Cene lesnih goriv

Podatki s komentarjem

Graf prikazuje cene lesnih goriv na slovenskem trgu (v €/MWh z DDV) v primerjavi s ceno kurilnega olja

 

Najnižjo ceno med lesnimi gorivi dosegajo sekanci, najvišjo pa peleti. Primerjava cen najpogostejših oblik lesnih goriv kaže razmeroma konstanten potek cen. Običajno so cene višje na začetku kurilne sezone in nižje ob koncu. Nekoliko večja je dinamika pri cenah kurilnega olja, kar kaže, da so cene fosilnih goriv bolj nestabilne kot cene lesnih goriv.

 

Graf prikazuje cene peletov pakiranih v 15 kg vreče v €/t z DDV ter stopnjo rasti cen.

 

Graf prikazuje cene peletov v €/t z DDV glede na način pakiranja (15 kg vreče, razsuto stanje in Big-Bag vreče), ter glede na mesto nakupa (pri slovenskih proizvajalcih, spletnih ponudnikih ali distributerjih).

 

Graf prikazuje cene drv/polen vlažnosti 20 % in dolžine 25 cm v €/t z DDV ter stopnjo rasti cen.

 

Graf prikazuje cene lesnih sekancev vlažnosti 30 % in velikostnega razreda P31 v €/t z DDV ter stopnjo rasti cen.

 

Graf prikazuje cene briketov pakiranih v 10 kg embalaži v €/t z DDV ter stopnjo rasti cen.

Metodološka pojasnila

Z razvojem trga z lesnimi gorivi v Sloveniji se povečuje tudi zanimanje za spremljanje njihovih cen. Za uspešen in učinkovit razvoj trgovanja z lesno biomaso so potrebne natančne in aktualne informacije o stanju trga. Nerazpoložljivost podatkov o količinah, tržnih tokovih ali cenah pomeni veliko oviro pri trgovanju, saj je treba sprejemati pomembne strateške odločitve brez ustreznega znanja ali informacij o stanju na trgu. Razpoložljivost informacij je torej ključna za zagotavljanje transparentnega, konkurenčnega in učinkovitega trga. Medtem ko so cene naftnih derivatov izjemno hitro in lahko dostopne, cene lesnih goriv niso objavljene na spletnih straneh ministrstva ali kateri drugi uradni strani državnih organov. Zbiranje cen lesnih goriv je namreč obsežnejše saj so cene odvisne od količine, kakovosti, regije, ponudnika, časa itn. Statistični urad RS spremlja le odkupne cene okroglega lesa iz zasebnega sektorja, kjer je med navedenimi gozdnimi lesnimi sortimenti tudi les za kurjavo. Povpraševanje po cenah posameznih lesnih goriv ter želja po primerjavi med posameznimi državami EU je rodila idejo o periodičnem zbiranju cen posameznih lesnih goriv pri proizvajalcih. Podoben sistem zbiranja cen lesnih goriv ima organizacija C.A.R.M.E.N. (http://www.carmen-ev.de), ki redno spremlja cene lesnih goriv v Nemčiji.

Gozdarski inštitut Slovenije od leta 2011 spremlja cene lesnih goriv na slovenskem trgu. Do leta 2014 smo v okviru projekta BiomassTradeCentreII cene lesnih energentov spremljali tudi v Avstriji, Italiji, Nemčiji, Španiji, Romuniji, Grčiji in na Irskem in Hrvaškem. Cene lesnih goriv spremljamo dvakrat letno, na začetku in koncu kurilne sezone. V analizo so vključene najpogostejše kategorije trdih biogoriv: polena, sekanci, peleti in briketi.  Podatke pridobivamo s spletnim ali telefonskim anketiranjem ter analizo drugih virov, kot so spletne strani proizvajalcev in distributerjev ter iz tiskanih oglasov.

Pri zbiranju podatkov se velikokrat srečamo z različnimi količinskimi enotami; v primeru drv in sekancev ponudniki največkrat navajajo kubične metre (m3), prostorninske metre (prm) ali nasute kubične metre (nm3), medtem ko se peleti in briketi največkrat trgujejo glede na maso (v tonah). Za lažjo primerjavo cen različnih lesnih energentov vse cene navajamo glede na maso (v EUR na tono). Za primerjavo cen lesnih energentov s ceno kurilnega olja pa so cene navedene v EUR na MWh. V vseh navedenih cenah je že vključen DDV. Ker je preračunavanje različnih enot velika težava pri trgovanju z lesnimi gorivi, smo razvili spletni kalkulator, ki omogoča enostavno preračunavanje različnih enot, kot so m3 v prm, MWh ali toneKalkulator je dostopen na - KLIKNI TUKAJ

