Zemljevid deležnikov gozdno lesne verige

Podatki o deležnikih vzdolž gozdno-lesne verige so zbrani iz različnih javno dostopnih podatkovnih baz.

Žagarski obrati so bili evidentirani v obsežni raziskavi leta 2020, ki jo je financiralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru javne gozdarske službe, ki jo izvaja Gozdarski inštitut Slovenije. Delno so bili podatki dopolnjeni iz AJPES baze, vendar pri teh podjetjih nismo preverjali ali se s to dejavnostjo dejansko tudi ukvarjajo. Podjetja, ki so bila vključena v omenjeno raziskavo in so se strinjala z objavo imajo poleg naslova navedeno tudi količino letnega razreza.

Seznam ostalih podjetij v primarni in sekundarni lesnopredelovalni dejavnosti (proizvodnja furnirja in plošč, stavbno mizarstvo in tesarstvo, proizvodnja lesene embalaže, proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja, proizvodnja pohištva in drugih lesnih izdelkov) je bil pridobljen v okviru ciljno-raziskovalnega projekta E-LVO (Ekonomski, okoljski in družbeni vidiki predelave in rabe lesa in v njem vezanega ogljika), ki ga financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter ARRS. Podatki so pridobljeni iz AJPES baze in pri podjetjih ni preverjeno ali se z registrirano dejavnostjo dejansko ukvarjajo. Vključeni so le poslovni subjekti, ki poslujejo ter imajo hkrati 10 ali več zaposlenih.

Proizvajalci lesnih peletov in briketov so identificirani prek raziskav, ki jih periodično opravlja Gozdarski inštitut Slovenije, kjer ugotavljamo količinsko proizvodnjo peletov na letni ravni ter proizvodnjo briketov na vsakih nekaj let.

Lastniki sekalnikov so identificirani prek raziskave, ki jo periodično opravlja Gozdarski inštitut Slovenije, kjer popisujemo število sekalnikov, njihovo lastništvo, obseg proizvodnje, ceno in mesto mletja, vhodne surovine,  proizvodnjo in zunanjo trgovino sekancev.  Raziskava se odvijajo opravlja na vsaka nekaj tri leta. Objavljeni so samo podatki podjetij, ki so se v raziskavi strinjala z javno objavo podatkov.

Seznam podjetij vzdolž gozdno-lesne verige bomo periodično obnavljali. Podjetja, ki želijo sodelovati in biti vključena z več oziroma bolj točnimi podatki pa prosimo, da nas kontaktirajo na:

Sledite tej povezavi za ogled zemljevida v celozaslonskem načinu.