Cilji shemeKakovostni razrediNamenStrukturaSeznam relevantih standardov

Glavni deli sheme S4Q zajemajo:

 • opredelitev kakovostnih razredov in specifikacija lastnosti pelet,
 • vzpostavitev notranjega sistema upravljanja s kakovostjo (opreme in procesov, kvalifikacija zaposlenih, doslednost S4Q dokumentacije, notranja kontrola kakovosti),
 • nadzor in ugotavljanje skladnosti končnega proizvoda, proizvodnje pelet in logističnega sistema (do končnega uporabnika),
 • izvajanje zunanjega nadzora in upravljanje s pritožbami ter
 • dodelitev pravice uporabljanja znaka sheme S4Q.

Shema S4Q opredeljuje tri kakovostne razrede:

 • kakovostni razred 1
 • kakovostni razred 2 in
 • kakovostni razred 3.

 

Lastnost

Enota

Kakovostni razred 1

Kakovostni razred 2

Kakovostni razred 3

Poreklo in izvor

 

Deblovina

Kemično neobdelani lesni ostanki

Cela drevesa brez korenin

Deblovina

Sečni ostanki

Kemično neobdelani lesni ostanki

Les iz gozda in nasadov in drug neobdelan les

Stranski proizvodi in ostanki iz lesnopredelovalne industrije

Kemično neobdelan rabljen les

Premer in dolžina

mm

6 ± 1; med 3,15 in 40

6 ± 1; med 3,15 in 40

6 ± 1; med 3,15 in 40

8 ± 1; med 3,15 in 40

8 ± 1; med 3,15 in 40

8 ± 1; med 3,15 in 40

Vsebnost vode

% teže - mokre osnove, dostavljeno stanje

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Delež pepela

% teže - suhe osnove

≤ 0,7

≤ 1,2

≤ 2,0

Mehanska obstojnost

% teže, dostavljeno stanje

≥ 98,0

≥ 97,5

≥ 96,5

Aditivi

% teže, suhe osnove

≤ 2 Potrebna navedba vrste in količine

≤ 2 Potrebna navedba vrste in količine

≤ 2 Potrebna navedba vrste in količine

Spodnja kurilna vrednost

dostavljeno stanje, MJ/kg ali kWh/kg

≤ 16,5 ali

≤ 4,6

≤ 16,5 ali

≤ 4,6

≤ 16,5 ali

≤ 4,6

Gostota nasutja

kg/m3

600-750

600-750

600-750

Delež finih delcev

manjših od 3,15 mm

% teže, dostavljeno stanje

≤ 1

≤ 1

≤ 1

Sistem nadzora in zagotavljanja kakovosti povečuje zaupanje potrošnikov, saj lahko proizvajalci končnim uporabnikom pokažejo in dokažejo, da s spremljanjem in nadzorom procesov v dobavni verigi dosegajo podano oziroma obljubljeno kakovost.  

Podpora za kakovost ali kot jo krajše imenujemo S4Q, je namenjena manjšim proizvajalcem pelet in temelji na ustreznih mednarodnih standardih ISO / CEN (EN):  

 • SIST EN ISO 17225-1:2021 - Trdna biogoriva – Specifikacije goriv in razredi – 1 del: Splošne zahteve
 • SIST EN ISO 17225-2:2021 - Trdna biogoriva – Specifikacije goriv in razredi – 2 del: Razvrščeni lesni peleti  
 • SIST EN 15234-1:2011 - Trdna biogoriva - Zagotavljanje kakovosti goriv - 1. del: Splošne zahteve
 • SIST EN 15234-2:2012 - Trdna biogoriva - Zagotavljanje kakovosti goriv - 2. del: Lesni peleti za neindustrijsko uporabo

Glavni namen podpornega sistema in tržne znamke je vzpostaviti učinkovit sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti v proizvodnem procesu z minimalnimi stroški in minimalnim obsegom birokracije.
Tržna znamka S4Q bo manjšim proizvajalcem omogočala vstop na trg, ki dandanes zahteva določen in konstanten nivo kakovosti pelet.

Koristi zaradi tržne znamke pa bodo imeli tudi uporabniki peletov, saj bodo na trgu dostopni peleti nadzorovane kakovosti s točno opredeljenimi lastnostmi, zaradi česar bo posledično raslo zaupanje v celotno panogo.

Cilj S4Q sistema je vsakemu proizvajalcu prilagoditi sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti (kot je opredeljen v standardu SIST EN 15234-2:2012) zahtevam in potrebam vsakega individualnega proizvajalca pelet. V ta namen je bila predvidena »tristopenjska« shema implementacije sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti:

 • podporni del S4Q
 • testni del S4Q in
 • nadzorni del S4Q.

Cilj podpornega dela sheme S4Q je proizvajalcu nuditi podporo pri vzpostavitvi sistema nadzora in kontrole kakovosti.

Podrobneje je shema opisana v PDF dokumentu »Shema S4Q«.

 

Terminologija, definicije

•SIST EN ISO 16559:2022                       Solid biofuels – Vocabulary / Trdna biogoriva – Slovar
                                                                  

Klasifikacija pelet v kakovostne razrede

•SIST EN ISO 17225-1:2021                    Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 1:   General requirements / Trdna biogoriva - Specifikacije goriv in razredi - 1. del:   Splošne zahteve
 

•SIST EN ISO 17225-2:2021                    Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 2:   Graded wood pellets / Trdna biogoriva - Specifikacije goriv in razredi - 2. del:   Razvrščeni lesni peleti
                                                                 

•SIST EN ISO 17225-6:2021                    Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 6:   Graded non-woody pellets /  Trdna biogoriva - Specifikacije goriv in razredi - 6. del:   Razvrščeni nelesni peleti