Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih

Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih

17.05.2023

Gozdarski inštitut Slovenije izvaja triletni ciljno raziskovalni projekt (CRP V4-2212) »Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih« v obdobju 2022 do 2025. Projekt v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (50 %) ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (50 %).

Gozdovi v hudourniških območjih so zaradi vse pogostejših in obsežnejših ekstremnih vremenskih dogodkov zelo podvrženi erozijskim procesom, kar lahko trajno zmanjša proizvodno sposobnost rastišč ter hidrološko, varovalno in zaščitno funkcijo gozdov. Zato je pri gospodarjenju z gozdovi v hudourniških območjih potrebno posebno pozornost nameniti ukrepom za zmanjšanje erozijske ogroženosti tal.

V Sloveniji razpolagamo z dolgo tradicijo hudourničarstva ter se lahko pohvalimo s številnimi primeri dobrih praks omejevanja hudourniške in širše erozijske nevarnosti v gozdovih. Žal pa ne razpolagamo z enotnimi smernicami ter učinkovitimi finančnimi vzvodi, da bi te dobre prakse gozdarskega hudourničarstva širili in s tem prispevali k zmanjševanju erozijske ogroženosti gozdov. Zato bo projekt naslavljal širšo problematiko gospodarjenja z gozdovi v hudourniških območjih. Glavni predvideni rezultati projekta so tako:

  • pregled in dopolnitev strokovne terminologije, povezane s hudourniškimi območji v gozdu,
  • metodologija in merila določanja hudourniških območij v gozdovih v Sloveniji ter njihova klasifikacija glede na podvrženost k eroziji,
  • metodologija za pripravo kart hudourniških območij v gozdovih v Sloveniji,
  • smernice in ukrepi za gospodarjenje z gozdovi v hudourniških območjih ter predlogi za njihovo (so)financiranje,
  • pregled primernih ukrepov in tehničnih rešitev, ki zagotavljajo varstvo pred erozijo v gozdu,
  • smernice za spremembo Zakona o gozdovih za ukrepanje v hudourniških območjih,
  • prenos znanja deležnikom in predstavitev našega dela in ugotovitev v sklopu delavnic za strokovno in širšo javnost.

V sklopu projekta strokovno sodelujemo s podjetjem Hidrotehnik d.o.o.

Rezultati projekta bodo ažurno objavljeni na spletni strani projekta:

https://www.gozdis.si/projekti/strokovna-izhodisca-ter-smernice-za-gospodarjenje-z-gozdovi-na-hudourniskih-obmocjih-crp-v4-2212/

dr. Urša Vilhar, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno ekologijo
dr. Jaša Saražin, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2023 06.06.2023

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2023

V maju 2023 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 24 podjetij...

Več ...
Zaradi podlubnikov v 2022 proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov nad 4 mio m3 29.05.2023

Zaradi podlubnikov v 2022 proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov nad 4 mio m3

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) smo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v maju pripravili izračune strukture proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov (GL...

Več ...
Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD) 26.05.2023

Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD)

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127