Delavnica projekta Forest4EU - Izbiramo inovacije operativnih skupin v gozdarstvu

Delavnica projekta Forest4EU - Izbiramo inovacije operativnih skupin v gozdarstvu

04.04.2024

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije 26. 3. 2024 smo izvedli delavnico v okviru projekta FOREST4EU z nazivom Evropsko partnerstvo v podporo operativnim skupinam na področju gozdarstva (“European innovation partnership network promoting operational groups dedicated to forestry and agroforestry«). Dogodka se je udeležilo 55 udeležencev, od tega nekaj predstavnikov operativnih skupin, predstavnikov lastnikov gozdov in predstavnikov izvajalcev gozdarskih storitev ter študentje Biotehniške fakultete.

Na dogodku je bil predstavljen projekt FOREST4EU. Projekt spodbuja operativne skupine za gozdarstvo in kmetijsko gozdarstvo. Predstavljeno je bilo dosedanje delo na projektu in predstavitev vseh petih inovacijskih stičišč (ITHub), ter ocenjevanje inovacij operativnih skupin. Na dogodku so projekt in rezultate projekta predstavili štirje predavatelji.

Operativna skupina je skupina ljudi, ki sodeluje pri razvoju inovativne priložnosti in katere projekti so podprti z evropsko politiko razvoja podeželja. Operativno skupino sestavlja več partnerjev, in sicer tako kmet, kmetijsko podjetje, svetovalec, raziskovalec, kot mnogi drugi akterji, ki se med seboj povežejo z namenom pridobitve praktične rešitve konkretnega problema, ki ga ima kmetovalec. Operativne skupine so glavno orodje EIP-AGRI za pretvarjanje inovativnih zamisli v resnične rešitve za uporabo v praksi (VIR: skp.si).

 

Povzetek predstavitev

Na začetku je vodja projekta in direktorica GIS dr. Nike Krajnc predstavila projekt FOREST4EU in dosežene rezultate projekta. Glavni namen nacionalne delavnice FOREST4EU je vzpostavitev odprte razprave z lokalnimi zainteresiranimi stranmi glede inovacij različnih operativnih skupin iz držav projektnih partnerjev. Dosedanji rezultati projekta so:

 • vzpostavitev mreže zainteresiranih strokovnjakov za sodelovanje in nadaljnje povezovanje;
 • vzpostavitev treh ciljnih skupin za oblikovanje politik (centralno Evropske, jugovzhodne Evropske in jugozahodno evropske skupine);
 • vzpostavitev 5 tematskih stičišč inovacij (ITHub's);
 • popis inovacij 86 operativnih skupin iz 10 držav (Španija (24), Portugalska (24), Francija (19), Italija (11), Slovenija (3), Latvija (1), Avstrija (1), Nemčija (1), Nizozemska (1) in Švedska (1).

Tekom projekta smo s pomočjo projektnih partnerjev zbrali 175 različnih inovacij, razdeljenih v pet tematskih stičišč (ITHub). V prvem krogu (pred)izbora inovacij so projektni partnerji sodelovali tako, da so inovacije ocenjevali upoštevaje primernosti za vključene države in vidika doprinosa predstavljenih inovacij k EU zakonodaji. V drugi krog izbora je napredovalo 20 inovacij iz posameznih tematskih stičišč. V ocenjevanje je bilo v drugem krogu vključenih 12 strokovnjakov z obravnavanega področja. S pomočjo strokovnjakov smo zaključili predizbor inovacij, ki so za našo državo najpomembnejše oziroma najbolj relevantne za naše razmere, in tako pridobili sezname desetih inovacij, ki smo jih predstavili na delavnici.

Temu sta sledili predstavitvi člana projekta Matevža Triplata o terminologiji, ki se pri projektu uporablja za opredelitev inovacij. Za boljše razumevanje inovacij so bile udeležencem predstavljene kratke definicije s praktičnimi primeri za različne vrste inovacij (med njimi so tehnološke, procesne, proizvodne, storitvene, organizacijske in socialne ali družbene). Metodologija FOREST4EU sicer sledi definiciji inovacij operativnih skupin EIP-AGRI, kot je opredeljena v »Smernicah o programiranju za inovacije in izvajanju EIP za kmetijsko produktivnost in trajnost« (2013). Dokument je izdala Evropska komisija in služi kot vodilo za inovacije v razvoju podeželja.

