Brez večjih sprememb pri cenah žaganega lesa

15.09.2022

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v letošnjem avgustu opravili že sedmo raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka lanskega leta, z namenom spremljanja dinamike cen žagarskih proizvodov na trgu. V tokratni objavi prikazujemo rezultate iz ankete, kjer navajamo prodajne cene (brez vključenega DDV in prevoza) posameznih proizvodov za mesec AVGUST 2022.

Vprašalnik o avgustovskih cenah žagarskih proizvodov smo posredovali na 235 elektronskih naslovov. Vprašalnik je izpolnilo 31 podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo žaganega lesa iglavcev. Rezultati kažejo, da so cene, ki so jih poročali sodelujoči navedli velikokrat veljavne le lokalno, nekoliko manj kot polovica podjetij pa je navedlo, da cene veljajo po celotni Sloveniji (v vseh statističnih regijah) (slika 1).

Največ sodelujočih podjetij (58 %) povprečno letno proizvede do 5.000 m3 žaganega lesa iglavcev, z 16 % sledijo podjetja s povprečno letno proizvodnjo od 5.000 do 10.000 m3 žaganega lesa iglavcev.

Cene žagarskih proizvodov nam je v tokratni anketi posredovalo 20 podjetij. V nadaljevanju prikazujemo cene za žagarske proizvode za maj in avgust 2022, za katere smo pridobili podatke od najmanj petih anketirancev (preglednica 1). V tokratni verziji vprašalnika smo glede na mnenja/predloge iz preteklih raziskav, seznam proizvodov nekoliko preoblikovali in dodali nove skupine proizvodov.

Rezultati ankete kažejo, da so se v avgustu 2022 cene žaganega lesa smreke za konstrukcijske namene večinoma znižale v primerjavi z majem 2022 (slika 2). Cene posameznih proizvodov so nižje za 2 do 15 %, pri treh proizvodih pa so cene ostale enake. Najbolj so se cene znižale za sušen konstrukcijski les C24/S10,  v avgustu je  srednja vrednost znašala 305 €/m3 brez DDV. Za 10 % oziroma 32 €/m3 brez DDV je avgustovska cena nižja tudi pri sušenih letvah širine 50/30–50/50 mm in dolžine 3-5 m brez oznake CE in le ta znaša 303 €/m3 brez DDV. Cene nesušenih desk debeline od 18 do 40 mm, nesušenega konstrukcijskega lesa C24/S10 ter plohov dimenzije nad 50 mm pa so v primerjavi z majem 2022 ostale enake. V primerjavi z avgustom 2021 so se cene žaganega lesa smreke za konstrukcijske namene v letošnjem avgustu pri večini izdelkov zvišale. Najbolj, za 15 %, pri nesušenem konstrukcijskem lesu C24/S10 ter nesušenih tramovih dolžine do 5 m.  Cena se je letos v avgustu znižala le pri sušenem konstrukcijskem lesu C24/S10 in sicer za 2%.

Cene nekonstrukcijskega robljenega lesa smreke in jelke so se pri večini proizvodov malenkost zvišale v primerjavi z majem 2022 (slika 3). Zvišanje cen se pri izdelkih obeh drevesnih vrst giba med 3–5 %. Največjo vrednost v tej kategoriji izdelkov so v avgustu dosegali plohi katerih dimenzije spremljamo in sicer pri smreki 330 €/m3 brez DDV in pri jelki 335 €/m3 brez DDV. Izjema so četrtaki ali morali dimenzij 38x76mm ali 76x76mm, pri katerih se je cena v avgustu znižala pri smreki za 5 % in pri jelki za 7 % v primerjavi z majem 2022. Če letošnje avgustovske cene primerjamo z enakim obdobjem lani ugotovimo, da so cene vseh proizvodov višje in sicer za 2 do 24 %. Najbolj so se cene zvišale pri plohih jelke (za 24 %) in pri tramovih katere dimenzije spremljamo (za 15 %).

Cene nekonstrukcijskega nerobljenega žaganega lesa smreke so v avgustu letos ostale enake kot v maju. Še vedno največjo vrednost v tej kategoriji izdelkov predstavljajo široke deske debeline 24 mm in sicer 255 €/m3 brez DDV. Pri jelki pa se je cena ozkih desk debeline 24 mm znižala za 8 % v primerjavi z majem 2022, cena širokih desk enake debeline pa se je zvišala za 4 %. V primerjavi z lanskim avgustom, so se cene desk smreke zvišale za 6 do 19 %, cene desk jelke pa za 5 do 15 %. To zvišanje je precej manjše kot pa v letošnjem maju v primerjavi z majem 2021, ko so se cene zvišale za 47–63 %.

Cene žagarskih ostankov in sekancev nam je tokrat posredovalo 17 sodelujočih podjetij. Srednja vrednost zbranih cen za krajnike ali žamanje je v avgustu znašala 26 €/prm, kar je 5 % manj kot maja letos (slika 4). V primerjavi z avgustom 2021 pa je cena krajnikov ali žamanja višja za 18 %. Cena žagovine se je v letošnjem avgustu znižala za kar 30 % v primerjavi z majem 2022 in sicer je znašala 13 €/t. Podobno kaže primerjava cene z avgustom lani, saj je letošnja avgustovska cena žagovine za 24 % nižja. V tokratni anketi smo začeli še s spremljanjem prodajnih cen sekancev in srednja vrednost v avgustu znaša 18 €/nm.

Cene sušenja žaganega lesa iglavcev nam je tokrat posredovalo 10 podjetij. Srednja vrednost (mediana) znaša 40 €/m3, kar je 5 €/m3 več kot v enakem obdobju lani.

 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
dr. Peter Prislan, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

28.09.2022

Tržni potenciali lesa

Poznavanje teoretičnih in dejanskih količin lesne surovine iz gozdov je pomembna informacija za razvoj lesnopredelovalne industrije tako pri umeščanju novih obratov ali optimizaciji obstoječih kot ...

Več ...
21.09.2022

Primerjava mejnih vrednosti za kakovostne razrede hlodov bukve v državah srednje Evrope

Odkup okroglega lesa iz gozdov poteka na podlagi razvrščanja gozdno lesnih sortimentov v kakovostne razrede. V slovenskih državnih gozdovih se za razvrščanje hlodovine v posamezne kakovostne razred...

Več ...
19.09.2022

Javno dostopen zemljevid deležnikov gozdno–lesne verige

Ste že kdaj iskali ponudnika gozdarskih storitev, potrebujete svetovalno službo ali kupca za vaš les? Ali veste na koga se obrniti in kdo so deležniki v gozdno–lesni verigi v vašem kraju ali regiji?

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127