Nova podoba spletne strani WoodChainManager

20.10.2021

Spletna stran WoodChainManager (WCM) je stopila v novo obdobje in doživela celovito prenovo, ki je sicer še v teku. Pred enim tednom smo na ogled postavili »beta« različico.

Med prvimi novostmi je prenovljen naziv. Staro ime po našem mnenju ne zadostuje širokemu spektru vsebin, ki jih danes ponujamo na spletni strani https://wcm.gozdis.si. Po novem je naziv spletne strani WCM – InfoGOZD. Z novim imenom “InfoGOZD” želimo stran približati domačim bralcem in poudariti novičarski - informativni del našega portala. V ponedeljek je stran zaživela na prenovljeni spletni platformi, v novi grafični preobleki in z novimi vsebinami. Nova grafična podoba poleg spremembe naziva vključuje spremembo logotipa, barvne sheme, dopisne elemente in še več. V kolikor boste na spletno stran dostopali preko starega spletnega naslova (wcm.gozdis.si), vas bo samodejno preusmerilo na novo stran. Vabimo vas, da si ogledate novo spletno stran in si zagotovite dostop do aktualnih vsebin.

Stare vsebine smo v celoti ohranili in osvežili

Uspeli smo v novi preobleki predstaviti vse stare vsebine, ki smo jih pripravili v sklopu preteklega projektnega dela: 

 • Za preliminarno oceno stroškov smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije razvili spletno orodje za vizualizacijo proizvodnih verig s spremljajočimi kalkulacijami, ki nastanejo v poslovnem procesu (proizvodnji, storitvi). 
 • spletnim orodjem lahko določimo tehnične norme za konkretno delovišče na podlagi predpostavk, ki temeljijo na znanstvenem preučevanju dela, torej s snemanji in meritvami. WCM omogoča poenostavljen način določanja normativov gozdarskih del, pri katerem zadostujejo zgolj podatki o številu dreves, izbranih za sečnjo po drevesnih vrstah in debelinskih stopnjah ter nekaj osnovnih podatkov o tehnologiji in terenskih razmerah. Na podlagi osnovnih podatkov nam orodje samodejno izračuna osnovni čas, porabljen za izdelavo in spravilo dreves izbranih za sečnjo ter maksimalni čas, ki upošteva največje možne bonifikacije (pribitke časa k osnovnemu normativu). Osnovni rezultat je torej časovni interval. Za bolj zahtevne uporabnike je na voljo tudi podrobni izračun časovnega normativa, ki poleg osnovnih podatkov vključuje tudi bonifikacije na te čase (npr. zaradi dodatnih del, zahtevnejših terenskih ali vremenskih okoliščin itd.).
 • V sklopu orodij je tudi orodje za pretvarjanje enot. Orodje sicer nima neposredne povezave s stroški, a je vseeno uporaben predvsem v praksi, kjer pri trgovanju z različnimi oblikami lesnih goriv večkrat prihaja do različnih interpretacij »kubika« prodanega lesa. Poleg tega je možno modul uporabiti za primerjavo med lesnimi in fosilnimi gorivi, slednje so pomembne, ko se odločamo o zamenjavi energenta. Modul nam na podlagi znanih podatkov o pretekli porabi (npr. kurilnega olja) poda približon količino potrebnih lesnih goriv. Potrebno je poudariti, da gre za približen izračun energijskih ekvivalentov, ki temelji na enačbi za analitični izračun kurilnosti in faktorjih za preračun v druge enote, ne upošteva pa dejanskega izkoristka kotla. 
 • Med zadnjimi smo v začetku leta 2021 predstavili spletno orodje / Učni pripomoček za določanje kakovosti posameznega sortimenta. Spletno orodje je namenjeno vsem uporabnikom, ki želijo na priročen način določiti kakovost hlodovine in obenem pridobiti znanje o vrednotenju gozdnih lesnih sortimentov.
 • Celovit sistem spremljanja cen, kjer poleg cen lesa spremljamo tudi cene storitev v gozdarstvu (sečnja in spravilo ter prevoz lesa). Celovit sistem smo vzpostavili leta 2017 v sklopu Javne gozdarske službe – GIS, medtem ko smo sistem spremljanja cen posameznih lesnih goriv na trgu razvili v sklopu projekta BiomassTradeCentres II in jih spremljamo po enotni metodologiji že od leta 2011 dalje.
 • Vpogled v podatke o deležnikih gozdno-lesnih verig s pomočjo zemljevida Slovenije, kot so ponudniki gozdarskih storitev (sečnja, spravilo, gojenje, žično spravilo, strojna sečnja, izdelava sekancev), primarni proizvajalci lesa (žage, proizvodnja pelet in briket), proizvajalci gozdarske mehanizacije in strojev, gozdarske trgovine, strokovno-raziskovalne inštitutcije,...
 • V interaktirvni obliki je na voljo zemljevid žagarskih obratov, ki smo ga pripravli v letu 2020, ko smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije opravili raziskavo med žagarskimi obrati, z namenom ugotavljanja aktualnega stanja v slovenski žagarski industriji. Glavni cilj raziskave je bil razumeti dinamiko razvoja primarne lesnopredelovalne industrije v Sloveniji, kar bo pripomoglo k oblikovanju učinkovitejših ukrepov in strategij nadaljnjega razvoja te panoge. 
 • Na voljo so informacije o ocenah dejanskih in teoretičnih tržnih potencialov okroglega lesa v slovenskih gozdovih, ki so pomembne za vse akterje, vključene v gozdno-lesne verige. Kakovosten les oziroma hlodi so pomembni za podjetja, ki se ukvarjajo z nabavo, predelavo ali prodajo hlodov; to so predvsem žagarski obrati in proizvajalci furnirja ter proizvajalci vezanih furnirskih plošč. Les slabše kakovosti pa je pomemben predvsem za celulozno in kemično industrijo, proizvajalce lesnih plošč, proizvajalce lesnih goriv in energetska podjetja, ki proizvajajo in tržijo toploto in/ali elektriko, proizvedeno iz lesne biomase.

