Učinki ukrepov PRP na razvoj gozdarskega sektorja

Prenesi kazalnik

Ključno sporočilo

Program razvoja podeželja (PRP) s sofinanciranjem naložb pomembno podpira posodobitev gozdarske dejavnosti. Uspešnost PRP in njegov doprinos v gozdarskem sektorju je težko ovrednotiti. Rezultati naložb v gozdarstvu so dolgoročni, zato bodo učinki resnično vidni šele v nekaj desetletjih. Prav tako je težko izločiti vpliv drugih programov, trendov v širšem okolju programa in ugotoviti izključno prispevek PRP. Se pa brez podpore PRP določeni ukrepi v gozdovih najverjetneje ne bi izvajali, ali vsaj ne v enaki meri. 

Prednosti ukrepov PRP se kažejo v koristi za družbo, saj je razvoj podeželja ena nacionalnih prednostnih nalog. Uvedba novih tehnologij običajno pomeni tudi dvig produktivnosti, povečanje kakovosti del in stroškovne učinkovitosti ter večje varnosti pri delu. Naložbe v gozdne ceste in vlake pa povečujejo odprtost gozdov, s čimer je omogočeno boljše in intenzivnejše upravljanje gozdov.

Definicija

Kazalnik prikazuje stanje prejemnikov sredstev v okviru PRP za izboljšanje gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji.

 

Vstop Slovenije v Evropsko unijo je omogočil črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru ukrepov Programa razvoja podeželja (PRP). 

Za izboljšanje konkurenčnosti gozdarskega sektorja, z namenom izboljšati ponudbo gozdarskih storitev, je bil v okviru Programa razvoja podeželja 2007–2013 financiran en ukrep, in sicer znotraj 1. osi – konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva: Ukrep 122: Povečanje gospodarske vrednosti gozdov. Glavni cilj ukrepa 122 je bil izboljšati učinkovitost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi preko večje izrabe proizvodnega potenciala gozdov, uvajanja izboljšav pri sečnji in spravilu lesa ter večje varnosti pri delu v gozdu. S tem je ukrep prispeval k povečanju produktivnosti dela v gozdarstvu skladno s cilji nacionalne in EU gozdarske strategije. Predmet podpore iz naslova ukrepa 122 je dodelitev nepovratnih sredstev za: 

 • naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak in 
 • naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Prejemniki sredstev naj bi povečali izkoriščenost proizvodnega potenciala gozdov z uvajanjem novih proizvodov in proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu ter večje varnosti pri delu v gozdu, izboljšali gozdno-lesne vrednostne verige, povečali učinkovitost delovanja in konkurenčnost gospodarstev ter podjetij in zagotovili surovino na trgu.

Trenutno aktualen Program razvoja podeželja 2014–2020 je bil s strani Evropske komisije za Slovenijo potrjen februarja 2015. Aktualno obdobje PRP odraža državne prednostne naloge, ki jih je Republika Slovenija opredelila na podlagi analize stanja v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu, pa tudi povezanost teh gospodarskih panog z drugimi področji delovanja na celotnem ozemlju države. Za izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji je v okviru PRP 2014–2020 financiran ukrep M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje. Ukrep vključuje področje obnove gozdov po naravnih nesrečah ter naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa. Ukrep podpira naložbe v okviru dveh podukrepov:

 • Podukrep M08.4: »Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov«, kjer se izvajata dve operaciji:
  • Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči in
  • Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov.
 • Podukrep M08.6: »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«, kjer se izvajata dve operaciji:
  • Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter
  • Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa.

Podukrep M08.6 je namenjen trajnostnemu razvoju gozdarstva kot gospodarske panoge preko spodbujanja naložb v gozdarske tehnologije, mobilizacijo in pred industrijsko predelavo lesa. To so naložbe, ki so ključne za trajnostno gospodarjenje z gozdom, krepitev gozdno-lesne verige, povečanje dodane vrednosti lesa, večjo profesionalizacijo in varnost dela v gozdovih in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest. V okviru podukrepa M08.6 so bili do 31.12.2020 za nakup nove mehanizacije ter opreme za sečnjo in spravilo lesa odprti trije javni razpisi, za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa pa štirje javni razpisi; izplačila še potekajo. Upoštevati je potrebno podatek, da stopnja javne podpore znaša do 40 % upravičenih stroškov, najnižji znesek javne podpore je 1.000 €, upravičenec pa lahko v celotnem programskem obdobju iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 € javne podpore. 

