Javno dostopen zemljevid deležnikov gozdno–lesne verige

Javno dostopen zemljevid deležnikov gozdno–lesne verige

19.09.2022

Ste že kdaj iskali ponudnika gozdarskih storitev, potrebujete svetovalno službo ali kupca za vaš les? Ali veste na koga se obrniti in kdo so deležniki v gozdno–lesni verigi v vašem kraju ali regiji?

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko, smo pripravili oziroma posodobili zemljevid deležnikov vzdolž gozdno–lesne verige. Interaktivni zemljevid je dostopen na:

https://wcm.gozdis.si/sl/podatki/zemljevidi/2021061013094929/zemljevid-deleznikov-gozdno-lesne-verige/

Zemljevid je namenjem vsem uporabnikom spleta in zainteresirani javnosti, ki imajo željo ali potrebo po takoimenovanem »poslovem imeniku deležnikov gozdno–lesne verige«. Zemljevid deležnikov omogoča učinkovitejšo komunikacijo med zainteresiranimi skupinami in ponuja enostaven prostorski prikaz.

Identificiranje deležnikov je potekalo v okviru različnih projektov in v več fazah. V prvi fazi smo naredili širši izbor gospodarskih dejavnosti gozdno–lesnega sektorja, ki je bil izhodišče za iskanje javno dostopnih podatkov. V naslednji fazi smo izvedli analiziranje podatkov. Zbrane podatke smo celostno uredili in po potrebi dopolnili. Podatki o deležnikih so zbrani iz različnih javno dostopnih podatkovnih baz ter iz raziskav, ki jih opravljamo.

V zemljevid so vključeni: (1) žagarski obrati, katere smo identificirali v obsežni raziskavi leta 2020 (v karto so vključeni le tisti, ki so se strinjali z objavo); (2) podjetja, ki imajo v AJPES-u registrirano kot glavno ali stransko dejavnost C16.100, poslujejo (status Junij 2022) in imajo hkrati 10 ali več zaposlenih; (3) ostala podjetja v primarni in sekundarni lesnopredelovalni dejavnosti, ki poslujejo (status Junij 2022) in imajo 10 ali več zaposlenih; (4) proizvajalci lesnih peletov in briketov, ki jih identificiramo prek raziskav o spremljanju letne proizvodnje. Podjetja, ki smo jih zbrali iz javno dostopne baze AJPES in niso bila predhodno predmet posebnih raziskav nismo dodatno preverjali ali dejansko opravljajo registrirane dejavnosti. Obsežnejšo analizo deležnikov vzdolž gozdno lesnih verig nameravamo narediti v prihodnjih letih, ko bomo zemljevid nadgrajevali.

Zbiranje in analiziranje podatkov je bilo financirano v okviru javne gozdarske službe, ki jo izvaja Gozdarski inštitut Slovenije in financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter ciljno raziskovalnega projekta E-LVO (V4-2124 Ekonomski, okoljski in družbeni vidiki predelave in rabe lesa in v njem vezanega ogljika), ki ga financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter ARRS.

V zadnji fazi smo analizirane podatke vključili v enotno podatkovno zbirko na podlagi katere smo izdelali pregleden zemljevid deležnikov. Zemljevid omogoča uporabnikom pregled nad deležniki v izbrani regiji glede na (geo)lokacijo, enostavno z drsenjem po interaktivnem zemljevidu. Dodali smo možnost razvrščanja podatkov glede na standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD). Deležniki so tako razvrščeni v:

 • Žagarski obrati (C16.100);
 • Proizvajalci peletov;
 • Proizvajalci furnirja in plošč (C16.210);
 • Stavbno mizarstvo in tesartva (C16.230);
 • Proizvodnja lesene embalaže (C16.240);
 • Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja (C16.290)
 • Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja (C17);
 • Proizvodnja pohištva (C31).

Poleg zgoraj omenjenih deležnikov, so v zemljevid vključene še:

 • trgovine, ki se ukvarjajo z gozdarsko tehnologijo;
 • strokovne in raziskovalne organizacije s področja gozdarstva ter
 • združenja s področja gozdarstva.

V gospodarski dejavnosti C16 (Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) je podjetij, ki trenutno poslujejo in imajo hkrati 10 ali več zaposlenih, skupaj 270. Polovica teh podjetij (ki imajo kot glavno registrirano dejavnost C16 in stransko C16.230 in/ali C16.210), je s sedežom v savinjski in podravski regiji ter regiji jugovzhodna Slovenija.

Podjetij, ki imajo registrirano glavno dejavnost C17 (Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja) ter stransko C17.110 (Proizvodnja vlaknin) in/ali C17.120 (Proizvodnja papirja in kartona) in imajo hkrati 10 ali več zaposlenih, je po podatkih AJPES-a trenutno v Sloveniji 34. Prevladujejo podjetja v osrednjeslovenski regiji (24 %), z vsaka po 21 % sledita podravska in posavska regija.

V glavni dejavnosti C31 (Proizvodnja pohištva) ter stranskih registriranih dejavnosti C31.010 (Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore) in 31.020 (Proizvodnja kuhinjskega pohištva) je podjetij, ki imajo še hkrati 10 ali več zaposlenih skupno 136. Glede na zastopanost teh podjetij po statističnih regijah, prevladuje osrednjeslovenska regija, sledi regija jugovzhodna Slovenija.

Za vse navedene deležnike imajo uporabniki spletne karte dostop do osnovnih podatkov o dejavnosti in kontaktne podatke za potrebe mreženja med deležniki. Nabor osnovnih podatkov o dejavnosti je v veliki meri odvisen od obsega izvedene raziskave ali nabora prosto dostopnih podatkov.

Z nadaljnjim razvojem bomo zemljevid nadgradili na način, da bomo dodali tekstovni iskalnik. Poleg tega bomo seznam deležnikov vzdolž gozdno-lesne verige periodično obnavljali. Podjetja, ki želijo sodelovati in biti vključena z več oziroma bolj točnimi podatki pa prosimo, da nas kontaktirajo na:

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Matevž Triplat, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

Kazalnik varnost in zdravje pri delu v gozdu 30.11.2023

Kazalnik varnost in zdravje pri delu v gozdu

Nezgode pri delu še vedno predstavljajo velik problem predvsem v zasebnih gozdovih. Posodobili smo kazalnik Varnost in zdravje pri delu v gozdu, vabljeni k branju. Izobraževanja in usposabljanja za...

Več ...
Cene gozdarskih storitev v Sloveniji - oktober 2023 20.11.2023

Cene gozdarskih storitev v Sloveniji - oktober 2023

V drugi polovici oktobra smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev izvedli zbiranje cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila, strojne sečnje ter prevoza lesa...

Več ...
Stanje na trgu okroglega lesa in lesnih proizvodov v Sloveniji v letih 2022 in 2023 13.11.2023

Stanje na trgu okroglega lesa in lesnih proizvodov v Sloveniji v letih 2022 in 2023

Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko (GTE) v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vsako leto pripravi Poročilo o stanju na trgu le...

Več ...
 • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
 • ISSN 2591-2127