Poleg širokega nabora orodij in podatkov vam WCM – InfoGOZD ponuja tudi veliko strokovnih vsebin s področja gozdne tehnike in ekonomike, ki jih pripravjaljamo tedensko v sklopu aktulanih novic in mesečno v obliki strokovnih in znanstvenih prispevkov. Pomemben vsebinski del predstavlja tudi priročnik za lastnike gozdov. Priročnik, ki je pred vami, je zbirka koristnih informacij in raziskovalnih spoznanj, ki smo ga raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije pridobivali in nadgrajevali skozi čas. Priročnik predstavlja zbirko usmeritev in napotkov za lastnike gozdov ter za deležnike vzdolž gozdno-lesnih vrednostnih verig.

Novo: nabor koristnih informacij s strokovno utemeljenimi obrazložitvami

Pripravili in objavili smo Kazalnike gospodarjenja z gozdovi. Priprava metodologije, izbor ter opis kazalnikov je rezultat projekta “Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev (V4-1812)”. Kazalniki gospodarjenja z gozdovi napovedujejo in nakazujejo stanje ter nakazuje razvoj gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji. Kazalniki so predvsem količinski ali kakovostni podatki in so tako lahko pomembno orodje pri oblikovanje politik. Na gospodarjenje z gozdovi gledamo iz različnih zornih kotov, zajeti so tako okoljski kot socialni in ekonomski vidiki. Pri pripravi metodologije za izbor in prikaz kazalnikov gospodarjenja z gozdovi smo se zgledovali po kazalnikih okolja, ki jih pripravlja in objavlja Agencija za okolje Republike Slovenije (ARSO OKOLJE, http://kazalci.arso.gov.si). Kazalniki se ne podvajajo, ampak se dopolnjujejo, zato nismo razvijali kazalcev s področja okolja. Družbene in gospodarske kazalnike smo za boljšo preglednost dodatno razdelili v 6 kategorij. 

Spletišče je dinamično in se bo v prihodnosti nadgrajevalo. Vsi predstavljeni kazalniki temeljijo na obstoječih podatkih in podatkovnih bazah, ki kažejo stanje, lastnosti ali razvoj določenega pojava oziroma aktivnosti. Podatki se spreminjajo v določenih časovnih periodah, zato se bodo tudi kazalniki dopolnjevali in nadgrajevali z različnimi časovnimi periodami.

