Izšel je priročnik za krepitev poslovnega organiziranja zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne verige

Izšel je priročnik za krepitev poslovnega organiziranja zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne verige

25.10.2023

V okviru CRP projekta MOBILES, Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa, delovnega sklopa 4: Poslovni modeli med zasebnimi lastniki gozdov in drugimi deležniki smo pripravili Priročnik za krepitev poslovnega organiziranja zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne verige.

V Sloveniji se po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije soočamo z nizko realizacijo načrtovanega poseka v zasebnih gozdovih, na kar vplivajo majhne in razdrobljene gozdne posesti, veliko število solastnikov in spremenjen odnos zasebnih lastnikov gozdov do njihovega gozda. Na gozdno-politični ravni so bili sprejeti posamezni ukrepi za rešitev problema neučinkovitega gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, med katerimi je tudi povezovanje (tako interesno kot tudi poslovno) zasebnih lastnikov gozdov in poslovno sodelovanje zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne verige. 

Priročnik za krepitev poslovnega organiziranja zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne verige, katerega glavni namen je, da na preprost in razumljiv način predstavlja različne oblike poslovnega povezovanja zasebnih lastnikov gozdov in poslovnega sodelovanja zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne verige,  vsebuje 5 poglavij. V uvodnem poglavju bralca seznani s problemi povezanimi z gospodarjenjem z zasebnimi gozdovi v Sloveniji. V poglavju  Zakonska izhodišča,  so predstavljeni strateški dokumenti in zakonodaja s področja gozdarstva in kmetijstva, ki spodbuja  poslovno združevanje zasebnih lastnikov gozdov ali njihovo sodelovanje z deležniki vzdolž gozdno-lesnih verig. V nadaljevanju sta v priročniku predstavljeni obliki poslovnega sodelovanja zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne verige – oddaja gozda v zakup in oddaja gozda v upravljanje, ter oblike poslovnega povezovanja zasebnih lastnikov gozdov – zadruga, gospodarska družba, strojni krožek, strojna skupnost in skupine proizvajalcev za trženje. Na koncu priročnika so podane  smernice za prihodnji razvoj poslovnega organiziranja zasebnih lastnikov gozdov. 

Želimo si, da priročnik postane koristen vir informacij in da uporabniku olajša pridobivanje novih znanj s področja poslovnega povezovanja zasebnih lastnikov gozdov in poslovnega sodelovanja zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne verige. Menimo, da s tem prispevamo k ustanavljanju novih poslovnih modelov ter pripomoremo k učinkovitejšemu gospodarjenju v zasebnih gozdovih in večji mobilizaciji lesa iz zasebnih gozdov. 

Priročnik je dostopen tudi na spletu na povezavi: https://doi.org/10.20315/SilvaSlovenica.0024 

 

prof. dr. Špela Pezdevšek Malovrh, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Sorodne vsebine:

Novice

Kazalnik varnost in zdravje pri delu v gozdu 30.11.2023

Kazalnik varnost in zdravje pri delu v gozdu

Nezgode pri delu še vedno predstavljajo velik problem predvsem v zasebnih gozdovih. Posodobili smo kazalnik Varnost in zdravje pri delu v gozdu, vabljeni k branju. Izobraževanja in usposabljanja za...

Več ...
Cene gozdarskih storitev v Sloveniji - oktober 2023 20.11.2023

Cene gozdarskih storitev v Sloveniji - oktober 2023

V drugi polovici oktobra smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev izvedli zbiranje cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila, strojne sečnje ter prevoza lesa...

Več ...
Stanje na trgu okroglega lesa in lesnih proizvodov v Sloveniji v letih 2022 in 2023 13.11.2023

Stanje na trgu okroglega lesa in lesnih proizvodov v Sloveniji v letih 2022 in 2023

Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko (GTE) v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vsako leto pripravi Poročilo o stanju na trgu le...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127