Inovacija je "nova zamisel, ki se uspešno uresniči ... in je lahko tehnološka, pa tudi netehnološka, organizacijska ali družbena. Inovacija lahko temelji na novih, pa tudi na tradicionalnih praksah v novem geografskem ali okoljskem kontekstu. Nova ideja je lahko izdelek, praksa, storitev, proizvodni proces ali nov način organizacije stvari itd. Nova zamisel postane inovacija le, če je splošno sprejeta in v praksi dokaže svojo uporabnost." (COM “Guidelines on Programming for Innovation and the Implementation of the EIP for Agricultural Productivity and Sustainability”, 2013: 3).

Splošnim predstavitvam je sledila predstavitev prvega inovacijskega stičišča - Mobilizacija lesa (ITHUb 1). V sklopu »Mobilizacija lesa« je projekt identificiral 37 inovacij. Po opravljenih predizborih smo na delavnici predstavili 10 inovacij, in sicer:

 1. Orodje za izračun stroškov pridobivanja lesa – WoodChainManager: omogoča vizualizacijo gozdarskih proizvodnih verig s spremljajočimi kalkulacijami stroškov (več informacij na: https://wcm.gozdis.si/sl/orodja/ ali gteinfo@gozdis.si).
 2. Orodje za razvrščanje okroglega lesa – Sortimentacija MojGozdar: spletno orodje za razvrščanje okroglega lesa, ki je namenjeno vsem uporabnikom, ki želijo na priročen način določiti kakovost hlodovine in obenem pridobiti znanje o vrednotenju gozdnih lesnih sortimentov (več informacij na https://www.mojgozdar.si ali gteinfo@gozdis.si).
 3. Spletna aplikacija za učinkovit transport lesa iz gozda do primarne predelave: služi za izmenjavo podatkov in geolociranje skladišč lesa ob gozdni cesti. Prvi vnos se opravi pri poseku, ob tem se navede dejanske mere in količino posekanega drevja, naslednji vnos se opravi po spravilu sortimentov iz gozda do skladišča na gozdni cesti. Tam se vnesejo podatki o podrobnejših količinah po drevesnih vrstah. Lastniki posekanega lesa s tem vnesejo zahtevek, v katerem še navedejo, kakšen les in kakšno količino je treba kam dostaviti (več informacij na: http://graudvedis.selflogistic.lv ali guntars.reinfelds@selflogistic.lv).
 4. Montažni modularni konstrukcijski sistem iz lesa listavcev: Bâtiment Bois de Normandie razvija montažni modularni konstrukcijski sistem na osnovi trdega lesa iz Normandije, ki omogoča gradnjo hiš, skupnih stanovanj in javnih zgradb (več informacij na: https://www.batimentboisdenormandie.fr ali contact@batimentboisdenormandie.fr).
 5. Sistem ocenjevanja kakovosti izvajalcev MojGozdar: MojGozdar nudi podporo pri iskanju gozdarskih storitev, kot so sečnja z motorno žago, spravilo s traktorjem, gojitvena dela, žičniško spravilo, strojna sečnja, izdelava lesnih sekancev (sekalnik) in gozdno gradbeništvo. Sistem MojGozdar vključujetristopenjsko ocenjevanje izvajalcev na enostaven, pregleden in objektiven način (več informacij na https://www.mojgozdar.si ali gteinfo@gozdis.si ).
 6. Inovativna metoda za ohranjanje kakovosti okroglega in predelanega lesa z nadzorom temperature in vlažnosti: S postopkom “CoolWood®” je les shranjen v zaprtih prostorih, ki se vzdržujejo pri nizki temperaturi (s tem se zmanjša možnost delovanja bioloških dejavnikov (bakterij, trohnob) in po možnosti pri visoki stopnji vlažnosti, da se upočasni sušenje in prepreči deformacijo lesa). (Več informacij na: https://coolwood.fr/ ali luc.evrard@biomasse-conseil.fr).
 7. Konstrukcijski les iz bukovine (vezane plošče iz luščenega furnirja): Vezane plošče iz bukovega luščenega furnirja (LVL) so izdelek, ki je sestavljen iz zaporednega zlaganja tankih plasti lesa, furnirjev, pridobljenih z luščenjem (več informacij na: https://gofagus.es ali joseluis.villanueva@cesefor.com).
 8. Di-GOZD aplikacija za meritve stoječega drevja: Mobilna aplikacija dopolnjuje spletno aplikacijo s podporo izvajanja posnetkov na gozdni posesti preko neposredne povezave uporabniških računov (več informacij na: https://di-gozd.si ali info@kocevski-les.si).
 9. ePosestni načrt MojGozdar: Inovacija nudi nove in poenostavljene možnosti načrtovanja, spremljanja in izvedbe del ter učinkovitejše gospodarjenja z gozdovi na kmetijskih gospodarstvih (več informacij na https://www.mojgozdar.si ali gteinfo@gozdis.si).
 10. Brezpilotna letala za kartiranje lesne zaloge in spletni sistem za izmenjavo podatkov pri pripravi načrtov gospodarjenja z gozdovi: Sistem za podporo odločanju, ki spodbuja tudi pristope deljenega upravljanja med več lastniki zemljišč (http://www.priformandss.it ali francesca.giannetti@unifi.it).