Vse kazalnike gospodarjenja z gozdovi predstavljamo na enak način. S tem želimo informacije in razumevanje kazalnikov približati končnim uporabnikom. Posamezen kazalniki je opredeljen:

 • s ključnim sporočilom, ki zajema kratek povzetek stanja, cilja in smeri razvoja,
 • z definicijo, ki podaja temeljne informacije o načinu merjenja in prikaza kazalnika,
 • v razdelku »Grafi z virom podatkov« so predstavljene količinske vrednosti kazalnika, ki so največkrat izražene v letnih vrednostih za večletno obdobje, če je bilo to le mogoče in prikazane z grafi ali preglednicami, v nekaterih primerih tudi s kartami,
 • dodan je komentar, ki obrazloži izkazan razvoj in domnevne vzroke zanj ter izvajane in načrtovane ukrepe za izboljšanje ali ohranjanje dobrega stanja.
 • K razumevanju predstavljenih informacij pripomore poglavje, ki opisuje metodo spremljanja izbranih kazalnikov. Ta podrobno definira nabor uporabljenih podatkovnih virov in hkrati poda vse metodološke razlage in druge pomembne opombe. Hkrati opredeli strokovne in zakonodajne podlage, na katerih je določena ciljna količinska ali kakovostna vrednost kazalnika.

Stran bo rasla v prihodnjih mesecih

Gre za delovno stran v katero še niso vključene vse načrtovane funkcionalnosti (denimo izvoz PDF vsebin, mesečnih novic, možnost prijave uporabnikov in integracija s sistemom MojGozdar), ki bodo na voljo v končni različici. 

V veselje nam je, da rastemo skupaj že 7 let. Spletni portal WCM/InfoGOZD je namreč z leti po našem mnenju postal pomemben člen v odnosu raziskovalne skupine do zainteresirane strokovne javnosti, kakor tudi širše in mednarodne javnosti. Zgodba se je začela v sklopu mednarodnih projektov v sredini leta 2014 in se obdržala do danes. V veselje nam je, da imamo iz leta v leto več zanimivih vsebin in s tem tudi več bralcev in obiskovalcev. Seveda ta napredujoči trend ni samoumeven, ampak je plod našega rednega strokovnega dela ter stalnih finančnih vložkov za tehnične izboljšave, kakor tudi udeležbe številnih avtorjev besedil z vidika priprave ustreznih, aktualnih in za uporabnike zanimivih vsebin.

WoodChainManager oziroma po novem InfoGOZD se z ekipo že 7 let trudi objavljati znanstveno izviren in strokovno odličen splet vsebin. Za vas smo vedno na voljo v uredništvu WCM/InfoGOZD, še posebej toplo pa se zahvaljujemo za vaše pripombe na naslednjem e-poštnem naslovu: 

Za vaš čas in uvid se zahvaljujemo.

Zahvala

Prispevek je nastal v okviru raziskovalnega projekta Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev (V4-1812), ki ga sofinancirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agencija RS za raziskovalno dejavnost.

uni.dipl.ing.gozd. Matevž Triplat, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

28.11.2021

Novost pri vzdrževanju tračnih žagnih listov

Pravilno pripravljeni in vzdrževani tračni žagni listi imajo pomemben vpliv na kakovost žaganega lesa listavcev in storilnost tračnega žagalnega stroja.

Več ...
26.11.2021

Evropski teden gozdov: izsledki našega dela

Za Evropski teden gozdov, ki poteka v tem tednu, smo sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije, Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko, pripravili strnjen pregled našega dela in bralcem podajamo ne...

Več ...
24.11.2021

Na kmetijskih gospodarstvih se prodaja gozdnih lesnih sortimentov zmanjšuje, povečuje se poraba lesa za lastne potrebe

Namen vzorčnega raziskovanja Gozdarstvo na kmetijskih gospodarstvih, ki ga v večletnem (triletnem) obdobju izvaja Statistični urad RS (SURS), je spremljanje stanja gozdarske dejavnosti na kmetijski...

Več ...
 • © 2020 Gozdarski inštitut Slovenije
 • ISSN 2591-2127