 

Cene lesnih goriv

Cene energentov se spreminjajo glede na lastnosti ali kakovost, različne navedbe ter neustrezne deklaracije pa potrošnike hitro zavedejo. V nadaljevanju zato navajamo, katere vrste lesnih goriv prevladujejo v Sloveniji in kakšne so njihove cene. Med različnimi oblikami lesnih goriv še vedno prevladujejo drva, sledijo peleti ter lesni sekanci. Med proizvajalci se precej razlikujejo oblika in lastnosti lesnih goriv. S tega vidika je trg precej pester, saj imajo potrošniki veliko izbiro. V primeru drv so na voljo različne drevesne vrste, različne velikosti (dolžina je lahko od 20 do 100 cm, premer pa od 2 do 15 cm ali več) ter različna vsebnost vode (zračno suh ali vlažen les). Tudi sekanci se razlikujejo po stopnji predelave (oz. velikosti prevladujoče frakcije) ter vsebnosti vode (sušeni in zeleni sekanci). Pri peletih in briketih so poleg omenjenih lastnosti pomembne tudi: ustrezna gostota delca oz. gostota nasutja, mehanska obstojnost in vsebnost pepela.

Cene peletov v drugi polovici leta 2021

Za tono peletov pakiranih v 15 kg vreče bomo trenutno odšteli v povprečju 275 €, kar je dobra 2 % več kot ob koncu pretekle kurilne sezone. V primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu pa je cena za 3 % višja. V preteklih dveh kurilnih sezonah so bile cene peletov nekoliko nižje in so se gibale med 267 in 270 €/t. Že ob koncu pretekle kurilne sezone so cene začele naraščati in tokrat, ob začetku nove kurilne sezone, smo ponovno zabeležili dvig cen. Cene peletov naj bi bile odvisne predvsem od kakovosti, vendar analize kakovosti peletov na slovenskem trgu (celotna študija je objavljena na www.s4q.si) kažejo, da cena ni vedno odraz njihove dejanske kakovosti. So pa trenutno cene peletov pakiranih v 15 kg vreče kakovostnega razreda A1 v povprečju 280 €/t, kakovostnega razreda A2 pa kar 8 % manj, kar znaša 259 €/t.

Cene peletov se razlikujejo glede na količino ter obliko embalaže; v primeru da pelete kupimo v razsutem stanju, lahko privarčujemo v povprečju do 18 €/tono, ali v tako imenovanih »Big-Bag« vrečah, lahko privarčujemo v povprečju do 22 €/tono. Največje je povpraševanje po peletih pakiranih v 15 kg PVC vreče ter zložene na paleto, zato je tudi cena nekoliko višja. Cene peletov se razlikujejo tudi med različnimi skupinami ponudnikov; najcenejši so običajno peleti neposredno pri proizvajalcu, medtem ko so lahko pri distributerjih dražji. Trenutno so cene pri distributerjih za 10 % (ali 27 €/t) višje kot neposredno pri slovenskih proizvajalcih, pri spletnih ponudnikih pa so cene za 8 % (ali 22 €/t) višje kot neposredno pri proizvajalcih. Ob začetku kurilne sezone 2021/22 so se cene glede na konec pretekle kurilne sezone zvišale; pri slovenskih proizvajalcih za 4 %, spletnih ponudnikih za 4,5 %, pri distributerjih pa so se znižale za 3 %.

Cene drv (polen) v drugi polovici leta 2021

Na slovenskem trgu prevladujejo bukova drva, polsuha oz. vlažnosti okoli 30 % ter dolžine 25 do 33 cm. Cene drv dolžine od 25 do 33 cm so približno enake, metrska drva pa so v povprečju 20 % cenejša.

Trenutno znaša cena drv vlažnosti okoli 20 % (M20) in dolžine med 25 in 33 cm (L25) v povprečju 195 €/t (oz. 98 €/prm) in je za 17 % višja kot ob koncu pretekle kurilne sezone, in 19 % višja kot v enakem obdobju lansko leto. Cena svežih drv ali vlažnosti nad 30 % istih dimenzij, pa se je zvišala za 7 % glede na preteklo zbiranje cen in trenutno znaša 170 evrov na tono. Pričakovano smo najnižje povprečne cene (okoli 126 €/t) zabeležili v prvi in drugi polovici leta 2014, po žledolomu. Od takrat so se cene zopet dvignile.

