Cene lesnih goriv

Podatki s komentarjem

Graf prikazuje cene lesnih goriv na slovenskem trgu (v €/MWh z DDV) v primerjavi s ceno kurilnega olja

 

Najnižjo ceno med lesnimi gorivi dosegajo sekanci, najvišjo pa peleti. Primerjava cen najpogostejših oblik lesnih goriv kaže razmeroma konstanten potek cen. Običajno so cene višje na začetku kurilne sezone in nižje ob koncu. Nekoliko večja je dinamika pri cenah kurilnega olja, kar kaže, da so cene fosilnih goriv bolj nestabilne kot cene lesnih goriv.

 

Graf prikazuje cene peletov pakiranih v 15 kg vreče v €/t z DDV ter stopnjo rasti cen.

 

Graf prikazuje cene peletov v €/t z DDV glede na način pakiranja (15 kg vreče, razsuto stanje in Big-Bag vreče), ter glede na mesto nakupa (pri slovenskih proizvajalcih, spletnih ponudnikih ali distributerjih).

 

Graf prikazuje cene drv/polen vlažnosti 20 % in dolžine 25 cm v €/t z DDV ter stopnjo rasti cen.

 

Graf prikazuje cene lesnih sekancev vlažnosti 30 % in velikostnega razreda P31 v €/t z DDV ter stopnjo rasti cen.

 

Graf prikazuje cene briketov pakiranih v 10 kg embalaži v €/t z DDV ter stopnjo rasti cen.

Metodološka pojasnila

Z razvojem trga z lesnimi gorivi v Sloveniji se povečuje tudi zanimanje za spremljanje njihovih cen. Za uspešen in učinkovit razvoj trgovanja z lesno biomaso so potrebne natančne in aktualne informacije o stanju trga. Nerazpoložljivost podatkov o količinah, tržnih tokovih ali cenah pomeni veliko oviro pri trgovanju, saj je treba sprejemati pomembne strateške odločitve brez ustreznega znanja ali informacij o stanju na trgu. Razpoložljivost informacij je torej ključna za zagotavljanje transparentnega, konkurenčnega in učinkovitega trga. Medtem ko so cene naftnih derivatov izjemno hitro in lahko dostopne, cene lesnih goriv niso objavljene na spletnih straneh ministrstva ali kateri drugi uradni strani državnih organov. Zbiranje cen lesnih goriv je namreč obsežnejše saj so cene odvisne od količine, kakovosti, regije, ponudnika, časa itn. Statistični urad RS spremlja le odkupne cene okroglega lesa iz zasebnega sektorja, kjer je med navedenimi gozdnimi lesnimi sortimenti tudi les za kurjavo. Povpraševanje po cenah posameznih lesnih goriv ter želja po primerjavi med posameznimi državami EU je rodila idejo o periodičnem zbiranju cen posameznih lesnih goriv pri proizvajalcih. Podoben sistem zbiranja cen lesnih goriv ima organizacija C.A.R.M.E.N. (http://www.carmen-ev.de), ki redno spremlja cene lesnih goriv v Nemčiji.

Gozdarski inštitut Slovenije od leta 2011 spremlja cene lesnih goriv na slovenskem trgu. Do leta 2014 smo v okviru projekta BiomassTradeCentreII cene lesnih energentov spremljali tudi v Avstriji, Italiji, Nemčiji, Španiji, Romuniji, Grčiji in na Irskem in Hrvaškem. Cene lesnih goriv spremljamo dvakrat letno, na začetku in koncu kurilne sezone. V analizo so vključene najpogostejše kategorije trdih biogoriv: polena, sekanci, peleti in briketi.  Podatke pridobivamo s spletnim ali telefonskim anketiranjem ter analizo drugih virov, kot so spletne strani proizvajalcev in distributerjev ter iz tiskanih oglasov.

Pri zbiranju podatkov se velikokrat srečamo z različnimi količinskimi enotami; v primeru drv in sekancev ponudniki največkrat navajajo kubične metre (m3), prostorninske metre (prm) ali nasute kubične metre (nm3), medtem ko se peleti in briketi največkrat trgujejo glede na maso (v tonah). Za lažjo primerjavo cen različnih lesnih energentov vse cene navajamo glede na maso (v EUR na tono). Za primerjavo cen lesnih energentov s ceno kurilnega olja pa so cene navedene v EUR na MWh. V vseh navedenih cenah je že vključen DDV. Ker je preračunavanje različnih enot velika težava pri trgovanju z lesnimi gorivi, smo razvili spletni kalkulator, ki omogoča enostavno preračunavanje različnih enot, kot so m3 v prm, MWh ali toneKalkulator je dostopen na - KLIKNI TUKAJ

 

