Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024

05.06.2024

V maju 2024 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Namen aktivnosti je spremljanje sezonskega ter letnega nihanja cen gozdnih lesnih sortimentov v državi ter prispevati k večji preglednosti/transparentnosti trga okroglega lesa. Anketni vprašalnik je bil aktiven od 15. maja do 30. maja 2024. V tokratni anketi je sodelovalo 28 podjetij. Kar 86 % teh podjetij je manjših do srednje velikih, katerih letni odkup znaša do 30.000 m³ lesa. 14 % sodelujočih podjetij letno odkupi več kot 30.000 m³ lesa.

 

V nadaljevanju so podane cene gozdnih lesnih sortimentov na gozdni cesti v EUR/m³ brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen.

 

Cene okroglega lesa iglavcev

Cene hlodovine iglavcev so se v maju 2024 pri smreki, jelki in rdečem boru znižale ali ostale enake v primerjavi s prejšnjim obdobjem zbiranja cen v februarju 2024. Izjema so smrekovi hlodi kakovosti D2, pri katerih je cena malenkost višja.

Cene sortimentov smreke so glede na preteklo zbiranje (februar 2024) nižje od 4 do 11 %, izjema so hlodi kakovostnega razreda B, pri katerih je cena ostala enaka in hlodi kakovostnega razreda D2, ki imajo malenkost višjo ceno. Največje znižanje cen smo zabeležili v primeru kakovostnega razreda A, kjer je srednja vrednost zbranih cen v maju znašala 120 EUR/m3, kar je tudi 8 % manj kot v maju 2023. Cena hlodov smreke kakovostnega razreda B je v maju 2024 znašala 100 EUR/m3 in je za 9 % nižja od cene v maju 2023. V primerjavi s prejšnjim zbiranjem cen v februarju, se je cena pri hlodih smreke najmanj znižala za kakovostni razred C in je znašala 90 EUR/m3, kar je prav tako 10 % nižje od lanske majske cene. Odkupna cena smrekovih hlodov D2 je znašala 62,5 EUR/m3 in je bila za 4 % višja glede na februar 2024 ter 11 % nižja glede na maj 2023.

Pri jelki smo pri kakovostnih razredih A, B, C in D2 zabeležili znižanje cen glede na preteklo zbiranje in sicer od 4 do 9 %. Pri hlodih kakovosti D1 pa je majska cena enaka kot februarska in je znašala 70 EUR/m3. Največje znižanje smo zabeležili za kakovostni razred A, kateri hlodi so v maju dosegli ceno 100 EUR/m3, najmanjše znižanje pa je bilo pri hlodih D2 katerih cena je znašala 57,5 EUR/m3. Hlodi kakovostnega razreda C so dosegli ceno 80 EUR/m3, kar je 14 % manj kot v enakem obdobju lani. V primerjavi z lanskim majem so letošnje cene hlodov jelke za 9 % (kakovostni razred A) do 18 % (kakovostni razred D2) nižje.

Pri hlodih rdečega bora so majske cene v primerjavi s februarjem 2024 za kakovostne razrede A, B, D1 in D2 ostale enake, cena za kakovostni razred C pa je nižja za 4 % in znaša 62,5 EUR/m3. Če cene primerjamo z majem 2023 pa ugotovimo, da so se letošnje majske cene znižale med 13 % in 22 %, najmanj za kakovostni razred B, najbolj pa za kakovostni razred C. Majska cena hlodov kakovosti A je ostala enaka glede na maj 2023 in znaša 80 EUR/m3.

Če še enkrat povzamemo primerjavo majskih srednjih vrednosti zbranih cen za hlodovino smreke, jelke in rdečega bora s srednjimi vrednostmi cen v enakem obdobju lansko leto, ugotovimo, da so letošnje cene hlodovine smreke nižje od 8 % (kakovostni razred A ) do 18 % (kakovostni razred D1). Tudi pri jelki so cene za vse kakovostne razrede nižje, in sicer od 9 % za kakovostni razred A do 18 % za kakovostni razred D2. Pri hlodovini rdečega bora so se cene znižale od 13 % (kakovostni razred B in D2) do 22 % (kakovostni razred C), pri hlodih kakovosti A pa je cena ostala enaka.

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče je v maju 2024 za vse tri spremljane drevesne vrste (smreka, jelka, rdeči bor) znašala 30 EUR/m3, kar je 2 EUR/m3 oz. 6 % manj kot februarja 2024. Če cene lesa za celulozo in plošče iglavcev primerjamo s cenami v enakem obdobju lansko leto, ugotovimo, da so cene celuloznega lesa za smreko in jelko nižje za 14 %, za rdeči bor pa 12%. Iz slike je razvidno, da že od avgusta 2023 drevesna vrsta iglavca ne vpliva na višino odkupne cene celuloznega lesa.

Srednja vrednost vseh zbranih cen brusnega lesa smreke in jelke je v maju 2024 znašala 40 EUR/m3, kar je enako kot ob preteklem zbiranju cen v februarju 2024 in za 20 % nižje kot v maju 2023.