 

Predstavljen je bil tudi postopek ocenjevanja, ki mu je v prvem krogu sledila projektna skupina ter v drugem krogu gozdarski strokovnjaki. Predstavljen postopek je bil nazadnje uporabljen s strani udeležencev delavnice.

Na enak način so sledile še predstavitve in ocenjevanja inovacijskih stičišč: »Prilagajanje gozdov podnebnim spremembam« (ITHUB 2) in »Trajnostno upravljanje z gozdovi in ekosistemskimi storitvami« (ITHUb 3), ki ju je predstavil član projekta Martin Jež. V sklopu »Prilagajanje gozdov podnebnim spremembam« (ITHUB 2) smo identificirali 33 inovacij. Po opravljenih predizborih smo na delavnici predstavili 10 inovacij, in sicer:

 1. Učni modul »Gozdarji, zdaj se vi na vrsti«: Je družabna igra namenjena osnovnošolcem, ki se ukvarja z vsebino vpliva klimatskih sprememb na gozdove (več informacij na: https://www.collectivitesforestieres-normandie.org/, kontakt: laure.ferrier@communesforestieres.org).
 2. Uporaba modela SlideForMap za oceno hidrološkega tveganja v trajnostno gospodarjenih gozdovih: Je računalniški model, ki ga je možno uporabljati za predvidevanje plitvih zemeljskih plazov, ki jih povzroča obilno deževje (več informacij na: https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/gruppi-operativi/bancadati-go-pei/biodiversita-e-servizi-ecosistemici-foreste-e-territorio, kontakt: Solaria.anzilotti@unifi.it).
 3. BioClimSol: Sistem za podporo odločanju, ki vključuje prihodnje podnebne spremembe: Je program/aplikacija, ki jo je možno uporabljati za predvidevanje združljivosti drevesne vrste z območjem kjer se nahaja glede na prihodnje podnebne scenarije (več informacij na: https://www.cnpf.fr/nos-actions-nos-outils/outils-et-techniques/bioclimsol, kontakt: benjamin.cano@cnpf.fr).
 4. Brezpilotni letalnik in multispektralna kamera za kartiranje sušno izpostavljenega gozdnega območja: Je metoda zaznavanja dreves z nizko ali visoko fotosintetsko dejavnostjo in s tem dreves/sestojev, kjer so drevesa pod sušnim stresom ali pa so na sušo bolj odporna (več informacij na: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/supporto-decisionale-alla-pianificazione-forestale.html, kontakt: francesca.giannetti@unifi.it).
 5. “Trajnosten čebelji gozd” koncept in implementacija: Je koncept, kako gozdove pri ponovnem pogozdovanju narediti bolj večnamenske, s fokusom na medovitih rastlinah. (več informacij na: www.bienenwald-hessen.de, kontakt: info@comunis-projektbuero.de).
 6. Duglazija v času podnebnih sprememb v Burgundiji: Inovacija se ukvarja z vplivom podnebnih sprememb na duglazijo, bolj natančno pa s tem, kako lastnikom gozdov čim bolj pomagati, da bodo lahko v prihodnosti z gozdovi duglazije gospodarili na čim boljši način. (Več informacij na: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/changement-climatique-quel-avenir-pour-le-douglas.html, kontakt: soraya.bennar@cnpf.fr).
 7. Gospodarjenje s kostanjevimi nasadi za kakovostne proizvode in spodbujanje sekvestracije ogljika: Je promocija kostanjevih nasadov v Italiji kot večnamenskih. Poleg plodov so namreč kostanjevi nasadi lahko uporabni kot ponor ogljika in posledično kot vir emisijskih kuponov. (Več informacij na: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/castani-co-%E2%80%9Cil-sequestro-di-carbonio-nel-sistema.html, kontakt: solaria.anzilotti@unifi.it).
 8. Participativna simulacijska igra “Foster Forest”: Je igra vlog, v kateri igralci prevzamejo različne vloge zainteresiranih strani v gozdarstvu in v igri izvajajo različne ukrepe ter se s tem učijo, kako nekateri ukrepi delujejo na gozdove v okviru podnebnih sprememb in kakšna so mnenja drugih zainteresiranih strani. (Več informacij na: http://www.fosterforest.fr/, kontakt: laure.ferrier@communesforestieres.org).
 9. Zmanjšanje vnosa ogljika v gozdarskih dejavnostih: Dragocena priložnost za pridobivanje emisijskih kuponov: Je način, kako izvajalce pri gozdarskih delih spodbuditi k uporabi trajnostnih tehnologij, in sicer na ta način, da lahko z uporabo teh vrst mehanizacije ustvarjajo emisijske kupone. (Več informacij na: https://www.co2marche.it/, kontakt: perrino@dream-italia.net).
 10. Gojenje duglazije s sečnjo v pasovih za povečanje naravne obnove gozda: Je način pomladitvene sečnje duglazijevih sestojev, ki najbolje vpliva na sonaravno obnovo sestoja. (Več informacij na: https://www.progettodonato.it/, kontakt: solaria.anzilotti@unifi.it).

