Podatki

Izvedba gozdarskih del ostaja osrednji in ključni del gospodarjenja z gozdovi. Še tako dobro načrtovani cilji in ukrepi lahko ob neustrezni izvedbi del pripeljejo do finančnega poloma, degradacije okolja ali celo človeških tragedij. Zato je poznavanje delovnih procesov, možnost njihove optimizacije ter poznavanje razmer na trgu ključno za sprejemanja odločitev posameznika pa tudi za oblikovanje gozdarske politike ter prilagajanje zakonodajnega okvira vse bolj kompleksnim razmeram.

Informacijski portal ponuja vrsto pregledovalnikov, kot so:

  • Pregled nad cenami gozdno-lesnih sortimentov in lesnih goriv ter tokovi lesa s pomočjo interaktivnih grafikonov. Od leta 2017, v okviru nalog JGS periodično zbiramo odkupne cene gozdnih-lesnih sortimentov ter cene gozdarskih storitev (sečnja in spravilo lesa, transport lesa). 
  • Prikaz najbolj pogostih proizvodnih verig v slovenskem prostoru s spremljajočimi tehnogrami in stroški za pomoč pri izbiri tehnologije pridobivanja lesa.
  • Informacije o ocenah dejanskih in teoretičnih tržnih potencialov okroglega lesa v slovenskih gozdovih, ki so pomembne za vse akterje, vključene v gozdnih lesnih verigah. Podatki o potenciali so prikazani na nivoju občin in so lahko v pomoč pri oblikovanju lokalnih strateških dokumentov (npr. lokalnega energetskega koncepta).