InfoGozd - Skrbno z gozdom

Izvedba gozdarskih del ostaja osrednji in ključni del gospodarjenja z gozdovi. Še tako dobro načrtovani cilji in ukrepi lahko ob neustrezni izvedbi del pripeljejo do degradacije okolja, finančnih izgub ali celo človeških tragedij. Zato je poznavanje delovnih procesov, možnost njihove optimizacije ter poznavanje razmer na trgu pomembno za sprejemanja odločitev pa tudi za oblikovanje gozdarske politike ter prilagajanje zakonodajnega okvira vse bolj kompleksnim razmeram. 

WCM pa ni zgolj kalkulator stroškov gozdne proizvodnje temveč lastnikom gozdov ponuja številne informacije, ki so ključne za sprejemanje odločitev pri gospodarjenju z gozdom in ki povečujejo preglednost trga z lesom v Sloveniji (objave cen, tokov lesa, priročnik za lastnike gozdov, aktualne novice).

Prav pregled nad cenami storitev in gozdnih-lesnih sortimentov (GLS) na trgu je ključnega pomena za odločanje lastnikov gozdov o realizaciji načrtovanega poseka. Tudi zaradi tega je statistični urad RS (v nadaljevanju SURS) začel s podrobnejšim mesečnim spremljanjem odkupnih cen skupin GLS že pred več kot 10 leti. Za odkupne cene GLS v zasebnih gozdovih so enote opazovanja organizacije, ki odkupujejo les iz gozdov v zasebni lasti. Kljub temu, da se podatki zbirajo mesečno in so koristen pripomoček pri spremljanju trendov gibanja odkupnih cen in orientacijskih cen za skupine sortimentov (hlodovina , les slabše kakovosti, les za kurjavo), obstaja povpraševanje za bolj celovit sistem spremljanja cen. Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo tako v letu 2017 v sklopu naloge 5 izdelali metodologijo in vzpostavili celovit sistem spremljanja cen, kjer poleg cen lesa izvajamo tudi spremljanje cen storitev v gozdarstvu (sečnja in spravilo ter prevoz lesa). Cene posameznih lesnih goriv na trgu pa spremljamo po enotni metodologiji že od leta 2011 dalje. Sistem je v državi unikaten in dolgoročno kot tudi kratkoročno prispeva k preglednosti trga z lesom. Vse zbrane cene redno objavljamo.

Spletni portal WCM ni zgolj orodje za oceno stroškov pridobivanja lesa temveč širši zainteresirani javnosti ponuja številne informacije, ki so ključne za sprejemanje odločitev pri gospodarjenju z gozdom in ki povečujejo preglednost trga z lesom v Sloveniji. Strokovne vsebine na prenovljenem portal WCM ponujamo pod imenom InfoGOZD - Skrbno z gozdom. Gre za spletno publikacijo, ki izide dvanajstkrat v letu in kjer so navoljo koristne informacije za vse deležnike vzdolž gozdno-lesne verige, lastnike gozdov ter raziskovalne in izobraževalne inštitucije. Poleg vizualizacije gozdarskih proizvodnih verig s spremljajočimi kalkulacijami so na voljo še orodja:

  • za določanje normativov za sečnjo in spravilo lesa;
  • pretvornik enot in energetski kalkulator, ki omogoča okvirne preračune med različnimi enotami (prostorninske, masne, energetske) za različne oblike lesnih goriv;
  • izračun stroškov dela za organizacijski obliki družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in samostojne podjetnike (s.p.);
  • razvrščanje okroglega lesa po kakovosti;

 

Poleg naštetih interaktivnih orodij informacijski portal ponuja tudi vrsto pregledovalnikov, kot so:

  • Pregled nad cenami gozdno-lesnih sortimentov in lesnih goriv ter tokovi lesa s pomočjo interaktivnih grafikonov. Od leta 2017, v okviru nalog JGS periodično zbiramo odkupne cene gozdnih-lesnih sortimentov ter cene gozdarskih storitev (sečnja in spravilo lesa, transport lesa). 
  • Prikaz najbolj pogostih proizvodnih verig v slovenskem prostoru s spremljajočimi tehnogrami in stroški za pomoč pri izbiri tehnologije pridobivanja lesa.
  • Informacije o ocenah dejanskih in teoretičnih tržnih potencialov okroglega lesa v slovenskih gozdovih, ki so pomembne za vse akterje, vključene v gozdnih lesnih verigah. Podatki o potenciali so prikazani na nivoju občin in so lahko v pomoč pri oblikovanju lokalnih strateških dokumentov (npr. lokalnega energetskega koncepta). 

Za najbolj aktivne uporabnike pripravimo aktualno novice s področja gozdne tehnike in ekonomike s poudarkom na gozdno-lesnih verigah, mehanizaciji in ekonomiki. Tako so naloge Javne gozdarske službe vpete tudi med vsebine, ki so ključne za učinkovito izvedbo del v gozdovih in ki nudijo ministrstvu strokovno podporo na področjih povezanih z izvedbo gozdnih del, spremljanjem nezgod pri delu v gozdovih, lastniki gozdov in njihovimi socialno-ekonomskimi razmerami, zbiranjem cen gozdarskih storitev, GLS in lesnih goriv ter spremljanju tokov lesa.

V obliki mesečnega zbornika novic (InfoGOZD – Gospodarno z gozdom) bomo objavili vse novice, ki so bile v določenem mesecu objavljene na portalu WCM. Konec leta bomo pa objavili zbirnik za preteklo leto. Vsi zbirniki bodo objavljeni na spletni strani WoodChainManager ter na Facebook strani Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko.

Arhiv spletne publikacije InfoGozd - Gospodarno z gozdom

Letnik 1:

Podatki o reviji

Elektronska revija, brez tiskanega izvoda

Naslov
InfoGOZD – Skrbno z gozdom

Založnik
Gozdarski inštitut Slovenije,
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko, Večna pot 2, 1000 Ljubljana Telefon: +386 (0)1 200 78 17

Uredništvo

Odgovorni urednik
Matevž Triplat

Odgovorna oseba
dr. Nike Krajnc

Uredniški odbor
Marjan Dolenšek,
Katarina Flajšman,
Amina Gačo,
Martin Jež,
Peter Prislan,
Jaša Saražin,
Darja Stare,
Špela Ščap,
Janez Zafran,
Urban Žitko

Tehnični urednik
Vasja Kavčič

ISSN številka spletne izdaje
2738-5035