 

V sklopu »Trajnostno upravljanje z gozdovi in ekosistemskimi storitvami« (ITHUB 2) smo identificirali 36 inovacij. Po opravljenih predizborih smo na delavnici predstavili 10 inovacij in sicer:

 1. Obračunavanje ogljika namenjeno plačilom za ekosistemske storitve: Je vzpostavitev sistema, ki potem državi omogoča, da začne s trgovanjem emisijskih kuponov. (Več informacij na: https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/gruppi-operativi/bancadati-go-pei/sviluppo-di-un-sistema-di-supporto-decisionale-la, kontakt: francesca.giannetti@unifi.it).
 2. ARCHI – metoda za diagnosticiranje vitalnosti dreves: Je metoda prepoznavanja vitalnosti dreves, ki je enostavna za določanje, ob enem pa predstavlja kategorije, s katerimi je možno predvidevati, kaj se bo z drevesom dogajalo v prihodnosti in jo je možno korelirati z nekaterimi drugimi znaki vitalnosti/propadanja dreves. (Več informacij na: https://www.cnpf.fr/nos-actions-nos-outils/outils-et-techniques/archi, kontakt: christophe.drenou@cnpf.fr).
 3. Indeks biodiverzitetnega potenciala: praktično orodje za gozdne upravljalce: Je indeks, s katerim je možno na enostaven način določiti raven biotske raznovrstnosti v sestoju. (Več informacij na: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/changement-climatique-quel-avenir-pour-le-douglas.html, kontakt: pierre.gonin@cnpf.fr).
 4. Razvoj novega marteloskopa za ocenjevanje biotske raznovrstnosti in obsega rastočih rastlin: Je nov način izdelave marteloskopa z LIDAR tehnologijo, ki je lahko zelo uporaben kot prikaz sestoja, ko nas zanimajo podatki o biotski raznovrstnosti. (Več informacij na: https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/gruppi-operativi/bancadati-go-pei/biodiversita-e-servizi-ecosistemici-foreste-e-territorio, kontakt: Francesca.Giannetti@unifi.it).
 5. Podpora večnamenskemu gozdnogospodarskemu načrtovanju s pomočjo enostavno dostopnih informacij: Je pregledovalnik podatkov o gozdnih posestih, ki uporabniku na enostaven in hiter način predstavi glavne podatke o stanju gozdne posesti. (Več informacij na: https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/gruppi-operativi/bancadati-go-pei/gestione-condivisa-delle-proprieta-forestali, kontakt: francesca.giannetti@unifi.it).
 6. Kartiranje gozdnih cest v podporo turističnim aktivnostim: Je način kako gozdne ceste prikazati glede njihove dostopnosti v rekreativne namene. (Več informacij na: https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/gruppi-operativi/bancadati-go-pei/supporto-decisionale-alla-pianificazione-forestale, kontakt: francesca.giannetti@unifi.it).
 7. Vigil’encare: Participativno znanstveno orodje za epidemiološki nadzor gnilobe korenin pri kostanju: Je aplikacija, ki temelji na skupnostniznanosti in je namenjena prepoznavanju in analizi razširjenosti bolezni korenin pri kostanju. (Več informacij na: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/sylviculture-de-pr%C3%A9cision-en-nouvelle-aquitaine.html, kontakt: cecile.robin@inrae.fr).
 8. Uporabniku prijazna platforma za premostitev vrzeli med ponudbo in povpraševanjem po emisijskih kuponih: Je platforma, ki je namenjena promociji trgovanja z emijskimi kuponi, ter certificiranju gozdov, ki so namenjeni sekvestraciji ogljika. (Več informacij na: https://www.co2marche.it/, kontakt: perrino@dream-italia.net, solaria.anzilotti@unifi.it).
 9. Uporaba pripomočka Bite za vcepljanje dreves v kostanjevih nasadih: Je pripomoček, s katerim je možno na bolj enostaven način zdraviti nekatere bolezni kostanja v nasadih. (Več informacij na: https://www.psingeca.it/it, kontakt: solaria.anzilotti@unifi.it).
 10. Kartiranje z dronom in GPS za določitev površin za sadnjo: Je hitrejši način načrtovanja sadnje dreves na pogozditvenih območjih, pri čemer si pomagajo z droni. (Več informacij na: https://renfor.hub.inrae.fr/projets/pif, kontakt: catherine.collet@inrae.fr).

