Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo

10.06.2024

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo maja 2024 drugič letos opravili raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka leta 2021, z namenom spremljanja dinamike cen žagarskih proizvodov na trgu. V tokratni objavi prikazujemo rezultate iz ankete, kjer navajamo prodajne cene (brez vključenega DDV in prevoza) posameznih proizvodov za mesec maj 2024.

Vprašalnik o majskih cenah žagarskih proizvodov smo posredovali 238 podjetjem. Anketa je bila aktivna od 14. 5. do 31. 5. 2024. Vprašalnik je ustrezno izpolnilo 25 podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo žaganega lesa iglavcev. Tokrat je poročalo največ podjetij (28 %), pri katerih cene proizvodov veljajo za vse regije, z 20 % sledijo podjetja, katerih cene veljajo v regiji jugovzhodna Slovenija, 16 % sodelujočim podjetjem pa cene veljajo za osrednjeslovensko regijo (slika 1).

Največ sodelujočih podjetij (44 %) povprečno letno proizvede do 5.000 m3 žaganega lesa iglavcev, sledijo podjetja s povprečno letno proizvodnjo od 5.000 do 10.000 m3 (32 %).

Cene žagarskih proizvodov je tokrat posredovalo 18 podjetij. Podatke prikazujemo za proizvode, kjer imamo za posamezen mesec zbranih 5 prodajnih cen ali več (preglednica 1).

*Tramovi do 5 m, vključujejo sledeče dimenzije; 60 x 80 mm, 100 x 200 mm in 140 x 140 mm.

**Tramovi nad 6 m, vključujejo sledeče dimenzije; 140 x 140 mm.

Cene žaganega lesa smreke za konstrukcijske namene so bile v letošnjem maju na podobni ravni kot ob zadnjih dveh naših spremljanih cen – v februarju 2024 in novembru 2023 (slika 2). Najvišjo ceno (280 EUR/m3 brez DDV) so dosegali nesušen konstrukcijski les C24/S10 ter tramovi katerih dimenzije spremljamo. Majska cena konstrukcijskega lesa C24/S10 se je v primerjavi s februarjem 2024 znižala za 3 %, medtem ko je cena tramov ostala enaka. V primerjavi s februarjem 2024 so se v maju cene malenkost znižale še za sledeče proizvode: deske debeline od 28 do 40 mm (-4 %), plohi dimenzije od 40 do 50 mm (-3 %) ter nesušene letve 50/30 - 50/50 mm (dolžina 3-5 m) brez oznake CE (-3 %).  Najnižje cene (220 EUR/m3 brez DDV) pa smo v tej kategoriji žagarskih proizvodov zabeležili pri deskah katerih dimenzije spremljamo. Primerjava letošnjih majskih cen konstrukcijskega lesa smreke z enakim obdobjem lansko leto, kaže na znižanje cen pri večini proizvodov (od 3 % do 14 %), pri tramovih dolžine do 5 m pa je cena enaka. Najmanjše znižanje beležimo pri kostrukcijskem lesu C24/S10 in plohih dimenzije 40 do 50 mm, največje znižanje pa beležimo pri deskah dimenzije 28 do 40 mm, podobno kot smo ugotovili že v preteklem zbiranju cen v februarju.

Cene nekonstrukcijskega robljenega lesa smreke in jelke so se v maju pri vseh proizvodih znižale v primerjavi s spremljanimi cenami v februarju 2024 (slika 3). Za jelko smo sicer zbrali minimalno 5 poročanih cen le za četrtake ali morale katerih dimenzije spremljamo. Najvišjo ceno v tej skupini proizvodov pri smreki dosegajo tramovi in plohi katerih dimenzije spremljamo (250 EUR/m3 brez DDV). Ta cena je za tramove za 4 % nižja v primerjavi s februarjem 2024, za plohe pa je cena nižja za 2 %. Najbolj, za 11 %, se je cena v tej skupini proizvodov znižala za smrekove četrtake ali morale debeline 120 x 140 mm in dolžine 3 do 5 m. Primerjava cen z majem 2023 kaže na znižanje cen pri vseh spremljanih proizvodih v tej skupini. V primeru smreke znižanje cen proizvodov v tej skupini znaša med 4–14 %, v primeru jelke pa znižanje za četrtake ali morale izbranih dimenzij znaša 14 %.

Cene nekonstrukcijskega nerobljenega žaganega lesa smreke in jelke, kjer spremljamo deske različnih tipov, so se pri vseh vrstah, za katere smo zbrali dovoljšne število podatkov (minimalno 5), znižale v primerjavi s februarjem 2024. Glede na preteklo zbiranje cen se je cena pri proizvodih iz lesa smreke najbolj znižala pri širokih nerobljenih deskah, in sicer za 10 %. Za proizvode iz lesa jelke pa smo tokrat zbrali premalo podatkov za zanesljivejše analize in interpretacijo. V primerjavi z lanskim majem, so se cene smrekovih širokih desk znižale za 14 %, cene smrekovih ozkih desk pa so nižje za 12 %.  

Cene žagarskih ostankov in sekancev so se v maju znižale v primerjavi s prvim četrtletjem letošnjega leta (slika 4). Srednja vrednost zbranih cen za krajnike ali žamanje je v maju znašala 26 EUR/prm, kar je 13 % manj kot februarja 2024. V primerjavi z majem 2023 pa je cena krajnikov ali žamanja višja, in sicer za 4 % (takrat je cena znašala 25 EUR/prm). Cena žagovine se je v maju znižala in je znašala 16 EUR/t, kar je 6 % ali 1 EUR/t manj kot v februarju 2024. V primerjavi z lanskim majem je letošnja majska cena žagovine nižja za 20 %. Majska cena sekancev proizvedenih na žagarskih obratih je znašala 14 EUR/nm3, kar je 4 EUR/nm3 (oz. 22 %) manj kot februarja 2024 in enako velja za maj 2023.

Cene sušenja žaganega lesa iglavcev so nam tokrat posredovala le 4 podjetja, zato rezultatov zaradi nezanesljivosti ne prikazujemo.

 

Graf prikazuje cene žaganega lesa v €/m3 brez DDV. S spustnim menijem izberemo drevesno vrsto, kategorijo in željeno vrsto izdelka.

 Cene se zbirajo vsako četrtletje. Rimske številke za letnico pomenijo zaporedno številko četrtletja (npr. 2023-I pomeni prvo četrtletje leta 2023) 

 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

 

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo 10.06.2024

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo maja 2024 drugič letos opravili raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka le...

Več ...
Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024 05.06.2024

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024

V maju 2024 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Namen aktivnosti je spremljanje sezonskega ...

Več ...
Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj 03.06.2024

Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj

Leto 2023 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v gozdu slabo, zelo slabo. Umrlo je 17 ljudi, kar je toliko kot prej v letu 2022 in 2021 skupaj, ko je umrlo 11 oz. 6 ljudi. Če navedenim ...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127