Cene lesnih goriv

Cene energentov se spreminjajo glede na lastnosti ali kakovost, različne navedbe ter neustrezne deklaracije pa potrošnike hitro zavedejo. V nadaljevanju zato navajamo, katere vrste lesnih goriv prevladujejo v Sloveniji in kakšne so njihove cene. Med različnimi oblikami lesnih goriv še vedno prevladujejo drva, sledijo peleti ter lesni sekanci. Med proizvajalci se precej razlikujejo oblika in lastnosti lesnih goriv. S tega vidika je trg precej pester, saj imajo potrošniki veliko izbiro. V primeru drv so na voljo različne drevesne vrste, različne velikosti (dolžina je lahko od 20 do 100 cm, premer pa od 2 do 15 cm ali več) ter različna vsebnost vode (zračno suh ali vlažen les). Tudi sekanci se razlikujejo po stopnji predelave (oz. velikosti prevladujoče frakcije) ter vsebnosti vode (sušeni in zeleni sekanci). Pri peletih in briketih so poleg omenjenih lastnosti pomembne tudi: ustrezna gostota delca oz. gostota nasutja, mehanska obstojnost in vsebnost pepela.

Cene peletov v prvi polovici leta 2022

Za tono peletov pakiranih v 15 kg vreče bomo trenutno odšteli v povprečju 344 € (z vključenim DDV), kar je 25 % več kot ob začetku kurilne sezone. V primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu pa je cena za 28 % višja. V preteklih dveh kurilnih sezonah so bile cene peletov nižje in so se gibale med 275 in 270 €/t. Že ob začetku kurilne sezone so cene začele rahlo naraščati in tokrat, ob koncu kurilne sezone, smo zabeležili precejšen dvig cen. Cene peletov naj bi bile odvisne predvsem od kakovosti, vendar analize kakovosti peletov na slovenskem trgu (celotna študija je objavljena na www.s4q.si), kažejo, da cena ni vedno odraz njihove dejanske kakovosti. So pa trenutno cene peletov pakiranih v 15 kg vreče kakovostnega razreda A1 v povprečju 353 €/t, kakovostnega razreda A2 pa kar 10 % manj, kar znaša 318 €/t.

Cene peletov se razlikujejo glede na količino ter obliko embalaže; v primeru da pelete kupimo v razsutem stanju, lahko privarčujemo v povprečju do 15 €/tono, ali v tako imenovanih »Big-Bag« vrečah, lahko privarčujemo v povprečju do 35 €/tono. Največje je povpraševanje po peletih pakiranih v 15 kg PVC vreče ter zložene na paleto, zato je tudi cena nekoliko višja. Cene peletov se razlikujejo tudi med različnimi skupinami ponudnikov; najcenejši so običajno peleti neposredno pri proizvajalcu, medtem ko so lahko pri distributerjih dražji. Trenutno so cene pri distributerjih za 17 % (ali 56 €/t) višje kot neposredno pri slovenskih proizvajalcih, pri spletnih ponudnikih pa so cene za 6 % (ali 19 €/t) višje kot neposredno pri proizvajalcih. Ob koncu kurilne sezone 2021/2022 so se cene glede na začetek kurilne sezone zvišale; pri slovenskih proizvajalcih za 25 %, spletnih ponudnikih za 23 %, pri distributerjih pa za 33 %.

Cene drv (polen) v prvi polovici leta 2022

Na slovenskem trgu so v prodaji drva različnih drevesnih vrst, različne vlažnosti (od svežih do zračno suhih in sušenih v sušilnicah) ter dimenzij; prevladujejo bukova drva, polsuha oz. vlažnosti okoli 30 % ter dolžine 25 do 33 cm. Cene drv dolžine od 25 do 33 cm so približno enake, metrska drva pa so v povprečju 20 % cenejša.

Trenutno znaša cena drv vlažnosti 20 % (M20) in dolžine 25 cm (L25) v povprečju 215 €/t (oz. 108 €/prm) in je za 10 % višja kot ob začetku kurilne sezone, in 28 % višja kot v enakem obdobju lansko leto. Pričakovano smo najnižje povprečne cene (okoli 126 €/t) zabeležili v prvi in drugi polovici leta 2014, po žledolomu. Od takrat so se cene zopet dvignile. Najvišjo povprečno ceno za skupino drv M20/L25 smo zabeležili ob koncu letošnje kurilne sezone (2021/22).

Trenutno je na trgu v ponudbi največ drv vlažnosti 30 % ali več (M30) in dolžine L25. Cena v povprečju znaša 191 €/t z DDV (oz. 98 €/prm). Cena je 24 €/t nižja kot cena suhih drv istih dimenzij.

