Gozdarske politike

Gospodarjenje z državnimi gozdovi

Vse zakonske cilje gospodarjenja z državnimi gozdovi je težko kvantificirati. Kljub temu ocenjujemo, da gospodarjenje z državnimi gozdovi napreduje v smislu doseganja vse sedmih ciljev. Pomembno je tudi dejstvo, da se obseg gozdne proizvodnje in vsa vlaganja v gozdove določajo na podlagi gozdnogospodarskih načrtov in ni v celoti odvisna od poslovnih odločitve upravljavca državni gozdov.

Učinki ukrepov PRP na razvoj gozdarskega sektorja

Ukrepi v obeh programskih obdobjih PRP so omogočali nakup strojev in opreme za delo v gozdu, kar je prispevalo tudi k diverzifikaciji, ustanavljanju in razvoju malih podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na podeželju. Prav tako so prispevali k uvajanju sodobnih tehnologij in učinkovitejši izvedbi del v gozdovih.

Predindustrijska predelava lesa v okviru PRP

Statistični podatki za obdobje med 2000 in 2016 kažejo, da se število družinskih kmetij, ki se ukvarja s predelavo lesa, manjša. V okviru operacije B (pred industrijska predelava lesa) so bila kljub temu ustvarjena nova delovna mesta (36 dejansko ustvarjenih delovnih mest, še dodatnih 85 pa je predvidenih). Število investicij v pred industrijsko predelavo se veča; kljub temu pa je delež naložb, ki povezujejo več faz proizvodnega procesa relativno majhen (35 %).

Podprti projekti v okviru PRP

Opisani projekti EIP so prvi tovrstni projektni na področju gozdarstva. V letu 2020 so bili odobreni: - 4 EIP projekti na podukrepu 16.2 (skupna vrednost projektov približno 1,4 milijona €) - 1 EIP projekt na podukrepu 16. 5 (vrednost 250.000 €) ter - 2 pilotna projekta na podukrepu 16.2 (skupna vrednost 150.000 €). Projekti naj bi prispevali k rešitvi dejanskih problemov.