Cene lesnih sekancev v drugi polovici leta 2021

Lesni sekanci so najcenejša oblika lesnih goriv na trgu, cene pa se razlikujejo glede na vlažnost in prevladujočo frakcijo delcev. Na slovenskem trgu prevladujejo sekanci velikostnega razreda P31, sledijo razreda P45, sekanci s prevladujočo frakcijo od 3,15 mm do 16 mm (P16) pa so redkost. Na trgu so najštevilčnejši sekanci z vsebnostjo vode od 25 % do 35 % oz. več kot 35 %. Od procesa proizvodnje sta najbolj odvisna prevladujoča velikost delcev in vsebnost vode, medtem ko so preostali parametri kakovosti odvisni predvsem od uporabljene surovine. Posledično omenjena parametra najbolj vplivata na končno ceno proizvoda. Po navadi velja, da so sekanci z manjšimi delci v prevladujoči frakciji ter z manjšo vsebnostjo vode dražji, saj je za drobljenje in sušenje lesne biomase potrebne več energije. Zato je razumljivo, da so sekanci s prevladujočo frakcijo od 3,15 do 16 mm (P16) ter vsebnostjo vode manj kot 10 % (M10) praviloma dražji od sekancev z večjo velikostjo delcev in višjo vlažnostjo (M50).

Za sekance, ki se prodajo največ, t. j. z vlažnostjo okoli 30 % in velikostjo delcev okoli 31 mm (P31), je cena ob začetku kurilne sezone 65 €/t, kar je približno 20 % manj kot ob koncu pretekle kurilne sezone in 6 % manj kot v jeseni lansko leto. Za sekance istega velikostnega razreda (P31) z vlažnostjo okoli 20 %, je cena ob začetku kurilne sezone 74 €/t. Cena suhih sekancev (M20) velikostnega razreda P16 se giba okoli 71 €/t, cena suhih sekancev velikostnega razreda P45 pa je višja in znaša 96 €/t, cena sekancev istega velikostnega razreda večje vlažnosti (M30) trenutno znaša 91 €/t z DDV. Na ceno dostavljenih sekancev vplivajo tudi stroški prevoza, ki se zaračunavajo bodisi na število prevoženih kilometrov ali na količino dostavljenih sekancev. Po navadi je cena sekancev z dostavo 10 do 20 % višja.

Cene briketov v drugi polovici leta 2021

Kot nadomestilo za drva so (predvsem v kaminih) velikokrat v rabi briketi. Njihova prednost pred drvmi je večja gostota energije (kar se odraža v daljšem času izgorevanja). Zaradi uporabljene surovine in postopka izdelave je vsebnost vode briketov od 12 do 15 %. Tona briketov, pakiranih v 10 kg embalažo ob začetku kurilne sezone 2021/22, znaša okoli 225 €, kar je 0,5 % manj kot ob koncu pretekle kurilne sezone. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je cena briketov za 1 % nižja. Povprečne cene briketov so med leti 2011 in 2021 nihale od 200 €/t do 265 €/t. Najvišje cene smo zabeležili ob začetku kurilne sezone 2018/19, od takrat pa cene briketov padajo.

Razlike v ceni lahko opazimo tudi med različnimi načini pakiranja; najcenejši so v razsutem stanju in najdražji pakirani po 10 kg v vrečah ali škatlah. Trenutno so na trgu najbolj pogosto dostopni briketi pakirani v 10 kg embalaži. Cena briketov pakiranih v 10 kg embalažo v povprečju znaša 225 €/t, pakiranih v 20 kilogramsko embalažo pa je znašala 150 €/t (le en ponudnik). Trenutno na trgu nismo našli ponudnika, ki bi prodajal brikete v razsutem stanju, dobijo pa se v Big-Bag vrečah, skupne teže 1000 kg, katerih trenutna cena znaša 140 €/t.

Cene kurilnega olja v drugi polovici leta 2021

Cena kurilnega olja se je v oktobru 2021 gibala okoli 106 €/MWh in se je v primerjavi z majem 2021 dvignila, in sicer za 10 %. Če primerjamo cene glede na MWh (cene lesnih goriv v primerjavi s kurilnim oljem) so sekanci kot najcenejši med lesnimi energenti 82 odstotkov cenejši (njihova cena znaša 19,2 €/MWh), peleti kot najdražja oblika lesne biomase pa 45 odstotkov cenejši (njihova cena znaša 59 €/MWh) od kurilnega olja. V aprilu 2020 je bila zaradi padca cen kurilnega olja, razlika med ceno peletov in kurilnega olja najmanjša, kar smo jih zabeležili od začetka zbiranja cen v letu 2011. Največjo razliko med ceno peletov in kurilnega olja pa smo zabeležili v drugi polovici leta 2012, ko so bili peleti za skoraj 50 % cenejši glede na ceno kurilnega olja.

Druge uporabne povezave

Več o lesnih goriv in sistemu za zagotavljanje kakovosti lesnih pelet si lahko ogledate na spletni strani S4Q.