Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih

Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih

17.05.2023

Gozdarski inštitut Slovenije izvaja triletni ciljno raziskovalni projekt (CRP V4-2212) »Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih« v obdobju 2022 do 2025. Projekt v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (50 %) ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (50 %).

Gozdovi v hudourniških območjih so zaradi vse pogostejših in obsežnejših ekstremnih vremenskih dogodkov zelo podvrženi erozijskim procesom, kar lahko trajno zmanjša proizvodno sposobnost rastišč ter hidrološko, varovalno in zaščitno funkcijo gozdov. Zato je pri gospodarjenju z gozdovi v hudourniških območjih potrebno posebno pozornost nameniti ukrepom za zmanjšanje erozijske ogroženosti tal.

V Sloveniji razpolagamo z dolgo tradicijo hudourničarstva ter se lahko pohvalimo s številnimi primeri dobrih praks omejevanja hudourniške in širše erozijske nevarnosti v gozdovih. Žal pa ne razpolagamo z enotnimi smernicami ter učinkovitimi finančnimi vzvodi, da bi te dobre prakse gozdarskega hudourničarstva širili in s tem prispevali k zmanjševanju erozijske ogroženosti gozdov. Zato bo projekt naslavljal širšo problematiko gospodarjenja z gozdovi v hudourniških območjih. Glavni predvideni rezultati projekta so tako:

  • pregled in dopolnitev strokovne terminologije, povezane s hudourniškimi območji v gozdu,
  • metodologija in merila določanja hudourniških območij v gozdovih v Sloveniji ter njihova klasifikacija glede na podvrženost k eroziji,
  • metodologija za pripravo kart hudourniških območij v gozdovih v Sloveniji,
  • smernice in ukrepi za gospodarjenje z gozdovi v hudourniških območjih ter predlogi za njihovo (so)financiranje,
  • pregled primernih ukrepov in tehničnih rešitev, ki zagotavljajo varstvo pred erozijo v gozdu,
  • smernice za spremembo Zakona o gozdovih za ukrepanje v hudourniških območjih,
  • prenos znanja deležnikom in predstavitev našega dela in ugotovitev v sklopu delavnic za strokovno in širšo javnost.

V sklopu projekta strokovno sodelujemo s podjetjem Hidrotehnik d.o.o.

Rezultati projekta bodo ažurno objavljeni na spletni strani projekta:

https://www.gozdis.si/projekti/strokovna-izhodisca-ter-smernice-za-gospodarjenje-z-gozdovi-na-hudourniskih-obmocjih-crp-v4-2212/

dr. Urša Vilhar, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno ekologijo
dr. Jaša Saražin, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Pol leta pred izvajanjem EUDR: Politika in gospodarstvo se soočata z izzivi in dvomi 21.05.2024

Pol leta pred izvajanjem EUDR: Politika in gospodarstvo se soočata z izzivi in dvomi

Kljub pomembnim izhodiščem, ki naslavljajo hitro naraščajoče globalne izzive, ter številnim ciljem in prednostim, ki jih prinaša nova Uredba EU o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov (ang. `...

Več ...
Znane so cene lesnih goriv na slovenskem trgu: rahlo znižanje ob koncu kurilne sezone 13.05.2024

Znane so cene lesnih goriv na slovenskem trgu: rahlo znižanje ob koncu kurilne sezone

Kljub nenehnim spremembam cen in regulacij na trgu je les pomemben za domače ogrevanje, je okolju prijazen, obnovljiv in lokalno dostopen vir energije. Ob tokratnem zbiranju cen smo ugotovili znači...

Več ...
Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet S4Q na prenovljenem spletnem mestu 08.05.2024

Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet S4Q na prenovljenem spletnem mestu

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije že od leta 2015, v okviru tržne znamke S4Q, slovenskim proizvajalcem pelet pomagamo pri zagotavljanju in kontroli kakovosti pelet na slovenskem trgu. Oznaka S4Q na...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127