InfoGozd - Skrbno z gozdom

Izvedba gozdarskih del ostaja osrednji in ključni del gospodarjenja z gozdovi. Še tako dobro načrtovani cilji in ukrepi lahko ob neustrezni izvedbi del pripeljejo do degradacije okolja, finančnih izgub ali celo človeških tragedij. Zato je poznavanje delovnih procesov, možnost njihove optimizacije ter poznavanje razmer na trgu pomembno za sprejemanja odločitev pa tudi za oblikovanje gozdarske politike ter prilagajanje zakonodajnega okvira vse bolj kompleksnim razmeram. 

WCM pa ni zgolj kalkulator stroškov gozdne proizvodnje temveč lastnikom gozdov ponuja številne informacije, ki so ključne za sprejemanje odločitev pri gospodarjenju z gozdom in ki povečujejo preglednost trga z lesom v Sloveniji (objave cen, tokov lesa, priročnik za lastnike gozdov, aktualne novice).

Prav pregled nad cenami storitev in gozdnih-lesnih sortimentov (GLS) na trgu je ključnega pomena za odločanje lastnikov gozdov o realizaciji načrtovanega poseka. Tudi zaradi tega je statistični urad RS (v nadaljevanju SURS) začel s podrobnejšim mesečnim spremljanjem odkupnih cen skupin GLS že pred več kot 10 leti. Za odkupne cene GLS v zasebnih gozdovih so enote opazovanja organizacije, ki odkupujejo les iz gozdov v zasebni lasti. Kljub temu, da se podatki zbirajo mesečno in so koristen pripomoček pri spremljanju trendov gibanja odkupnih cen in orientacijskih cen za skupine sortimentov (hlodovina , les slabše kakovosti, les za kurjavo), obstaja povpraševanje za bolj celovit sistem spremljanja cen. Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo tako v letu 2017 v sklopu naloge 5 izdelali metodologijo in vzpostavili celovit sistem spremljanja cen, kjer poleg cen lesa izvajamo tudi spremljanje cen storitev v gozdarstvu (sečnja in spravilo ter prevoz lesa). Cene posameznih lesnih goriv na trgu pa spremljamo po enotni metodologiji že od leta 2011 dalje. Sistem je v državi unikaten in dolgoročno kot tudi kratkoročno prispeva k preglednosti trga z lesom. Vse zbrane cene redno objavljamo.

Spletni portal WCM ni zgolj orodje za oceno stroškov pridobivanja lesa temveč širši zainteresirani javnosti ponuja številne informacije, ki so ključne za sprejemanje odločitev pri gospodarjenju z gozdom in ki povečujejo preglednost trga z lesom v Sloveniji. Strokovne vsebine na prenovljenem portal WCM ponujamo pod imenom InfoGOZD - Skrbno z gozdom. Gre za spletno publikacijo, ki izide dvanajstkrat v letu in kjer so navoljo koristne informacije za vse deležnike vzdolž gozdno-lesne verige, lastnike gozdov ter raziskovalne in izobraževalne inštitucije. Poleg vizualizacije gozdarskih proizvodnih verig s spremljajočimi kalkulacijami so na voljo še orodja:

 • za določanje normativov za sečnjo in spravilo lesa;
 • pretvornik enot in energetski kalkulator, ki omogoča okvirne preračune med različnimi enotami (prostorninske, masne, energetske) za različne oblike lesnih goriv;
 • izračun stroškov dela za organizacijski obliki družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in samostojne podjetnike (s.p.);
 • razvrščanje okroglega lesa po kakovosti;

 

Poleg naštetih interaktivnih orodij informacijski portal ponuja tudi vrsto pregledovalnikov, kot so:

 • Pregled nad cenami gozdno-lesnih sortimentov in lesnih goriv ter tokovi lesa s pomočjo interaktivnih grafikonov. Od leta 2017, v okviru nalog JGS periodično zbiramo odkupne cene gozdnih-lesnih sortimentov ter cene gozdarskih storitev (sečnja in spravilo lesa, transport lesa). 
 • Prikaz najbolj pogostih proizvodnih verig v slovenskem prostoru s spremljajočimi tehnogrami in stroški za pomoč pri izbiri tehnologije pridobivanja lesa.
 • Informacije o ocenah dejanskih in teoretičnih tržnih potencialov okroglega lesa v slovenskih gozdovih, ki so pomembne za vse akterje, vključene v gozdnih lesnih verigah. Podatki o potenciali so prikazani na nivoju občin in so lahko v pomoč pri oblikovanju lokalnih strateških dokumentov (npr. lokalnega energetskega koncepta). 

