O nas

Spletni portal WoodChainManager nudi različna interaktivna orodja primerna za organizacijo in optimizacijo del v gozdarstvu

Gozdarstvo kot gospodarska panoga vključuje več členov v kompleksni gozdno-lesni verigi. Tehnološko gledano gozdarske člene gozdno-lesnih verig tvori niz proizvodnih procesov, s katerimi naravne vire iz gozdov pretvarjamo v proizvode in storitve. Pri izbiri posameznih strojev in povezovanju posameznih členov v nize proizvodnih procesov je pomembno vprašanje stroškov. Materialni stroški posameznih strojev in njihovih obveznih ali neobveznih dodatkov oziroma priključkov so ključ za optimizacijo posameznih nizov proizvodnih procesov.

V prvi fazi razvoja  spletnega orodja je bil glavni poudarek na vizualizaciji gozdnih-lesnih proizvodnih verig z enostavno metodo za kalkulacije stroškov. Orodjem za izračun stroškov uporabnike ozavešča, da z izborom ustrezne tehnologije bistveno vplivamo na stroške proizvodnje. Pri vrednotenju dela namreč večkrat niso upoštevani stroški, ki niso nastali neposredno v času proizvodnje.

Spletno orodje za izračun stroškov je prosto dostopno vsem uporabnikom na naslovu http://wcm.gozdis.si/. Obiskovalci lahko z uporabo samostojno določijo katere operacije pridobivanja lesa bodo vključili v proizvodno verigo (sečnja, kleščenje, krojenje/prežagovanje, izdelava sekancev, spravilo/transport) ter lokacijo, kjer bodo operacije izvedene (gozdni sestoj, sečna pot, gozdna vlaka...). Spletno orodje predlaga možen nabor tehnologij, s katerimi je mogoče izvajati izbrane operacije na izbranih lokacijah. Pri tem lahko uporabnik izbira med več različnimi stroji in njim pripadajočo dodatno opremo (npr. različne vrste in izvedbe vitlov, gozdarske prikolice itn.). Trenutno so v bazi podatki za preko 100 različnih strojev ali opreme za delo v gozdu. Poleg neposrednih materialnih stroškov kalkulacije vključujejo še podatke o učinkih strojev s tem omogočajo izračun na enoto proizvoda (na primer €/m3). Tekom zadnje prenove je bil dodan še izračun stroškov dela za primer delavca zaposlenega v podjetju. 

Aplikacija, ki je pred vami, omogoča enostavno izbiro tehnološkega modela za proizvodnjo okroglega lesa pa tudi zelenih sekancev. Z izborom strojev ter njihovih obveznih ali neobveznih dodatkov oziroma priključkov vzdolž celotne verige od sečnje do dobave končnemu porabniku so določeni tudi stroški. Vizualizacija tehnoloških komponent vzdolž gozdno-lesnih verig ter prikaz stroškov omogočata optimizacijo in lažje razumevanje sicer zelo kompleksih verig. WoodChainManager smo razvili raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije.

Vabimo vas k ogledu spletnega orodja. Zelo hvaležni bomo tudi vsakršnega mnenja, opisa težave, na katero ste naleteli ali ideje za izboljšave.