Zaradi zamika reforme skupne kmetijske politike se programsko obdobje 2014–2020 podaljšuje za dve leti, tako da bo Slovenija v letih 2021 in 2022 prejela dodatna sredstva. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v okvirnem terminskem načrtu objav javnih razpisov do konca 2021, predvidelo še dodatni javni razpis za podukrep M08.6.

Grafi z virom podatkov

UKREP 122 v okviru PRP 2007-2013

Preglednica 1: Pregled prispelih in odobrenih vlog po vrsti naložbe v obdobju 2007-2013 (na dan 31.12.2015) (vir podatkov: MKGP, 2019).

 

Število prispelih vlog

Število odobrenih vlog

Delež odobrenih vlog

Odobrena sredstva

Celotna vrednost naložb €

Število izplačanih vlog

Izplačilo

Skupaj

2.429

1.342

55 %

24.062.267

50.541.421

1.336

23.050.725

Naložba A

1.181

836

71 %

6.661.712

14.061.211

833

5.986.457

Naložba B

1.248

506

41 %

17.400.555

36.480.209

503

17.064.268

 

Preglednica 2: Število odobrenih vlog in posameznih vlagateljev po statusu vlagatelja in ločeno za naložbe A in B v okviru ukrepa 122, PRP 2007-2013 (vir podatkov: MKGP, 2019; preračun GIS, 2021)

 

A-Naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak

B-Naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa

Št. odobrenih vlog

Št. posameznih vlagateljev

Št. odobrenih vlog

Št. posameznih vlagateljev

Kmetija z dopolnilno dejavnostjo

0

0

36

36

Zasebni lastniki (posamezniki)

791

695

423

392

Zasebni lastniki (pravne osebe, s.p.)

34

20

46

31

Zasebni lastniki (združenja)

8

7

1

1

Občine

3

3

0

0

Vsota

836

725

506

460

PODUKREP M08.6 v okviru PRP 2014–2020

Preglednica 3: Število odobrenih vlog in posameznih vlagateljev ter vrednost odobrenih sredstev in izplačil po statusu vlagatelja in ločeno za operacije A in B v okviru podukrepa M08.6, PRP 2014–2020 na dan 31.12.2020 (vir podatkov: MKGP, preračun GIS, 2021)

Status vlagatelja

Št. odobrenih vlog

Št. posameznih vlagateljev

Odobrena sredstva (mil €)

Vrednost izplačil (mil €)

A – Mehanizacija in oprema

Nosilec kmetije, ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov

1

1

*

*

Zasebni lastnik gozdov (posameznik)

450

403

8,98

3,25

Zasebni lastnik gozdov (pravna oseba)

53

49

5,07

2,90

Zasebni lastnik gozdov (s.p.)

75

65

3,35

1,57

SKUPAJ

579

518

 

B – Predindustrijska predelava lesa

Gospodarska družba

63

53

5,34

3,10

Kmetija z registrirano dopolnilno dejavnostjo

156

135

4,49

2,16

Samostojni podjetnik

18

18

1,34

0,79

Zasebni lastnik gozdov (s.p.)

37

34

2,07

0,56

Zadruga

1

1

*

*

SKUPAJ

275

241

 

 

Cilji

 • Z ustvarjanjem pogojev za smotrno izvajanje gozdnih del (povezovanje lastnikov gozdov, uvajanje novih tehnologij) povečati intenzivnost gospodarjenja z gozdovi in s tem možnosti za delo v gozdovih in v dejavnostih, ki temeljijo na lesu.