Za najbolj aktivne uporabnike pripravimo aktualno novice s področja gozdne tehnike in ekonomike s poudarkom na gozdno-lesnih verigah, mehanizaciji in ekonomiki. Tako so naloge Javne gozdarske službe vpete tudi med vsebine, ki so ključne za učinkovito izvedbo del v gozdovih in ki nudijo ministrstvu strokovno podporo na področjih povezanih z izvedbo gozdnih del, spremljanjem nezgod pri delu v gozdovih, lastniki gozdov in njihovimi socialno-ekonomskimi razmerami, zbiranjem cen gozdarskih storitev, GLS in lesnih goriv ter spremljanju tokov lesa.

V obliki mesečnega zbornika novic (InfoGOZD – Gospodarno z gozdom) bomo objavili vse novice, ki so bile v določenem mesecu objavljene na portalu WCM. Konec leta bomo pa objavili zbirnik za preteklo leto. Vsi zbirniki bodo objavljeni na spletni strani WoodChainManager ter na Facebook strani Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko.

 

Arhiv spletne publikacije InfoGozd - Gospodarno z gozdom

Letnik 5:

 

Letnik 4:

 

Letnik 3:

 

letnik 2:

 

Letnik 1:

 

DiRROS - InfoGozd: skrbno z gozdom


 

Navodila za avtorje

Vrste objav

InfoGozd objavlja poljudne, strokovne in znanstvene objave s področja gozdarstva in lesarstva v slovenskem jeziku. Vsi prispevki morajo biti pripravljeni v skladu z navodili za avtorje. Pri tipologiji člankov se upoštevajo naslednja merila:

 • Izvirni znanstveni članek je prva objava originalnih raziskovalnih rezultatov v takšni obliki, da se raziskava lahko ponovi, ugotovitve pa preverijo. Praviloma je organiziran po shemi IMRAD (Uvod, Metode, Rezultati in Razprava – angl. Introduction, Methods, Results and Discussion) za eksperimentalne raziskave ali na opisni način za deskriptivna znanstvena področja.
 • Pregledni znanstveni članek podaja pregled najnovejših del o posameznem predmetnem področju, del posameznega raziskovalca ali skupine raziskovalcev z namenom povzemati, analizirati, evalvirati ali sintetizirati informacije, ki so že bile objavljene. Prinaša nove sinteze, ki vključujejo tudi rezultate lastnega raziskovanja avtorja.
 • Strokovni članek je predstavitev že znanega, s poudarkom na uporabnosti rezultatov izvirnih raziskav in širjenju znanja. Pri strokovnih članekih je zaželejno, da vsebujejo uvod, diskusijo in zaključke z nekaj viri z obravnavenega področja. 
 • Poljudni prispevki so novice, poročila in druge objave s področja. Ni potrebno da so strukturiani po poglavjih.

Strokovni in znanstveni članki so recenzirani s strani strokovnjakov s področja objave, ki ostanejo anonimni (princip double-blind peer review). Za objavo recenziranih člankov morajo avtorji poslati prispevke, ki so originalni, še neobjavljeni ali še niso predloženi drugi reviji v objavo. Avtorji lahko dajo predlog za tipologijo članka, toda uredniški odbor ima, upoštevajoč tudi mnenje recenzentov, pravico do končne klasifikacije članka. 