Cene lesnih sekancev v prvi polovici leta 2022

Lesni sekanci so najcenejša oblika lesnih goriv na trgu, cene pa se razlikujejo glede na vlažnost in prevladujočo frakcijo delcev. Na slovenskem trgu prevladujejo sekanci velikostnega razreda P31, sledijo razreda P45, sekanci s prevladujočo frakcijo od 3,15 mm do 16 mm (P16) pa so redkost. Na trgu so najštevilčnejši sekanci z vsebnostjo vode od 25 % do 35 % oz. več kot 35 %. Od procesa proizvodnje sta najbolj odvisna prevladujoča velikost delcev in vsebnost vode, medtem ko so preostali parametri kakovosti odvisni predvsem od uporabljene surovine. Posledično omenjena parametra najbolj vplivata na končno ceno proizvoda. Po navadi velja, da so sekanci z manjšimi delci v prevladujoči frakciji ter z manjšo vsebnostjo vode dražji, saj je za drobljenje in sušenje lesne biomase potrebne več energije. Zato je razumljivo, da so sekanci s prevladujočo frakcijo od 3,15 do 16 mm (P16) ter vsebnostjo vode manj kot 10 % (M10) praviloma dražji od sekancev z večjo velikostjo delcev in vlažnostjo M50.

Za sekance, ki se prodajo največ, t. j. z vlažnostjo okoli 30 % in velikostjo delcev okoli 31 mm (P31), je cena ob koncu kurilne sezone 101 €/t, kar je približno 50 % več kot ob začetku kurilne sezone. Za sekance istega velikostnega razreda (P31) z vlažnostjo okoli 20 %, je cena ob koncu kurilne sezone 108 €/t. Cena suhih sekancev (M20) velikostnega razreda P16 se giba okoli 133 €/t, cena suhih sekancev velikostnega razreda P45 pa je nižja in znaša 121 €/t, cena sekancev istega velikostnega razreda večje vlažnosti (M30) trenutno znaša 84 €/t z DDV. Na ceno dostavljenih sekancev vplivajo tudi stroški prevoza, ki se zaračunavajo bodisi na število prevoženih kilometrov ali na količino dostavljenih sekancev. Po navadi je cena sekancev z dostavo 10 do 20 % višja.

Cene briketov v prvi polovici leta 2022

Kot nadomestilo za drva so (predvsem v kaminih) velikokrat v rabi briketi. Njihova prednost pred drvmi je večja gostota energije (kar se odraža v daljšem času izgorevanja). Zaradi uporabljene surovine in postopka izdelave je vsebnost vode briketov od 12 do 15 %. Tona briketov, pakiranih v embalažo po 10 kg ob koncu kurilne sezone 2021/22, stane okoli 281 €, kar je 25 % več kot ob začetku te kurilne sezone. V primerjavi z enakim obdobjem lansko leto je cena briketov za 24 % višja. Povprečne cene briketov so med leti 2011 in 2021 nihale od 200 €/t do 280 €/t. Sedaj, ob koncu kurilne sezone 2021/2022 smo zabeležili najvišje cene briketov.

Razlike v ceni lahko opazimo tudi med različnimi načini pakiranja; najcenejši so v razsutem stanju in najdražji pakirani po 10 kg v vrečah ali škatlah. Trenutno so na trgu najbolj pogosto dostopni briketi pakirani v 10 kg embalaži. Cena briketov pakiranih v 10 kilogramsko embalažo v povprečju znaša 281 €/t, pakiranih v 14 kilogramsko embalažo pa je znašala 335 €/t (le en ponudnik). Trenutno na trgu nismo našli ponudnika, ki bi prodajal brikete v razsutem stanju, dobijo pa se v »big-bag« vrečah, skupne teže 1000 kg, katerih trenutna cena znaša 140 €/t (le en ponudnik).

Cene kurilnega olja v prvi polovici leta 2022

Cena kurilnega olja se je od oktobra 2021 dvignila za 29 % in trenutno (druga polovica maja 2022) znaša 136 €/MWh. Če primerjamo cene glede na MWh (cene lesnih goriv v primerjavi s kurilnim oljem) so sekanci kot najcenejši med lesnimi energenti 78 % cenejši (njihova cena znaša 30 €/MWh), peleti kot najdražja oblika lesne biomase pa 46 % cenejši (njihova cena znaša 73 €/MWh) od kurilnega olja. V aprilu 2020 je bila zaradi padca cen kurilnega olja, razlika med ceno peletov in kurilnega olja najmanjša, kar smo jih zabeležili od začetka zbiranja cen v letu 2011. Največjo razliko med ceno peletov in kurilnega olja pa smo zabeležili v drugi polovici leta 2012, ko so bili peleti za skoraj 50 % cenejši glede na ceno kurilnega olja.

Druge uporabne povezave

Več o lesnih goriv in sistemu za zagotavljanje kakovosti lesnih pelet si lahko ogledate na spletni strani S4Q.