 

Cene okroglega lesa listavcev

Cene hlodovine listavcev v sredini drugega kvartala leta 2024 so se v primerjavi s preteklim zbiranjem v februarju 2024, pri bukvi znižale za večino kakovostnih razredov z izjemo razreda D, kjer je cena ostala enaka. Pri hrastu smo zabeležili rast ali stagnacijo cen za vse kakovostne razrede in premere.

Cene hlodovine bukve so se v primerjavi s prejšnjim zbiranjem cen v februarju 2024, v maju za kakovostne razrede A1, A2, B in C znižale do 13 %, za kakovostni razred D pa je cena ostala nespremenjena (70 EUR/m3). Za razred B se je cena znižala najbolj (13 %) in v letošnjem maju znaša 82,5 EUR/m3. Najmanj (za 3 %) pa se je cena znižala za kakovostni razred A2. Če primerjamo majske cene bukove hlodovine s preteklim zbiranjem v maju 2023, ugotovimo, da so cene nižje, in sicer od 3 % (kakovostni razred C) do 13 % (kakovostni razred A1), izjema je kakovostni razred D, pri katerem cena ostaja enaka.

Cene hlodovine hrasta nam je tokrat posredovalo 9 podjetij, poleg tega je med poročanimi cenami velika variabilnost, zato je potrebna previdnost pri interpretaciji podatkov. Cene hlodov hrasta premera do 50 cm so se v primerjavi s februarjem 2024 za vse kakovostne razrede zvišale, in sicer za 5 % (kakovostni razred D) do 20 % (kakovostni razred B in C). Cena hlodov hrasta premera do 50 cm je tako v maju 2024 za kakovostni razred B znašala 240 EUR/m3, za kakovostni razred C pa 180 EUR/m3. Primerjava letošnjih majskih cen z lanskimi pa kaže na znižanje le teh, in sicer za 4 % pri kakovostnem razredu B ter do 22 % pri kakovostnem razredu D. Letošnja majska cena hlodov kakovosti F2 pa ostaja enaka v primerjavi z majem 2023.

Cene hlodov hrasta premera nad 50 cm so se v primerjavi s prejšnjim zbiranjem v februarju 2024 manj izrazito zvišale kot pri manjših dimenzijah; zvišanje znaša 2–9 %. Za 9 % se je cena zvišala za kakovostni razred C in F2, in v prvem primeru cena znaša 180 EUR/m3, v drugem pa 350 EUR/m3. Glede na primerjavo cen s cenami v maju 2023 ugotovimo, da so cene hlodov hrasta premera nad 50 cm letos nižje za vse kakovostne razrede, in sicer za 1 % (kakovostni razred F1) do 33 % (kakovostni razred D).

Srednja vrednost zbranih cen lesa listavcev za celulozo in plošče se je v primeru bukve v maju 2024 glede na preteklo zbiranje v februarju 2024 znižala za 3 % in znaša 49 EUR/m3. V primeru drugih trdih listavcev pa je cena ostala enaka in je znašala 45 EUR/m3. Če primerjamo majsko ceno s ceno v enakem obdobju lansko leto, ugotovimo, da je letošnja cena nižja, tako v primeru bukve (za 19 %), kot v primeru drugih trdih listavcev (za 10 %).

 

Cene lesa za kurjavo

Srednja vrednost zbranih cen lesa za kurjavo v letošnjem maju se je v primerjavi s cenami v februarju 2024 znižala za 5 % v primeru drugih trdih listavcev in je znašala 52,5 EUR/m3, v primeru bukve pa je cena nižja za 8% in je znašala 60 EUR/m3. V primerjavi s cenami v enakem obdobju lansko leto je letošnja majska cena bukovega lesa za kurjavo za 16 % nižja, v primeru drugih trdih listavcev pa je nižja za 13 %.

 

 

Graf prikazuje odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti iz zasebnih gozdov. Cene so prikazane v EUR/m3 brez DDV. S klikom v legendi najprej izberemo drevesno vrsto in nato željeni kakovostni razred.

 Cene se zbirajo vsako četrtletje, z izjemo leta 2017, 2018 in 2019. V letu 2017 in 2018 smo cene zbirali 2x v letu, v letu 2019 pa 3x.  Rimske številke za letnico pomenijo zaporedno številko četrtletja (npr. 2023-I pomeni prvo četrtletje leta 2023) Vir: Gozdarski inštitut Slovenije

 

ZAHVALA


Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

 

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Peter Smolnikar, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo 10.06.2024

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo maja 2024 drugič letos opravili raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka le...

Več ...
Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024 05.06.2024

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024

V maju 2024 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Namen aktivnosti je spremljanje sezonskega ...

Več ...
Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj 03.06.2024

Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj

Leto 2023 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v gozdu slabo, zelo slabo. Umrlo je 17 ljudi, kar je toliko kot prej v letu 2022 in 2021 skupaj, ko je umrlo 11 oz. 6 ljudi. Če navedenim ...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127