Cene gozdnih nepremičnin v letih 2020 in 2021

Cene gozdnih nepremičnin v letih 2020 in 2021

22.12.2022

Po podatkih Geodetske uprave republike Slovenije (GURS) zemljišča, ki so po namenski rabi evidentirana kot gozdna pokrivajo skoraj 60 odstotkov Slovenije. Vrednostno ta zemljišča predstavljajo zgolj 3 % slovenskega nepremičninskega premoženja oziroma okoli 5 milijard €.

Slovenski nepremičninski trg v letu 2021

Cene nepremičnin zbira in objavlja GURS. Vir podatkov je javna evidenca trga nepremičnin, ki je določena z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (2017). Podatki izvirajo iz kupoprodajnih poslov. Zadnja celostna analiza trga nepremičnin je bila izdelana za leto 2021 (GURS, 2022).

V poročilu GURS, je bilo za leto 2021 na ravni države evidentiranih okoli 35.900 kupoprodajnih pogodb za nepremičnine, katerih skupna vrednost je znašala okoli 2,8 milijarde €. Na GURSu ocenjujejo, da so do izdelave poročila zajeli približno 95 % vseh sklenjenih kupoprodajnih poslov v letu 2021. Ocenjujejo, da bo končna vrednost kupoprodajnih poslov (predvidoma 2,9 milijarde €) najvišja od začetka sistematičnega spremljanja nepremičninskega trga, ki se je začelo leta 2007. Porast prometa v primerjavi z letom 2020, je bil opazen skoraj za vse vrste nepremičnin, kar je med drugim posledica razmaha epidemije COVID-19, v letu 2020.

Gozdna zemljišča so s približno 25 milijoni € predstavljala 0,9 % celotne vrednosti izvedenih nepremičninskih poslov v letu 2021 (Preglednica 1).

Slovenski trg gozdnih zemljišč v zadnjem obdobju

Ko govorimo o prodaji gozdnih zemljišč imamo v mislih namensko rabo zemljišč, ki se lahko nekoliko razlikuje od dejanske rabe zemljišča. V letu 2020 je namensko rabo gozdnih zemljišč zajemalo 57,1 % površja države, medtem ko je dejanska gozdna raba zajemal 59,3 % ozemlja države (MOP, 2021). Od tega je približno tri četrtine gozdov v zasebni lasti.

V trgu gozdnih in kmetijskih zemljišč, lahko v zadnjih petih letih opazimo podobne trende. Največje število kupoprodajnih poslov je bilo izvedeno leta 2019, sledi leto 2021. Površina povprečnega kupoprodajnega posla se manjša, cena zemljišč pa veča (Preglednica 2 in Slika 1).

V letu 2021 je ob 4552 ha prodanih gozdnih zemljišč, za približno 25 milijonov €, povprečna cena gozdnega zemljišča znašala 0,55 €/m2. Povprečna površina vseh (3297) izvedenih kupoprodajnih poslov z gozdnimi zemljišči pa 1,38 ha. Polovico vseh kupoprodajnih poslov so zajemala gozdna zemljišča manjša od 0,71 ha. Po podatkih državnega podjetja Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) je država v letu 2021 z nakupi pridobila 1536 ha gozdov.

Ker je GURS v letu 2020 spremenil analitična območja za gozdna zemljišča, bomo nadalje statistike prikazovali le za minuli dve leti, saj ti nista primerljivi s predhodnim obdobjem poročanj (Krajnc, 2019; Baša in Krajnc, 2021). Na slikah 2 in 3 so prikazani število prodaj in cena gozdnih zemljišč.

V preteklih poročevalskih obdobjih je z visokimi cenami iz celotnega povprečja močno izstopalo obalno območje (Krajnc, 2019; Baša in Krajnc, 2021). Sedaj, ko sta bila obalnemu območju dodana še Kras in Brda, so te razlike bistveno manjše, kljub temu pa je to območje leta 2021 beležilo najvišjo mediano cene pri 0,87 €/m2. Kontinuiteto višjih cen dosegata še štajersko in gorenjsko območje (tako 2020, kot tudi 2021 vsaj 0,7 €/m2). Najniže srednje cene pa so bile zabeležene na severnoprimorskem in notranjskem območju (tako 2020, kot tudi 2021 največ 0,5 €/m2). Mediane ostalih območij se nahajajo med 0,5 in 0,7 €/m2. Območni 25. in 75. percentili med 0,35 €/m2 in 1,5 €/m2, pa zgoraj navedena razmerja med območji potrjujejo. Po podatkih SiDG je povprečna cena nakupa 1.536 hektarjev gozdov v letu 2021 znašala 0,38 evra/m².

Po velikosti izvedenih kupoprodajnih poslov gozdnih zemljišč, sta imeli v letu 2021 najvišjo mediano vrednosti gorenjsko in severnoprimorsko in notranjsko območje (blizu 1,2 ha), najmanjše pa obalno območje, Kras, Brda in prekmursko območje (pod 0,4 ha).

 

Viri

·         Baša M., Krajnc N. 2021. Cene gozdnih nepremičnin v zadnjih petih letih. InfoGozd – Skrbno z gozdom 2 (1): 20 – 24.

·         Krajnc N. 2019. Kaj se dogaja na trgu nepremičnin? InfoGozd 2019, 2.8.2019

·         Letna poročila o slovenskem nepremičninskem trgu za leta: 2017, 2018, 2019, 2020. 2018-2021. GURS.

·         Letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2021. 2022. Slovenski državni gozdovi, d. o. o. 78 str.

·         Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2021. 2022. GURS. 160 str.

·         Poročilo o prostorskem razvoju 2021. 2021. MOP. 120 str.

·         Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17, 33/19 in 66/19)

dr. Jaša Saražin, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2023 06.06.2023

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2023

V maju 2023 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 24 podjetij...

Več ...
Zaradi podlubnikov v 2022 proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov nad 4 mio m3 29.05.2023

Zaradi podlubnikov v 2022 proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov nad 4 mio m3

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) smo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v maju pripravili izračune strukture proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov (GL...

Več ...
Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD) 26.05.2023

Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD)

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127