 

V zadnjem delu dogodka so sledile še predstavitve stičišč »Nelesni gozdni proizvodi« (ITHUb 4) in »Kmetijsko-gozdarski proizvodni sistemi« (ITHUb 5), ki ju je predstavila članica projekta Amina Gačo.

V sklopu »Nelesni gozdni proizvodi« (ITHUB 4) smo identificirali 36 inovacij. Po opravljenih predizborih smo na delavnici predstavili 10 inovacij, in sicer:

 1. Vzpostavljanje novih poslovnih modelov za trženje nelesnih gozdnih proizvodov: razvija in izvaja nov koncept gospodarjenja z gozdovi za izboljšanje življenjskega prostora opraševalcem in produkcije medu. (Več informacij na: https://www.bienenwald-hessen.de/, kontakt: info@comunis-projektbuero.de).
 2. Valorizacija zapostavljene rastlinske vrste (bezeg): razvoj prehrambnih izdelkov z dodano vrednostjo iz bezgovih jagod. (Več informacij na: https://youtu.be/ZZAOQxeEazs; https://youtu.be/17Ep-wlLw3, kontakt: inovterra@gmail.com).
 3. Diverzifikacija gojenja užitnih samoniklih gliv z novimi avtohtonimi vrstami: omogoča gojenje različnih avtohtonih vrst gob (Več informacij na: https://www.irta.cat/ca/el-cultiu-dels-bolets-de-soca-autoctons-cami-de-ser-una-realitat/, kontakt: tebverd@teb.org).
 4. Prototip mobilne peči za proizvodnjo oglja: omogoča izdelavo oglja iz ostankov kostanja. (Več informacij na: https://www.psingeca.it/it, kontakt: solaria.anzilotti@unifi.it).
 5. Premazi iz gobjih stranskih produktov: zmanjševanje konzervansov v živilski industriji in uporaba zdravih živil. (Več informacij na: http://www.micnatur.pt/, kontakt: info@blc3.pt).
 6. Burgundski tartuf, kakovosten izdelek z visoko dodano vrednostjo: promocija in proizvodnja kakovostnih tartufov s prilagoditvijo gospodarjenja z gozdovi. (Več informacij na: http://www.artbfc.fr/, kontakt: christine.dupaty@gmail.com).
 7. App Micontrol - Inovativno dinamično upravljanje mikoloških virov: aplikacija s pomočjo katere je lažje preverjati proces nabiranja in prodaje gob. (Več informacij na: https://www.mikogest.net/pagina/micontrol, kontakt: montse.ganado@cesefor.com).
 8. Geolokacija in spremljanje živali za prepoznavanje možnih incidentov in izboljšanje upravljanja živali in pašnikov: zagotavljanje tehnoloških orodij za upravljanje s čim več podatkov o čredi. (Več informacij na: https://www.youtube.com/watch?v=lqf-Sdv5Ods, kontakt: uniopagesos@uniopagesos.cat).
 9. Izboljšanje produktivnosti in trajnosti nasadov črnega tartufa z mikrobiološko obdelavo rizosfere: interakcija med drevesom in rizosfero ali vmesnim območjem med korenino rastline in tlemi. (Več informacij na: kontakt marcosmorcillo@micofora.com).
 10. Biološko zdravljenje kostanjevega raka na portugalskem: boj proti kostanjevem raku z uporabo hipovirulentnih sevov. (Več informacij na: https://biochestnut.cncfs.pt/, kontakt: ana.santos@cncfs.pt).

