Cene se pri večini žagarskih proizvodov še nižajo

Cene se pri večini žagarskih proizvodov še nižajo

18.09.2023

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo letos avgusta ponovno opravili raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno v četrtletnih intervalih od začetka leta 2021, z namenom spremljanja dinamike cen žagarskih proizvodov na trgu. V tokratni objavi prikazujemo rezultate iz ankete, kjer navajamo prodajne cene (brez vključenega DDV in prevoza) posameznih proizvodov za mesec AVGUST 2023.

Vprašalnik o avgustovskih cenah žagarskih proizvodov smo posredovali na 235 elektronskih naslovov. Vprašalnik je izpolnilo 23 podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo žaganega lesa iglavcev. 39 % podjetij je navedlo, da cene veljajo po celotni Sloveniji (v vseh statističnih regijah), za ostala podjetja pa podane cene veljajo le lokalno, prevladuje regija Jugovzhodna Slovenija (slika 1).

Največ sodelujočih podjetij (70 %) povprečno letno proizvede do 5.000 m3 žaganega lesa iglavcev, sledijo podjetja s povprečno letno proizvodnjo od 5.000 do 10.000 m3 (13 %).

Cene žagarskih proizvodov je tokrat posredovalo 18 podjetij. Podatke prikazujemo za proizvode, kjer imamo za posamezen mesec zbranih 5 prodajnih cen ali več (preglednica 1).

 

 Preglednica 1: Povprečne in srednje (mediana) vrednosti izbranih žagarskih proizvodov iglavcev za meseca maj in avgust 2023 (prikazujemo prodajne cene v EUR/m3 brez vključenega DDV in prevoza).

 

Maj 2023

Avgust 2023

n

Mediana (EUR/m3)

n

Mediana (EUR/m3)

Konstrukcijski les

   

Smreka

Deske 18 mm do 24 mm, nesušene

14

250

15

230

Deske 28 mm do 40 mm, nesušene

12

255

12

260

Konstrukcijski les C24/S10, nesušen

15

290

9

280

Konstrukcijski les C24/S10, sušen

6

310

3

-

Letve 50/30 - 50/50 mm (dolžina 3-5 m) z oznako CE, sušene

7

300

5

280

Letve 50/30 - 50/50 mm (dolžina 3-5 m) brez oznake CE, sušene

6

300

5

280

Letve 50/30 - 50/50 mm (dolžina 3-5 m) brez oznake CE, nesušene

13

300

9

300

Plohi od 40 do 50 mm, nesušeni

14

250

13

260

Plohi nad 50 mm, nesušeni

12

268

10

280

Tramovi do 5 m, nesušeni*

15

280

36

275

Tramovi nad 6 m, nesušeni**

14

293

11

270

Nekonstrukcijski les (robljen)

   

Smreka

Četrtaki ali Morali 38x76mm ali 76x76mm, nesušeni

14

280

10

293

Deske 20 - 28 mm I-II, nesušene

14

250

11

260

Plohi 48 mm (širina 100-200)  I-II, nesušeni

13

280

13

280

Tram (greda) 120 x 140 mm (3-5 m), nesušen

15

280

12

280

Jelka

Četrtaki ali Morali 38x76mm ali 76x76mm, nesušeni

10

280

5

280

Deske 20 - 28 mm I-II, nesušene

10

275

6

255

Plohi 48 mm (širina 100-200)  I-II, nesušeni

9

290

8

258

Tram (greda) 120 x 140 mm (3-5 m), nesušen

11

280

8

240

Nekonstrukcijski les (nerobljen)

   

Smreka

Deske 24 mm – krajniki nesušene

8

240

7

180

Deske 24 mm – ozke, nesušene

10

250

9

240

Deske 24 mm – široke, nesušene

11

250

8

245

Jelka

Deske 24 mm – krajniki nesušene

6

245

3

-

Deske 24 mm – ozke, nesušene

8

250

5

200

Deske 24 mm – široke, nesušene

9

250

5

200

 *Tramovi do 5 m, vključujejo sledeče dimenzije; 60 x 80 mm, 100 x 200 mm in 140 x 140 mm.
 **Tramovi nad 6 m, vključujejo sledeče dimenzije; 140 x 140 mm.

V primerjavi z majem 2023 so se v avgustu 2023 cene žaganega lesa smreke za konstrukcijske namene pri večini proizvodov znižale in sicer za 3 do 8 % oz. za 10 do 23 EUR/m3 brez DDV. Pri dveh spremljanih proizvodih je srednja vrednost zbranih cen ostala enaka (tramovi 60 x 80 mm in nesušene letve 50/30–50/50 mm brez oznake CE), pri treh pa se je cena v avgustu zvišala za 2 do 5 % (deske 28–40 mm in plohi) (slika 2). Najvišjo ceno so dosegale nesušene letve dimenzije 50/30–50/50 mm brez oznake CE (300 EUR/m3 brez DDV). Najnižje cene pa smo zabeležili pri deskah katerih dimenzije spremljamo (240 EUR/m3 brez DDV) in plohih dimenzije od 40 do 50 mm (260 EUR/m3 brez DDV). Primerjava letošnjih avgustovskih cen konstrukcijskega lesa smreke z enakim obdobjem lansko leto kaže na znižanje cen pri vseh proizvodih z izjemo nesušenih letev dimenzije 50/30–50/50 mm brez oznake CE, pri katerih je cena ostala enaka. Letošnje cene v avgustu so za 4–11 % nižje v primerjavi z avgustom 2022; največje znižanje cen je zaznati pri tramovih dimenzij 100 x 200 mm ter 140 x 140 mm.