 

Naslov prispevka, naslov poglavij in številčenje poglavij

 • Heading 2 - je naslov prispevka
 • Heading 3 - se uporabi za poglavje (npr: 1. Uvod)
 • Heading 4 - se uporablja za podpoglavje (2.1 Statistične obdelave)

Nižjih rangiranih naslov tehnično sistem ne omogoča, zato svetujemo avtorjem, da uporabijo različne kombinacije "Bold", "Italic" in "Underline" po lastni izbiri za poglavja rangov nižje od Heading 4 

 

Ime in naslov avtorjev/avtoric

Navedena naj bodo imena avtorjev z natančnimi akademskimi in strokovnimi nazivi ter naziv ustanove, kjer je delo nastalo. Podane naj bodo kontaktne informacije za korespondenčnega avtorja (telefonska številka, e-poštni naslov, naslov). 

 

Izvleček  in ključne besede

Oba elementa sta obvezna izključno pri izvirnih znanstvenih člankih in preglednih znanstvenih člankih. 

 

Navajanje literature

Vsa uporabljena literatura mora biti navedena v besedilu in v poglavju Viri. 

Citiranje v besedilu

V besedilu navajamo po načelu avtor-leto oz. naslov-leto, npr. (Zafran, 2018; Prislan in Arnič, 2019; Triplat in sod., 2020; Dolenšek, 2022a; 2022b; Jemec, 2018; 2019; Pravilnik o gozdnih prometnicah…, 2009; Medved, 1999, cit. po Krajnc in sod., 2018). Članke navajamo kronološko po načelu, da je prvi navedeni najstarejši. V besedilu navajamo le prvega avtorja (oz. oba avtorja, če sta avtorja le dva).

Navajanje literature v poglavju Viri /Literatura

Obvezni elementi navedbe so avtor(ji), leto izdaje, naslov dela in naslov publikacije. Pri navajanju virov vedno navedemo vse avtorje. 

Knjige in druge monografije

Avtorji. Leto. Naslov. Izdaja. (Zbirka). Kraj, založba: obseg.

Naslov. Leto. Izdaja. (Zbirka). Kraj, založba: obseg.

Saražin J. 2014. Protipožarne preseke na območju južne Primorske : magistrsko delo - 2. stopnja. Ljubljana, Biotehniška fakulteta: 87 str.

Pičman D. 2007. Šumske prometnice. Zagreb, Šumarski fakultet: 460 str.

Triplat M., Baša M., Škrk N. 2019. Smernice za vrednotenje izvajalcev gozdarskih storitev: strokovna ocena MojGozdar. Elektronska izd. Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica: 78 str. DOI: 10.20315/SilvaSlovenica.0016

Poglavje knjige, prispevek v zborniku

Avtorji. Leto. Naslov poglavja. V: Naslov knjige/zbornika. Urednik (ur.). (Zbirka). Kraj, založba: obseg poglavja.

Ščap Š., Krajnc N., Piškur M. 2020. The forest as a resource and wood-product market. V: Forest and forestry in Slovenia. Čater M., Železnik P. (ur.). Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, Studia Forestalia Slovenica, 165: 88-101.

Prislan P., Arnič D. 2021. Les kot naravno obnovljiv vir je potencial za trajnostni razvoj družbe. V: Priročnik - Trajnostna raba lesa. Volfand J. (ur.). Celje, Fit media d.o.o.: 20-22.

Članki

Avtorji. Leto. Naslov članka. Revija (Priporočamo izpis naslovov revij v celoti in ne z okrajšavami), letn., št.: obseg. DOI (če obstaja)

Medved M. 1995. Stroški pridobivanja lesa na kmetiji. Gozdarski vestnik, 5, 1: 2–11.

Peteh M., Južnič P. 2016. Značilnosti publiciranja na področju gozdno-lesne verige in njihov vpliv na vrednotenje področij v sklopu evalvacij raziskovalnih dosežkov – pregled objav. Acta Silvae et Ligni, 111: 49–56. DOI 10.20315/ASetL.111.6.

Christensen M., Hahn K., Mountford E.P., Ódor P., Standovár T., Roženbergar D., Diaci J., Wijdeven S., Meyer P., Winter S., Vrska T. 2005. Dead wood in European beech (Fagus sylvatica) forest reserves. Forest Ecology and Management, 210, 1–3: 267–282. DOI 10.1016/j.foreco.2005.02.032.