 

V sklopu »Kmetijsko-gozdarski proizvodni sistemi« (ITHUB 5) smo identificirali 33 inovacij. Po opravljenih predizborih smo na delavnici predstavili 10 inovacij, in sicer:

 1. Pregled ocene stanja na področju uporabe živine za ekosistemsko upravljanje v sredozemskih pokrajinah: vzdrževanje motenj, ki jih je povzročil človek s pomočjo živine. (Več informacij na: https://www.terraprima.pt/pt/projecto/23, kontakt: nuno.rodrigues@terraprima.pt).
 2. Omrežje “Kmetijsko-gozdarstvo v Avstriji”: vzpostavitev mreže in vključitev kmetij v sistem. (Več informacij na: https://www.youtube.com/watch?v=-NVTYmE4e7o (v nemščini), kontakt: theresia.markut@fibl.org).
 3. V prakso usmerjeno svetovanje za kmetijsko-gozdarske sisteme v Avstriji: vzpostavitev primernih sistemov in demonstracijskih lokacij. (Več informacij na: https://agroforst-oesterreich.at/, kontakt: theresia.markut@fibl.org).
 4. Lokalna proizvodnja biomase iz mejic: uporaba lesa iz mejic in vzpostavitev lokalne dobavne verige lesa. (Več informacij na: www.normandie.cuma.fr, kontakt: etienne.fels@cuma.fr, theresia.markut@fibl.org)
 5. Ozaveščanje in vzpostavitev testov za naravno obnavljanje mejic: vzpostavljanje mejic z ekonomsko prednostjo. (Več informacij na: kontakt: florence.sbile@parc-naturel-perche.fr).
 6. Biološki nadzor kostanjevega raka (Cryphonectria parasitica) z virusno okužbo (hipovirulenca): boj proti kostanjevem raku z uporabo hipovirulentnih sevov. (Več informacij na: http://gocastanea.eu/, kontakt: mrosa.mosquera.losada@usc.es).
 7. Merila in kazalniki za certificiranje trajnostnega upravljanja kmetijsko-gozdarskega sistema „PEFC“: merila in kazalniki za certificiranje izdelkov. (Več informacija na: https://gonewton.it, kontakt: solaria.anzilotti@unifi.it).
 8. Vrednotenje vpliva različne intenzivnosti paše maremskega goveda na delih kmetijsko-gozdarskega sistema: tla, drevesna vegetacija (struktura, naravna obnova in biotska raznovrstnost). (Več informacij na: https://gonewton.it, kontakt: solaria.anzilotti@unifi.it).
 9. Ali so hitro rastoči nasadi rešitev za prihodnje regionalne biorafinerije?: Evkaliptus je edina vrsta, ki je lahko potencialno primerna za hitro rastoče nasade. (Več informacij na: lucie.poline@occitanie.chambagri.fr).
 10. Izvedljiv načrt po korakih s praktičnimi smernicami in konkretnimi načrti, ki omogočajo uporabo kmetijskega-gozdarstva na kmetijah: načrt za spodbujanje kmetijsko-gozdarskega povezovanja na kmetijah. (Več informacij na: https://youtu.be/vJmTlzP7uZM?si=jJ-MYhXDNQCFhA00, kontakt: sijas.akkerman@mnh.nl).

 

Rezultati delavnice

Ob predstavitvah posameznih inovacij so prisotni v dvorani podajali ocene za vsako od inovacij. Podatke smo zbirali preko spletne ankete, do katere so udeleženci dostopali preko QR kode. Preliminarne rezultate za vsakega izmed inovacijskih stičišč smo predstavili v obliki petih najvišje ocenjenih inovacij, ki imajo na podlagi izbranih ocen možnosti, da bodo vključene v nadaljnje aktivnosti projekta. Ob zaključku dogodka smo skupaj z udeleženci razpravljali o najbolj ocenjenih inovacijah in o nadaljnjih korakih, ki bodo sledili delavnici.