Komentar

PREJEMNIKI SREDSTEV ZA UKREP 122 V OKVIRU PRP 2007-2013

V okviru PRP 2007-2013 je bilo za ukrep 122 do 31. decembra 2015 izplačanih 23,05 milijonov €. Znotraj ukrepa 122 sta bila podprta 2 tipa naložb, kriti pa so bili naslednji stroški: gradnja gozdne ceste in gozdne vlake, nakup mehanizacije in osebnih zaščitnih sredstev in splošni stroški. Nekoliko več vlog (51 %) je prispelo za naložbe B (Naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa). Po številu odobrenih in izplačanih vlog pa je več vlog (62 %) za naložbe A (Naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak). Glede na vrednost izplačila je bilo več izplačanih sredstev za naložbo B (74 %). 

Glede na število odobrenih in izplačanih zahtevkov (2.252 izplačanih zahtevkov, kar predstavlja 97 % glede na vse vložene zahtevke) so prevladovale vloge v kategoriji gozdne vlake. Za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak je bilo odobrenih in izplačanih 46 % izmed vseh vlog ukrepa 122. Po vrednosti pa je bilo največ izplačanih zahtevkov v kategoriji mehanizacija, in sicer kar 67 %. Pri naložbah B, kjer so bile upravičene tri kategorije stroškov (mehanizacija, osebna zaščitna sredstva in splošni stroški) so prevladovale vloge za mehanizacijo. Za nakup mehanizacije za delo v gozdovih je bilo skupno odobrenih skoraj 15 milijonov €, medtem ko je bilo za osebna zaščitna sredstva namenjeno nekaj več kot 1 milijonov €.

Med prejemniki sredstev tako po številu vlog kot po izplačanih sredstvih ne glede na vrsto naložbe prevladujejo zasebni lastniki gozdov – posamezniki (več kot 90 %), sledijo zasebni lastniki gozdov – pravne osebe, zasebni lastniki gozdov – s.p. in zasebni lastniki gozdov – združenja (z manj kot 1 %). Med posameznimi kategorijami prejemnikov PRP sredstev so bile najuspešnejše občine, katerim je bilo odobrenih 75 % vlog od vseh prejetih vlog (odobrene tri od štirih prejetih vlog). Sledijo zasebni lastniki – pravne osebe, katerim je bilo odobrenih 61 % izmed prispelih vlog. Večina upravičencev je oddalo zgolj eno vlogo (82 %), 12 % jih je oddalo 2 vlogi, več kot štiri vloge pa je oddalo manj kot 1 % upravičencev.

 

Glede na podatke iz predloženih vlog za dodelitev sredstev iz PRP 2007-2013 se je bruto dodana vrednost (v nadaljevanju BDV) gozdarskih gospodarstev (to je gospodarskih enot, na katerih se opravlja gozdarska dejavnost) vlagateljev z naložbo v povprečju zvišala za 35 %. To pomeni, da se je skupna BDV gozdarskih gospodarstev, ki so prejela sredstva PRP, zvišala za več kot 7,6 milijonov €. Vrednostno je največje zvišanje BDV pri zasebnih lastnikih gozdov – posameznikih, to je za skoraj 4 milijone €. Glede na stopnjo rasti pa je največje povišanje BDV pri zasebnih lastnikih gozdov – združenjih, kjer gre za skoraj 600 % povečanje BDV gospodarskih enot vlagateljev.

PRP je s sofinanciranjem naložb v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa prejemnikom sredstev pomagal k tehnološkemu razvoju gozdnih gospodarstev in uvedbi novih tehnologij za izvajanje gozdarskih storitev ter učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi. Obdobje PRP 2007-2013 je z zvišanjem BDV pokazalo, da so sredstva pripomogla k izboljšanju pogojev za gozdarstvo in upravljanje z gozdovi v Sloveniji.

