Cene žaganih proizvodov

Podatki s komentarjem

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v avgustu opravili tretje zbiranje prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji v letošnjem letu. V tokratnem poročilu prikazujemo rezultate iz ankete, kjer navajamo prodajne cene (brez vključenega DDV in prevoza) posameznih proizvodov za mesec AVGUST 2021.

Vprašalnik o avgustovskih cenah žagarskih proizvodov je bil posredovan na 60 elektronskih naslovov. Nanj se je odzvalo 21 podjetij (35 %), ki se ukvarjajo s proizvodnjo žaganega lesa iglavcev. Podobno kot v maju in februarju 2021, v anketi prevladujejo podjetja, katerih prodajne cene žagarskih proizvodov iglavcev veljajo regionalno (slika 1).

Največ sodelujočih podjetij (52 %) povprečno letno proizvede do 5.000 m3 žaganega lesa iglavcev, z 19 % sledijo podjetja s povprečno letno proizvodnjo od 5000 do 10 000 m3 žaganega lesa iglavcev.

Prodajne cene žagarskih proizvodov brez vključenega prevoza je posredovalo 19 oz. 90 % sodelujočih podjetij v tokratni anketi. Sodelujoči žagarski obrati so največkrat poročali cene konstrukcijskega lesa smreke, sledijo podatki o cenah nekonstrukcijskega (robljenega) lesa smreke ter jelke. V nadaljevanju prikazujemo cene za žagarske proizvode, za katere smo pridobili podatke od vsaj petih anketirancev (preglednica 1).

Rezultati ankete kažejo, da so se v avgustu 2021 cene žaganega lesa iglavcev za konstrukcijske namene zvišale pri vseh proizvodih v primerjavi z majem 2021. Največjo srednjo vrednost prodajnih cen smo pri konstrukcijskem lesu smreke zabeležili pri sušenih proizvodih, ki ustrezajo razredu C24/S10 in sicer 310 EUR/m3 brez DDV, najmanjšo pa nesušenih deskah dimenzije 24 mm in 38 mm (250 EUR/m3 brez DDV) (slika 2). Cene proizvodov konstrukcijskega lesa smreke so se v primerjavi z majem zvišale pri vseh proizvodih in sicer od 3 do 33 %. Najmanjše zvišanje v primerjavi z majem 2021 smo zaznali pri sušenem konstrukcijskem lesu razreda C24/S10, največje pa pri nesušenih plohih dimenzije 80 mm. V primerjavi z zbiranjem cen v februarju, so avgustovske cene konstrukcijskega lesa smreke višje za 38 do 60 %. Kar 60 % zvišanje srednje vrednosti cen je bilo pri proizvodu nesušeni plohi dimenzije 80 mm.

Podobno kot pri konstrukcijskem žaganem lesu iglavcev, so se cene v avgustu v primerjavi z majem zvišale tudi pri nekonstrukcijskem robljenem žaganem lesu iglavcev. Z izjemo nesušenih smrekovih desk 20-28 mm I-II, so se cene pri smrekovih proizvodih zvišale za 18 do 24 %, pri jelovih proizvodih pa za 13 do 32 % (slika 3). Srednja vrednost prej omenjenih desk pa se je v avgustu znižala za 4 % v primerjavi z majem 2021 in je znašala 250 EUR/m3 brez DDV. Največji dvig cen nekostrukcijskega robljenega žaganega lesa iglavcev v avgustu smo zabeležili pri nesušenih jelovih plohih dimenzij 48 mm (širina 100–200) tipa I-II, katerega cena je znašala 270 EUR/m3 brez DDV. V primerjavi s februarjem 2021 so se avgustovske cene nekonstrukcijskega robljenega žaganega lesa smreke zvišale za 15 do 54 %; najmanj pri letvah, najbolj pa pri nesušenih četrtakih ali moralih dimenzij 38x76mm ali 76x76mm.

Srednje vrednosti zbranih cen za posamezne proizvode nekonstrukcijskega nerobljenega žaganega lesa smreke so se v avgustu zvišale za 31 do 41 % v primerjavi z majskimi cenami teh proizvodov. Največje zvišanje je bilo zabeleženo pri širokih nesušenih deskah debeline 24 mm. V primeru jelke je zvišanje cen podobno kot pri smreki, največje, 48 % zvišanje smo opazili pri nesušenih deskah krajnikih debeline 24 mm. V primerjavi s februarjem so avgustovske cene nekonstrukcijskega nerobljenega žaganega lesa smreke znatno višje, kar 115 % pri nesušenih ozkih deskah dimenzije 24 mm.


Cene ostalih proizvodov (npr. lamele, embalažni les, opaži, palete) nam je v tokratni anketi posredovalo premajhno število poročevalskih enot, zato rezultatov tokrat ne prikazujemo.

Cene žagarskih ostankov nam je posredovalo 14 sodelujočih podjetij. Srednja vrednost zbranih cen za krajnike ali žamanje je v avgustu znašala 22 EUR/prm, kar je 83 % več kot v maju 2021 in 10 % več kot v februarju letos. Srednja vrednost zbranih cen za žagovino pa je v avgustu znašala 17 EUR/t, kar je 48 % več kot maja in februarja letos (slika 3).

Slika 4: Minimalne, maksimalne in srednje vrednosti (mediana) zbranih cen za žagarske ostanke za mesec februar, maj in avgust 2021.

S sušenjem žaganega lesa se je pri zbiranju cen v avgustu ukvarjalo 7 podjetij sodelujočih v anketi. Cena sušenja med anketiranimi podjetji se je gibala med 30 EUR/m3 in 60 EUR/m3, srednja vrednost je znašala 35 EUR/m3.

Vpliv koronavirusa na poslovanje žagarskih obratov v avgustu 2021

V obdobju od zadnjega zbiranja podatkov v maju, se je uradno končala epidemija koronavirusa, ki je v preteklem in letošnjem letu vplivala tudi na poslovanje žagarskih obratov. Po poročanju sodelujočih podjetij v tokratni anketi, se posledice omejitev zaradi koronavirusa v dejavnosti zmanjšujejo. Razmere zaradi koronavirusa so na proizvodnjo žaganega lesa v avgustu 2021 vplivale pri 3 podjetjih oz. 16 % sodelujočih, pri ostalih 84 % pa vpliva ni bilo. Na prodajo žaganega lesa so razmere zaradi koronavirusa v avgustu vplivale prav tako pri 3 (oz. 17 %) sodelujočih podjetij pri tem sklopu vprašanj. Zaradi premajhnega števila poročevalskih enot ne moremo poročati o deležih zmanjšanja ali povečanja proizvodnje oz. prodaje žaganega lesa.

Vpliv koronavirusa v avgustu 2021 je najbolj izrazit pri prodajnih cenah žaganega lesa iglavcev, kar je poročalo skupno 8 podjetij oz. 42 % sodelujočih. Le-ti so poročali o 15 do 100 % povišanju cen, izračunano povprečje dviga cen pa znaša 42 %.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

Metodološka pojasnila