Najvišje razvrščene inovacije po ITHUBih so:

 • ITHUB 1: Mobilizacija lesa:
  • ePosestni načrt MojGozdar
  • Sistem ocenjevanja kakovosti izvajalcev MojGozdar
  • Orodje za izračun stroškov pridobivanja lesa - WoodChainManager
  • Konstrukcijski les iz bukovine (vezane plošče iz luščenega furnirja)
  • Orodje za razvrščanje okroglega lesa - Sortimentacija MojGozdar
 • ITHUB 2: Prilagajanje gozdov podnebnim spremembam:
  • Učni modul “Gozdarji, zdaj ste vi na vrsti”
  • Uporaba modela SlideforMap za oceno hidrološkega tveganja v trajnostno gospodarjenih gozdovih
  • BioClimSol: sistem za podporo odločanju, ki vključuje prihodnje podnebne in talne razmere.
  • Brezpilotni letalnik in multispektralna kamera za kartiranje sušno izpostavljenega gozdnega območja
  • “Trajnosten čebelji gozd” - koncept in implementacija
 • ITHUB 3: Trajnostno upravljanje z gozdovi in ekosistemskimi storitvami
  • Obračunavanje ogljika namenjeno plačilom za ekosistemske storitve
  • ARCHI – metoda za diagnosticiranje vitalnosti dreves
  • Indeks biodiverzitetnega potenciala: praktično orodje za gozdne upravljalce
  • Razvoj novega marteloskopa za ocenjevanje biotske raznovrstnosti in obsega rastočih rastlin
  • Podpora večnamenskemu gozdnogospodarskemu načrtovanju s pomočjo enostavno dostopnih informacij
 • ITHUB 4: Drugi (nelesni) gozdni proizvodi
  • Vzpostavljanje novih poslovnih modelov za trženje nelesnih gozdnih proizvodov
  • Biološko zdravljenje kostanjevega raka (Cryphonectria parasitica) na Portugalskem
  • Prototip mobilne peči za proizvodnjo oglja
  • Valorizacija zapostavljene rastlinske vrste (bezeg)
  • Premazi iz gobjih stranskih produktov
 • ITHub 5: Kmetijsko-gozdarski sistemi
  • Omrežje „Kmetijsko-gozdarstvo v Avstriji“
  • Merila in kazalniki za certificiranje trajnostnega upravljanja kmetijsko-gozdarskega sistema PEFC
  • V prakso usmerjeno svetovanje za kmetijsko-gozdarske sisteme v Avstriji
  • Izvedljiv načrt po korakih s praktičnimi smernicami in konkretnimi načrti, ki omogočajo uporabo kmetijskega-gozdarstva na kmetijah
  • Lokalne proizvodnja biomase iz mejic

Martin Jež, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Amina Gačo, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Matevž Triplat, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Pol leta pred izvajanjem EUDR: Politika in gospodarstvo se soočata z izzivi in dvomi 21.05.2024

Pol leta pred izvajanjem EUDR: Politika in gospodarstvo se soočata z izzivi in dvomi

Kljub pomembnim izhodiščem, ki naslavljajo hitro naraščajoče globalne izzive, ter številnim ciljem in prednostim, ki jih prinaša nova Uredba EU o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov (ang. `...

Več ...
Znane so cene lesnih goriv na slovenskem trgu: rahlo znižanje ob koncu kurilne sezone 13.05.2024

Znane so cene lesnih goriv na slovenskem trgu: rahlo znižanje ob koncu kurilne sezone

Kljub nenehnim spremembam cen in regulacij na trgu je les pomemben za domače ogrevanje, je okolju prijazen, obnovljiv in lokalno dostopen vir energije. Ob tokratnem zbiranju cen smo ugotovili znači...

Več ...
Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet S4Q na prenovljenem spletnem mestu 08.05.2024

Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet S4Q na prenovljenem spletnem mestu

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije že od leta 2015, v okviru tržne znamke S4Q, slovenskim proizvajalcem pelet pomagamo pri zagotavljanju in kontroli kakovosti pelet na slovenskem trgu. Oznaka S4Q na...

Več ...
 • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
 • ISSN 2591-2127