Kazalniki

Kazalniki gospodarjenja z gozdovi napovedujejo in nakazujejo stanje ter nakazuje razvoj gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji. Kazalniki so predvsem številčni podatki, ki kažejo stanje ali nakazuje razvoj in so tako lahko pomembno orodje pri oblikovanje politik na tem področju. Predstavljajo nov stebrov poročanja o gozdovih in gozdarstvu v Sloveniji, saj vključujejo številne kazalnike, ki jih vključuje tudi Nacionalni gozdni program. Spletišče je dinamično in se bo v prihodnosti nadgrajevalo. Vsi predstavljeni kazalniki temeljijo na obstoječih podatkih in podatkovnih bazah, ki kažejo stanje, lastnosti ali razvoj določenega pojava oziroma aktivnosti. Podatki se spreminjajo v določenih časovnih periodah, zato se bodo tudi kazalniki dopolnjevali in nadgrajevali z različnimi časovnimi periodami.

Za boljšo preglednost pa smo kazalnike dodatno razdelili v 6 kategorij:

O projektu

Priprava metodologije, izbor ter opis kazalnikov je rezultat nacionalnega projekta “Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev (V4-1812)” ki poteka v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo si hrano za jutri« in ga sofinancirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Glavni cilj projekta je povečanje konkurenčnosti gozdarskega sektorja z izboljšanjem načina spremljanja stanja na področju izvajanja del v gozdovih ter vrednotenja ukrepov programa razvoja podeželja (več o projektu je na: http://mehan.gozdis.si/).

Na gospodarjenje z gozdovi gledamo iz različnih zornih kotov, zajeti so tako okoljski kot socialni in ekonomski vidiki. 

Pri pripravi metodologije za izbor in prikaz kazalnikov gospodarjenja z gozdovi smo se zgledovali po kazalnikih okolja ki jih pripravlja in objavlja Agencija za okolje R Slovenije (ARSO OKOLJE, http://kazalci.arso.gov.si). Kazalniki se ne podvajajo ampak se dopolnjujejo. Pri izbiri kazalnikov smo prav tako sledili priporočilom Evropske agencije za okolje (EEA), ki pravi, da je ustrezen kazalnik tisti, ki je izmerljiv, ima znanstveno podlago in je politično relevanten.

Na področju gospodarjenja z gozdovi smo v prvem koraku izbrali 18 kazalnikov, ki pa jih bomo v nadaljevanju dopolnili z kazalniki biogospodarstva v Sloveniji. Metodologija zbiranja podatkov in opis kazalnikov biogospodarstva v Sloveniji je bila razvita v okviru Javne gozdarske službe, ki jo izvaja Gozdarski inštitut Slovenije. 

Za boljšo preglednost pa smo kazalnike dodatno razdelili v 6 kategorij. 

Kazalniki, ki se navezujejo predvsem na okoljske vidike so v večji meri vključeni v že prej navedene kazalce okolja in jih zato v tej fazi nismo ponovno vključevali.