Cene

Na Gozdarskem inštitut že vrsto les spremljamo cene v gozdno lesnem sektorju. Smatramo, da gre za  ključne informacije za sprejemanje odločitev pri gospodarjenju z gozdom. Posredno pa povečujejo preglednost trga z lesom v Sloveniji (objave cen, tokov lesa, priročnik za lastnike gozdov, aktualne novice). Prav pregled nad cenami storitev in gozdnih-lesnih sortimentov (GLS) na trgu je ključnega pomena za odločanje lastnikov gozdov o realizaciji načrtovanega poseka. Tudi zaradi tega je statistični urad RS (v nadaljevanju SURS) začel s podrobnejšim mesečnim spremljanjem odkupnih cen skupin GLS že pred več kot 10 leti. Za odkupne cene GLS v zasebnih gozdovih so enote opazovanja organizacije, ki odkupujejo les iz gozdov v zasebni lasti. Kljub temu, da se podatki zbirajo mesečno in so koristen pripomoček pri spremljanju trendov gibanja odkupnih cen in orientacijskih cen za skupine sortimentov (hlodovina , les slabše kakovosti, les za kurjavo), obstaja povpraševanje za bolj celovit sistem spremljanja cen. 

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo tako v letu 2017 izdelali metodologijo in vzpostavili celovit sistem spremljanja cen, kjer poleg cen lesa izvajamo tudi spremljanje cen storitev v gozdarstvu (sečnja in spravilo ter prevoz lesa). Cene posameznih lesnih goriv na trgu pa spremljamo po enotni metodologiji že od leta 2011 dalje. Sistem je v državi unikaten in dolgoročno kot tudi kratkoročno prispeva k preglednosti trga z lesom. Vse zbrane cene redno objavljamo:

 

O projektu

Skladno z Zakonom o gozdovih del Javne gozdarske službe (JGS) opravlja tudi Gozdarski inštitut Slovenije (GIS). Aktivnosti JGS na GIS so usmerjene predvsem v strokovno podporo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodu za gozdove Slovenije. Področja dela JGS / GIS so naslednja: 

  • spremljanje stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov,
  • usmerjanje in strokovno vodstvo poročevalske,
  • prognostično-diagnostične službe za gozdove,
  • strokovno usmerjanje gozdne semenarske in drevesničarske dejavnosti,
  • razvoj informacijskega sistema za gozdove,
  • priprava strokovnih podlag za opravljanje del v gozdovih.

GIS v okviru JGS opravlja tudi javna pooblastila. V 25 letih obstoja JGS/GIS so se nabrali številni dosežki ter za slovensko gozdarstvo pomembni rezultati. Med slednjimi je tudi celovit sistem spremljanja cen.