Cene nekonstrukcijskega robljenega lesa smreke so se bodisi zvišale bodisi so ostale enake v primerjavi s spremljanjem cen v letošnjem maju (slika 3), pri jelki pa so se cene pri večini proizvodov znižale. Zvišanje cen pri izdelkih iz lesa smreke znaša 4 % in sicer za četrtake ali morale katerih dimenzije spremljamo ter za deske spremljanih dimenzij. Najvišjo srednjo vrednost zbranih cen sicer v avgustu dosegajo četrtaki ali morali, katerih dimenzije spremljamo (293 EUR/m3 brez DDV). Pri izdelkih iz lesa jelke pa so letošnje avgustovske cene nižje za 7 do 14 % v primerjavi z majem 2023, izjema so četrtaki ali morali, pri katerih je cena ostala enaka. Primerjava cen z avgustom 2022 kaže na znižanje cen pri večini spremljanih proizvodov v tej kategoriji, večje znižanje je značilno za izdelke iz lesa jelke. V primeru jelke znižanje cen znaša med 6–23 %, v primeru smreke pa med 7–15 %; pri obeh drevesnih vrstah se je cena najbolj znižala za plohe, katerih dimenzijo spremljamo. Izjema so četrtaki ali morali, pri katerih se letošnja cena v avgustu ni znižala v primerjavi z avgustom 2022, temveč se je v primeru smreke zvišala za 4 %, v primeru jelke pa je cena ostala enaka. 

Cene nekonstrukcijskega nerobljenega žaganega lesa smreke in jelke, kjer spremljamo deske različnih tipov, so se v avgustu znižale za vse spremljane proizvode v primerjavi z majem 2023. Znižanje cen znaša od 2 do 25 %; največje znižanje je pri smrekovih krajnikih. Srednja vrednost smrekovih in jelovih krajnikov je tako v avgustu znašala 225 EUR/m3 brez DDV. Avgustovska cena ozkih in širokih desk iz lesa smreke ostaja podobna kot v maju 2023, v prvem primeru 240 EUR/m3 brez DDV, v drugem pa 245 EUR/m3 brez DDV. V primerjavi z lanskim avgustom so se cene vseh spremljanih proizvodov znižale, in sicer za 4 do 23 %; največje znižanje je pri jelovih širokih deskah ter smrekovih krajnikih, najmanjše znižanje pa je pri smrekovih ozkih in širokih deskah.

Cene žagarskih ostankov in sekancev nam je tokrat posredovalo 17 sodelujočih podjetij. Srednja vrednost zbranih cen za krajnike ali žamanje je v avgustu znašala 32,5 EUR/prm, kar je 7,5 EUR/prm (oz. 30 %) več kot maja 2023 (slika 4). Kljub temu cena še vedno ostaja nižja kot na primer februarja letos in novembra 2022. V primerjavi z avgustom 2022 pa je cena krajnikov ali žamanja višja za 25 % (takrat je cena znašala 26 EUR/prm). Cena žagovine od letošnjega februarja naprej pada; v avgustu se je znižala za 3,5 EUR/t (oz. 17 %) v primerjavi z majem 2023 in je znašala 16,5 EUR/t. V primerjavi z lanskim avgustom je letošnja avgustovska cena žagovine za 27 % višja. Avgustovska cena sekancev proizvedenih na žagarskih obratih je znašala 20 EUR/nm, kar je 2 EUR/nm (oz. 11 %) več kot maja 2023 in avgusta 2022.

Cene sušenja žaganega lesa iglavcev nam je tokrat posredovalo 5 podjetij. Cene nihajo med 30 €/m3 in 300 €/m3 brez DDV.

 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

 

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
dr. Peter Prislan, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Gozdno lesne verige za slovensko biogospodarstvo: vabilo na zaključni dogodek 25.09.2023

Gozdno lesne verige za slovensko biogospodarstvo: vabilo na zaključni dogodek

Več ...
Objavljen prvi začasni standard FSC za gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji 25.09.2023

Objavljen prvi začasni standard FSC za gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji

S 1. oktobrom 2023 v Sloveniji začne veljati standard za upravljanje z gozdovi FSC- IFSS (Forest Stewardship Council – Interim Forest Stewardship Standard).

Več ...
Analiza kakovosti drv na slovenskem trgu 21.09.2023

Analiza kakovosti drv na slovenskem trgu

V Sloveniji je lesna biomasa široko uporabljana za energetske namene in predstavlja ključni vir energije za izpolnjevanje potreb po toploti v gospodinjstvih kot tudi v proizvodnji toplote v industr...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127