 

PREJEMNIKI SREDSTEV ZA PODUKREP M08.6 V OKVIRU PRP 2014-2020

Za podukrep M08.6 je do 31. decembra 2020 prispelo 1.492 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za skoraj 57,8 milijona €. Več kot polovica (57 %) vseh prispelih vlog v skupni vrednosti 30,8 milijonov € je bilo odobrenih. Od vseh odobrenih vlog pa je bilo do 31.12.2020 izplačanih 51 %, v skupni vrednosti več kot 14 milijonov €, vendar izplačila še potekajo in izplačana sredstva ne predstavljajo načrtovane končne vrednosti. Tako celotna vrednost naložb vlagateljev, ki so jim bila sredstva v okviru podukrepa M08.6 odobrena, znaša 95,4 milijonov €.

V okviru podukrepa se ločeno izvajata dve operaciji. Več vlog (73 %) je prispelo na razpis za operacijo A in tudi več sredstev je bilo zaprošenih za isto operacijo (63 % od vseh zaprošenih sredstev). Izplačila še potekajo, je pa na dan 31.12.2020 bilo izplačanih 434 vlog, od tega 65 % za operacijo A (tj. mehanizacijo in opremo).

Med vlagatelji za nakup mehanizacije in opreme (operacija A), katerim so bila sredstva odobrena, prevladujejo zasebni lastniki gozdov – posamezniki (78 %), sledijo zasebni lastniki gozdov – s.p. (13 %), zasebni lastniki gozdov – pravna oseba (9 %) in nosilec kmetije, ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov (z zanemarljivim deležem 0,2 %). Zasebnim lastnikom gozdov – posameznikom je bilo izplačanih največ sredstev, in sicer 42 % vseh sredstev, ki so bila namenjena za sofinanciranje nakupa mehanizacije in opreme. Z 38 % prejetih sredstev jim sledijo zasebni lastniki gozdov – pravne osebe. Med vlagatelji, katerim so bila sredstva odobrena za predindustrijsko predelavo lesa (operacija B), prevladujejo kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo (57 %), sledijo gospodarske družbe (23 %), samostojni podjetniki (6,5 %) in zasebni lastniki gozdov – s.p. (13,5 %). Največ izplačanih sredstev (46 %) je bilo namenjenih gospodarskim družbam, z 32 % pa sledijo kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki drugače prevladujejo po številu odobrenih in izplačanih vlog.

 

Za podukrep M08.6, ki predvsem prispeva k prednostnemu področju 6A: »Spodbujanje diverzifikacije, ustanavljanja in razvoja malih podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest«, je pomembna ocena tega prednostnega področja. Ciljni kazalnik prednostnega področja 6A je 350 delovnih mest, ustvarjenih s podprtimi projekti do leta 2023. Od tega naj bi jih bilo 310 ustvarjenih v okviru izvajanja podukrepa M06.4 in 40 v okviru izvajanja podukrepa M08.6. Za investicije v okviru podukrepa M08.6 je potrebno ustvariti delovno mesto za vsako investicijo v operacije B ter vsako investicijo v operacije A nad 40.000 evrov.

V vrednotenju, ki je bilo opravljeno za presojo izplačil ukrepa M08, ocenjujejo, da je izvajanje podukrepa M08.6 ustrezno. Do 31.12.2020 je bilo, gledano na vloge, ki so bile v tem obdobju že izplačane, 115 novo ustvarjenih delovnih mest. To pomeni, da je izvajanje podukrepa M08.6 ustrezno, saj je ciljna vrednost tega podukrepa presežena (40 delovnih mest), za doseganje skupne ciljne vrednosti prednostnega področja 6A (350 delovnih mest) pa bo pomembno izvajanje podukrepa M06.4.

Stanje

Ukrepi v obeh programskih obdobjih PRP so omogočali nakup strojev in opreme za delo v gozdu, kar je prispevalo tudi k diverzifikaciji, ustanavljanju in razvoju malih podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na podeželju. Prav tako so prispevali k uvajanju sodobnih tehnologij in učinkovitejši izvedbi del v gozdovih.

Metodologija

1.1.1      Cilj so povzeti po:

Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (Uradni list RS, št. 111/07): 8. Družbeni vidiki gozda.