Birkić B. L., Saražin J. 2022. Spravilo s forwarderjem na strmem terenu – „Winch-assisted“ sistemi. InfoGozd - Skrbno z gozdom 3, 2: 8-12. DOI: 10.20315/IG.2022.0012

 

Slike

Slike naj bodo jasne, ostre in v visoki ločljivosti. Naslove preglednic pišemo nad preglednicami, naslove slik pa pod slikami. Slike predstavljajo enoten izraz za risbe, fotografije, grafične slike oz. grafikone ipd. Avtorji slike, ki so v prispevku, posredujejo kot ločene datoteke. Položaj preglednic in slik naj bo nedvoumno označen v besedilu. 

Naslovna slika

Avtorji imajo možnost izbrati vodilno fotografijo na katero se ne sklicujejo v besedilu (ali pa se sklicujejo na naslovno/vodilno sliko).  

 

Avtorske pravice

Avtorji soglašajo, da sami ohranijo vse moralne pravice glede prispevka, predloženega v objavo v spletno publikacijo InfoGozd.  Vsi prispevki, objavljeni v spletni publikaciji InfoGozd, so prosto dostopni. Avtorji soglašajo, da bo prispevek, ki ga pošljejo uredniškemu odboru v spletne publikacije InfoGozd, če bo sprejet za objavo, objavljen v skladu z licenco CC BY-NC (več informacij na: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode). Dovoljeno je: 

 • deljenje – kopiranje in razširjanje vsebin v kakršnemkoli mediju in obliki;
 • predelava – predelave, urejanje in grajenje na vsebini;
 • dajalec licence vam ne more odreči teh pravic, dokler upoštevate pogoje licence.

Pod naslednjimi pogoji:

 • Priznanje avtorstva – Primerno morate navesti avtorja, povezavo do licence in označiti morebitne spremembe. To lahko storite na kakršenkoli razumen način, vendar ne na način, ki bi namigoval na to, da dajalec licence podpira vas ali vašo uporabo dela.
 • Nekomercialno – Te vsebine ne smete uporabiti v komercialne namene.
 • Brez dodatnih omejitev – Ne smete uporabiti pravnih določil ali tehničnih ukrepov, ki bi pravno omejili ali onemogočili druge, da bi storili karkoli, kar dovoljuje licenca.

 

Založniška/uredniška etika

Založniška etika temelji na priporočilih mednarodnega odbora za uredniško etiko "Comittee On Publication Ethics" - (COPE).https://publicationethics.org/files/2008%20Code%20of%20Conduct.pdf 

Uredništvo revije bo poskušalo dohajati pričakovanja tako bralcev, kakor tudi avtorjev prispevkov spletne publikacije InfoGozd na nasledne načine:

 • konstantno vmeščanje izboljšav v spletno publikacijo,
 • zagotavljanje kvalitete objavljenih prispevkov,
 • spodbujanje svobode govora,
 • ohranjanje celovitosti akademskih zapisov
 • vzdrževanje intelektualnih standardov napram komercialnim interesom
 • spodbujanje objave popravkov, pojasnil, opravičil in po potrebi celo umika objeve, če bo to potrebno

 

Uredništvo

Naslov
InfoGOZD – Skrbno z gozdom

Založnik
Gozdarski inštitut Slovenije,
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko, Večna pot 2, 1000 Ljubljana Telefon: +386 (0)1 200 78 17

Odgovorni urednik
Matevž Triplat

Odgovorna oseba
dr. Nike Krajnc

Uredniški odbor (2024)
Marjan Dolenšek,
Matjaž Dovečar,
Amina Gačo,
Martin Jež,
Peter Prislan,
Jaša Saražin,
Peter Smolnikar,
Darja Stare,
Špela Ščap,
Urban Žitko

Tehnični urednik
Vasja Kavčič

ISSN številka spletne izdaje
2738-5035