Vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo

12.01.2022

Vlaganje od 1. 1. 2022 le še elektronsko. »Nič ni v življenju tako zanesljivega kot spremembe«, tudi pri predpisih s katerimi v družbi urejamo medsebojne odnose, oz. prav pri predpisih. Ena izmed njih je tudi pri vlaganju zahtevkov za vračilo trošarine. Od 1. januarja 2022 je obvezno oz. je mogoče le še vlaganje zahtevkov v elektronski obliki.

Vračilo trošarine za energente porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije pri uporabi kmetijskih zemljišč in gozdov je mogoče zadnjih 20 let. Vlaganje zahtevkov za vračilo je eden najenostavnejših postopkov za različne vloge v kmetijstvu, ki so vezane na subvencije, olajšave, podpore itn. Zahtevek se izpolni na enostavnem obrazcu in pošlje na pristojni včasih carinski oz. sedaj finančni urad, doma pa 10 let shrani račune za porabljeno gorivo. Do sedaj so se zahtevki vlagali na papirnih obrazcih, zadnja tri leta pa je bilo mogoče tudi prostovoljno elektronsko vlaganje zahtevkov v sistemu eCarine in do obveznega vlaganja v elektronski obliki je bil pričakovano le še korak.

Sredi letošnjega leta je Državni zbor sprejel spremembe Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 92/21; ZTro-1A), ki so prinesle tudi obvezno vlaganje zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki za vse, ki uveljavljajo vračilo trošarine na podlagi Zakona o trošarine. To pa so tudi fizične osebe (kmetje, lastniki gozdov), ki vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo na obrazcu TRO-A in pravne osebe, agrarne skupnosti ali samostojni podjetniki posamezniki, ki zahtevke vlagajo na obrazcu TRO-B. Zahtevek v elektronski obliki se po 1.1.2022 vloži tudi za vračila, ki se nanašajo na davčno obdobje leta 2021, oz. za porabljeno gorivo v letu 2021. Predviden je tudi nadomestni postopek, če informacijski sistem davčnega organa ne bi deloval. V tem primeru bi bila informacija objavljena pred iztekom roka za vložitev in omogočena vložitev preko e-pošte ali v papirni obliki. Je pa navedeno le malo verjetno, saj so ti sistemi zelo robustni in zanesljivi.

Elektronski zahtevek za vračilo trošarine se vloži v informacijski sistem za predložitev dokumentov s področja trošarin (IS E-TROD), do njega pa se dostopa preko sistema eDavki. Na Finančni upravi RS so pripravili navodila za dostop in jih objavili v dokumentu z naslovom »Predložitev dokumentov s področja trošarin in okoljskih dajatev v elektronski obliki«, posebej pa so se potrudili in pripravili podrobna, pregledna in slikovno ilustrirana navodila za dostop do informacijskega sistema in samo vlaganje zahtevkov za fizične osebe, ki zahtevke vlagajo na obrazcu TRO-A. Dokumenta sta ločena za vlagatelje, ki do v sistem eDavki vstopajo z uporabniškim imenom in geslom in za tiste, ki vstopajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Te dokumente je mogoče najti na spletnih straneh Finančne uprave, objavljeni pa so tudi na spletnih straneh Kmetijsko gozdarske zbornice in Strojnih krožkov, priloženi pa so tudi temu prispevku.

Po osebnem mnenju in izkušnjah z elektronskim vlaganjem zahtevkov za vračilo v zadnjih treh letih spodaj podpisanih, je informacijski sistem za trošarine strukturno, menijsko in grafično nekoliko manj prijazen do uporabnika kot sistem eDavki. Je pa to razumljivo, saj je nekaj starejše zasnove, a se z navodili brez težav znajdemo in vložimo zahtevek z nekaj kliki in vpisi. Zato se vsi, ki uporabljate eDavke kar lotite poskusnega dostopa, saj sistem že deluje, po 1.1.2022 pa vložite zahtevek. Z veliko gotovostjo pa lahko pričakujemo, da se bo večina kmetov za vlaganje zahtevkov pooblastila druge, najpogosteje kmetijsko gozdarske zavode ali zadruge. Znano je, da za kar 25 tisoč kmetov od 30 tisoč, ki uveljavljajo pavšalno nadomestilo, elektronske obračune vlagajo navedeni pooblaščenci. Obrazec pooblastila ni predpisan, mora pa vsebovati vse podatke potrebne za pooblaščanje. Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana smo pripravili ustrezen obrazec, ki je na voljo na spletnih straneh zavoda, KGZS in strojnih krožkov, pa tudi na izpostavah Javne službe kmetijskega svetovanja. V prilogi obrazca so navedeni tudi naslovi oddelkov za trošarino FURS za pošiljanje obrazca. Poudariti pa je potrebno, da je za vnos zahtevkov za vračilo trošarine navedeno pooblastilo potrebno izpolniti ne glede na to, če so vlagatelji pooblaščencem že dodelili pooblastilo za uporabo sistema eDavki v njihovem imenu.

 

Priloge:

Trošarine le še elektronsko

Dostop do portala e-davki s kvalificiranim potrdilom

Dostop do portala e-davki z uporabniškim imenom in geslom

Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam

Pooblastilo TRO-A-tabela - pdf

Pooblastilo TRO-A-tabela

 

mag. Marjan Dolenšek, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

28.09.2022

Tržni potenciali lesa

Poznavanje teoretičnih in dejanskih količin lesne surovine iz gozdov je pomembna informacija za razvoj lesnopredelovalne industrije tako pri umeščanju novih obratov ali optimizaciji obstoječih kot ...

Več ...
21.09.2022

Primerjava mejnih vrednosti za kakovostne razrede hlodov bukve v državah srednje Evrope

Odkup okroglega lesa iz gozdov poteka na podlagi razvrščanja gozdno lesnih sortimentov v kakovostne razrede. V slovenskih državnih gozdovih se za razvrščanje hlodovine v posamezne kakovostne razred...

Več ...
19.09.2022

Javno dostopen zemljevid deležnikov gozdno–lesne verige

Ste že kdaj iskali ponudnika gozdarskih storitev, potrebujete svetovalno službo ali kupca za vaš les? Ali veste na koga se obrniti in kdo so deležniki v gozdno–lesni verigi v vašem kraju ali regiji?

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127