Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v MAJU 2022

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v MAJU 2022

13.06.2022

V maju 2022 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 24 podjetij. Kar 87 % teh podjetij je manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša do 30.000 m3 lesa. 13 % sodelujočih podjetij letno odkupi več kot 50.000 m3 lesa.

V nadaljevanju so podane cene v €/m3 brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen.

CENE OKROGLEGA LESA IGLAVCEV

Cene hlodovine iglavcev so se v maju 2022 večinoma zvišale, glede na preteklo zbiranje v februarju 2022.

Cene sortimentov smreke so glede na preteklo zbiranje višje od 10 do 17 %. Največje zvišanje smo zabeležili v primeru kakovostnega razreda B, kjer je srednja vrednost zbranih cen v februarju znašala 115 €/m3 brez DDV, v maju letos pa je bila cena za 20 €/m3 (brez DDV) višja. Sicer so cene hlodovine smreke za vse kakovostne razrede že več kot pred enim letom, v februarju 2021, dosegale visoke vrednosti, v maju in avgustu 2021 so se cene še dvignile. V novembru smo zaznali sicer majhen padec cen, od začetka letošnjega leta pa se cene zopet višajo. Cena hlodov smreke kakovostnega razreda A je v maju 2022 znašala 156 €/m3 brez DDV, kar je 11 % več kot februarja 2022 in 30 % več kot maja 2021. Cena hlodov smreke kakovostnega razreda C je v maju 2022 znašala 125 €/m3 brez DDV, kar je 14 % več kot v februarju 2022 in 39 % več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi z lanskim majem, so se cene v letošnjem maju pri hlodih smreke najbolj zvišale kakovostnem razredu D1 in sicer za 50 %. Cene hlodov smreke D2 so se v primerjavi z majem 2021 zvišale za 33 %

Pri jelki smo prav tako zabeležili precejšen dvig cen v primerjavi s februarjem za vse kakovostne razrede, razen za razred D2, kjer je cena ostala enaka kot ob preteklem zbiranju (72,5 €/m3 brez DDV). Cene v ostalih kakovostnih razredih so se zvišale od 14 do 25 %. 14 % zvišanje smo zabeležili v primeru kakovostnega razreda C, kjer je cena maju 2022 znašala 114 €/m3 brez DDV, v februarju 2021 pa  znašala 100 €/m3 brez DDV. V kakovostnih razredih A in B so se cene v primerjavi s preteklim zbiranjem dvignile za 18 % (razred A) in 19 % (razred B). Cena hlodov kakovostnega razreda A sedaj znaša 130 €/m3 brez DDV, kakovostnega razreda B pa 125 €/m3 brez DDV. Za 25 % so se od februarja 2022 zvišale cene hlodov jelke kakovostnega razreda D1 in sedaj znašajo 100 €/m3 brez DDV. V primerjavi z majem 2021 so cene hlodov jelke v letošnjem maju višje za 32 do 52 %.

Če primerjamo majske cene hlodovine smreke, jelke in rdečega bora s cenami v istem obdobju lansko leto ugotovimo, da so cene izrazito višje za vse drevesne vrste in kakovostne razrede. Pri vseh drevesnih vrstah zvišanje cen glede na lanski maj znaša med 30 in 52 %, v povprečju pri smreki za 33 €/m3 oz. 38 %, pri jelki za 30 €/m3 oz. 38 %, pri rdečem boru pa za 25 €/m3 oz. 42 %

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče je bila v maju 2022 v primeru smreke, jelke in rdečega bora med 10 in 17 % višja kot februarja in je znašala 33,5 €/m3 brez DDV za smreko, 35 €/m3 brez DDV za jelko in 33 €/m3 brez DDV za rdeči bor. Pri jelki in smreki je razlog za razliko v ceni različno število poročevalskih enot; če upoštevamo iste poročevalske enote pri obeh drevesnih vrstah, mediana znaša tako pri smreki kot pri jelki 35 €/m3 brez DDV. Če cene lesa za celulozo in plošče iglavcev primerjamo s cenami v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da so cene za vse drevesne vrste višje in sicer v primeru rdečega bora za 32 %, v primeru smreke za 34 % in jelke za 40 %.

Srednja vrednost vseh zbranih cen brusnega lesa smreke in jelke je v letošnjem maju znašala 50 €/m3 brez DDV, kar je 5 €/m3 oz. 11 % več kot ob preteklem zbiranju cen v februarju 2022. Tako je majska cena brusnega lesa smreke in jelke najvišja odkar na GIS spremljamo cene okroglega lesa (od maja 2017).

 

CENE OKROGLEGA LESA LISTAVCEV

Pri cenah hlodovine listavcev je v drugem kvartalu leta 2022 prišlo večinoma do zvišanja cen sortimentov.

