Loading…

Gospodarjenje

Ciljna skupina
Področja
Povečana proizvodnja in zmanjšana poraba okroglega lesa za industrijsko predelavo v letu 2023 28.05.2024

Povečana proizvodnja in zmanjšana poraba okroglega lesa za industrijsko predelavo v letu 2023

Bilance tokov gozdnih lesnih sortimentov so pomembne za prikaz stanja gozdno-lesnega sektorja v državi ter nakazujejo možnosti njegovega nadaljnjega razvoja. V prispevku prikazujemo strukturo proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov po namenu rabe za leto 2023, značilnosti zunanjetrgovinske menjave z gozdnimi lesnimi sortimenti ter strukturo bilančne...

Več ...
Pol leta pred izvajanjem EUDR: Politika in gospodarstvo se soočata z izzivi in dvomi 21.05.2024

Pol leta pred izvajanjem EUDR: Politika in gospodarstvo se soočata z izzivi in dvomi

Kljub pomembnim izhodiščem, ki naslavljajo hitro naraščajoče globalne izzive, ter številnim ciljem in prednostim, ki jih prinaša nova Uredba EU o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov (ang. `EU Deforestation Regulation`, v nadaljevanju besedila EUDR) (EUR-Lex, 2023), se dobrega pol leta pred začetkom izvajanja uredbe izražajo dvomi, skrbi in ...

Več ...
Značilnosti zunanje trgovine z okroglim lesom v letu 2023 25.03.2024

Značilnosti zunanje trgovine z okroglim lesom v letu 2023

Izvoz okroglega lesa je po začasnih podatkih SURS–a v letu 2023 znašal 1,360 milijona m³ (-2 % v primerjavi z letom 2022), največ količin (39 %) v izvozu predstavlja industrijski les listavcev, s prevladujočo zastopanostjo lesa bukve. Uvoz okroglega lesa je v letu 2023 znašal 0,622 milijona m³ (-21 % v primerjavi z letom 2022), največ količin (37 %...

Več ...
Kakšen vpliv bo imela Evropska unija na izvedbo del v gozdovih? 19.03.2024

Kakšen vpliv bo imela Evropska unija na izvedbo del v gozdovih?

V Sloveniji se z gozdovi gospodari trajnostno, sonaravno in večnamensko (Klopčič in Bončina, 2018). To obsega opravljanje varstvenih, gojitvenih in vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje ekoloških in socialnih funkcij gozdov, gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture, izkoriščanje in rabo gozdov ter razpolaganje z gozdovi kot naravnim ...

Več ...
Pregled nad cenami gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov v letu 2023 31.01.2024

Pregled nad cenami gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov v letu 2023

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) od leta 2017 naprej spremljamo odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov. V letih 2017 in 2018 smo jih spremljali dvakrat letno, v 2019 trikrat, od leta 2020 naprej pa cene zbiramo na sredini vsakega četrtletja. Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki aktivno sodelujejo v naših anketah in si želim...

Več ...
Stanje na mednarodnem trgu lesnih proizvodov ob koncu leta 2023 25.01.2024

Stanje na mednarodnem trgu lesnih proizvodov ob koncu leta 2023

Leto 2021 je predstavljalo vrh v žagarski industriji, tako v razvoju proizvodnje kot porabi lesa iglavcev, in posledično velikem dobičku za žagarska podjetja. Že v drugi polovici leta 2022 pa se je trend rasti upočasnil. Posledice različnih dejavnikov (omejitve dobavnih verig in nihanja v povpraševanju zaradi epidemije COVID-19, vojna v Ukrajini, e...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127