1.1.2      Druge zakonodajne podlage:

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 9. sprememba. 2015. Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. (18.11.2015). https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/2_PRP_2007-2013/2_1_Dokumenti/9._sprememba/PRP_07-13_9._spr.pdf (29.1.2020)
Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 različica 9.1. 2019. Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (22.09.2019). https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_1_Kaj_je_program_razvoja_pode%C5%BEelja/7._sprememba_PRP/Programme_2014SI06RDNP001_9_1_sl.pdf (30.1.2020)
Uredba razvoja podeželja: Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487)
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)
Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007–2013 (1. sprememba, november 2009) https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/2_PRP_2007-2013/2_1_Dokumenti/Arhiv_PRP_2007-2013/podlaga_nsnrp1_sprememba_november_2009.pdf

1.1.3      Izvor baze podatkov:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Podatki o prejemnikih sredstev iz naslova PRP 2014–2020 za podukrep M08.6: Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, stanje na dan 31.12.2018. 2019.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Podatki o prejemnikih sredstev iz naslova PRP 2014–2020 za podukrep M08.6: Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, stanje na dan 31.12.2020. 2021.

1.1.4      Skrbnik podatkov:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

1.1.5      Datum zadnjega zajema podatkov 

Podatki o prejemnikih sredstev iz naslova PRP 2007–2013 za podukrep M08.6: 31.12.2015
Podatki o prejemnikih sredstev iz naslova PRP 2014–2020 za podukrep M08.6: 31.12.2020 

1.1.6      Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalnik

Podatke o prejemnikih sredstev v okviru PRP za izboljšanje gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji redno zbira MKGP (Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ARSKTRP). Prejemniki sredstev morajo po zaključku naložbe in zadnjem izplačilu sredstev na ARSKTRP poročati o izpolnjevanju obveznosti. 

Frekvenca zbiranja podatkov na GIS je odvisna od objavljenih in zaključenih razpisov vezanih na gospodarjenje z gozdovi.  

1.1.7      Metodologija obdelave podatkov

Uporabljeni podatki so predstavljeni v absolutnih številih in odstotkih. Podatki so prikazani ločeno za dve obdobji PRP, v katerih so bili objavljeni javni razpisi za pridobitev sredstev v okviru PRP.

1.1.8      Informacije o kakovosti:

 • Prednosti in slabosti kazalnika:

Prednost kazalnika je v rednem pridobivanju podatkov in posodabljanju stanja. Slabost kazalnika je v neprimerljivosti podatkov o pridobljenih sredstvih v okviru PRP v različnih obdobjih, ker so se spremenili ukrepi in razpisni pogoji, sofinancirana je bila različna mehanizacija, kot tudi samo poročanje se med obdobji razlikuje.

 • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
  • Zanesljivost kazalnika (arhivski podatki): Zanesljivost starejših podatkov je primerljiva z novejšimi.
  • Negotovost kazalnika (scenariji/projekcije): Projekcije v kazalnik niso vključene.
 • Skupna ocena ((1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom)): 2
  • Relevantnost (1 = globalno, 2 = EU, 3 = nacionalno): 1
  • Točnost (1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo, 2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni, 3 = interni podatki): 2
  • Časovna primerljivost (1 = vsaj 10-leten niz podatkov, 2 = vsaj 5-leten niz podatkov, 3 = manj kot 5-leten niz podatkov): 2
  • Prostorska primerljivost (1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne, 2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni, 3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni): ni prostorskih podatkov

1.1.9      Druge opombe:

1.1.10    Literatura oz. reference

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Podatki o prejemnikih sredstev iz naslova PRP 2014–2020 za podukrep M08.6: Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, stanje na dan 31.12.2018. 2019.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Podatki o prejemnikih sredstev iz naslova PRP 2014–2020 za podukrep M08.6: Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, stanje na dan 31.12.2020. 2021.
Stare D., Krajnc N. 2021. Analiza prejemnikov nepovratnih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja 2007–2013 za izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z zasebnimi gozdovi. Gozdarski vestnik, 79, 2: 33–40.
Stare D., Krajnc N. 2021. Analiza prejemnikov nepovratnih sredstev v okviru podukrepa M08.6 Programa razvoja podeželja 2014–2020. Gozdarski vestnik, 79, 4: 180-189.