Cene hlodovine bukve so od prejšnjega zbiranja cen v februarju ostale enake v kakovostnem razredu C. V vseh ostalih razredih so se cene zvišale in sicer za 4 do 10 %. V primeru kakovostnega razreda A1, je cena v februarju znašala 100 €/m3 brez DDV in je bila v maju za 10 % višja in je znašala 110 €/m3 brez DDV. V primeru kakovostnega razreda A2 je cena v maju znašala 97,5 €/m3 brez DDV in je za 4 % višja v primerjavi s februarsko ceno, ki je znašala 93,5 €/m3 brez DDV. Srednja vrednost zbranih cen za hlode bukve kakovostnega razreda B je v letošnjem maju znašala 85 €/m3 brez DDV, kar je 6 % več kot v februarju 2022. Srednja vrednost cen za hlode bukve kakovostnega razreda D pa je v maju znašala 65 €/m3 brez DDV, kar je 5 €/m3 ali 8 % več kot februarja letos. Če primerjamo cene bukove hlodovine s preteklimi zbiranji ugotovimo, da so letošnje majske cene še vedno višje ( do 18 % - za kakovostni razred D) ali enake kot v enakem obdobju lansko leto. Srednja vrednost (mediana) vseh cen za hlode bukve je v letošnjem maju znašala 80 €/m3 brez DDV, v lanskem maju pa 75 €/m3 brez DDV.

Cene hlodovine hrasta nam je tokrat posredovalo 10 podjetij. Srednje vrednosti cen hlodov hrasta vseh kakovosti (razen pri kategoriji B) in premera do 50 cm so se v primerjavi z mesecem februarjem v vseh kakovostnih razredih zvišale od 8 do 25 %. V primeru kakovostnega razreda B pa so se cene znižale za 2 %.  Srednje vrednosti cen hlodov hrasta premera nad 50 cm so pri kakovostni kategorij B ostale enake, pri vseh ostalih kakovostnih razredih pa so se v primerjavi s februarjem 2022 v letošnjem maju zvišale od 11 do 21 %. V primerjavi z majem 2021 so se cene hlodov hrasta premera do 50 cm zvišale za 10 do 45 %, pri hlodih za proizvodnjo furnirja prve kakovosti (F2) so se cene zvišale kar za 125 €/m3 brez DDV in tako letošnja majska mediana cen znaša 400 €/m3 brez DDV. Za hlode premera nad 50 cm pa letošnja majska mediana cen znaša 500 €/m3 brez DDV, kar je 150 €/m3 več kot je znašala v maju 2021. Podoben rast cen smo zaznali tudi tudi pri hrastovih hlodih za proizvodnjo furnirja druge kakovosti (F2) in sicer je v maju 2022 srednja vrednost hlodov premera do 50 cm znašala 325 €/m3 brez DDV, pri dimenziji nad 50 cm pa 400 €/m3 brez DDV.

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče se je v primeru bukve v maju 2022 glede na preteklo zbiranje v februarju 2022 zvišala za 5 % in je znašala 55 €/m3 brez DDV. Cena se je zvišala tudi v primeru drugih trdih listavcev, in sicer za 5 % ter je v maju znašala 46 €/m3 brez DDV. Če primerjamo ceno v maju letos s ceno v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da je letošnja cena v primeru bukve za 10 €/m3 (brez DDV) višja, v primeru drugih trdih listavcev pa je cena za 9 €/m3 (brez DDV) višja.

CENE LESA ZA KURJAVO

Srednja vrednost zbranih cen lesa za kurjavo v maju, v primerjavi s cenami v februarju, ostaja enaka ne glede na drevesno vrsto. Tako trenutna srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa bukve znaša 60 €/m3 brez DDV, srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa drugih trdih listavcev pa znaša 52,5 €/m3 brez DDV. V primerjavi s cenami v enakem obdobju lansko leto so letošnje majske cene bukovega lesa za kurjavo za 9 % višje (oz. za 5 €/m3), v primeru drugih trdih listavcev pa so tudi za 5 % višje (oz. za 2,5 €/m3).

 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

 

Katarina Flajšman in Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije

 

 

 

 

 

 

dr. Katarina Flajšman, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo 10.06.2024

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo maja 2024 drugič letos opravili raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka le...

Več ...
Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024 05.06.2024

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024

V maju 2024 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Namen aktivnosti je spremljanje sezonskega ...

Več ...
Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj 03.06.2024

Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj

Leto 2023 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v gozdu slabo, zelo slabo. Umrlo je 17 ljudi, kar je toliko kot prej v letu 2022 in 2021 skupaj, ko je umrlo 11 oz. 6 ljudi. Če navedenim ...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127