Predindustrijska predelava lesa v okviru PRP

Prenesi kazalnik

Ključno sporočilo

Opisujemo trenutno stanje naložb PRP 2014-2020 v pred industrijsko predelavo lesa (operacije B znotraj podukrepa M08.6). Do konca leta 2019 so bili v okviru podukrepa M08.6 objavljeni trije javni razpisi za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa v skupni višini 21,0 mio €.

Definicija

Kazalnik prikazuje stanje prejemnikov sredstev in naložb v pred industrijsko predelavo lesa  v okviru PRP 2014-2020.

 

Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa ureja Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju Uredba).

Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

V obdelavo okroglega lesa, pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo. To so mikro in mala podjetje podjetja (glede na merila v priloge 1 Uredbe), ki imajo skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost s šifro A02.200 – sečnja, C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa ali C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja.

Majhen obseg predelave lesa pomeni:

 • do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno, če gre za žagarske obrate,
 • do 2.000 ton proizvodnje lesnih peletov ali briketov letno, če gre za proizvodnjo peletov ali briketov kot dodatno dejavnost v okviru žagarskih obratov,
 • do 6.000 nasutih m3 oziroma predelava 2.000 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov,
 • do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7.500 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo lesnih sekancev v gozdu ali
 • do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen letno (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa), če gre za obrate za proizvodnjo drv.

Naložbe se glede na obseg delijo na enostavne in zahtevne. Naložba katere skupna vrednost je ob prijavi na javni razpis manjša ali enaka 100.000 eurov je enostavna. Če skupna vrednost naložbe ob prijavi na javni razpis presega 100.000 eurov je to zahtevna naložba.

Upravičenci do podpore so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki, skupine proizvajalcev s področja gozdarstva, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so opredeljeni kot mikro in malo podjetje. Do podpore v okviru podukrepa M08.6 so upravičeni stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa in splošni stroški, do vključno 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Glavni cilj operacije (naložb v predindustrijsko predelavo lesa) je dodajanje vrednosti gozdarskim proizvodom.

Grafi z virom podatkov

 Preglednica: Število odobrenih vlog in posameznih vlagateljev ter vrednost odobrenih sredstev in izplačil po statusu vlagatelja za operacijo B v okviru podukrepa M08.6, PRP 2014–2020 na dan 31.12.2020)

Status vlagatelja

Št. odobrenih vlog

Št. posameznih vlagateljev

Odobrena sredstva (mil €)

Vrednost izplačil (mil €)

B – Predindustrijska predelava lesa

Gospodarska družba

63

53

5,34

3,10

Kmetija z registrirano dopolnilno dejavnostjo

156

135

4,49

2,16

Samostojni podjetnik

18

18

1,34

0,79

Zasebni lastnik gozdov (s.p.)

37

34

2,07

0,56

Zadruga

1

1

*

*

SKUPAJ

275

241

 

vir podatkov: MKGP, preračun GIS, 2021

 

 

 Preglednica: Seznam mehanizacije in opreme, katerih nakup je bil odobren v okviru podukrepa M08.6 – operacija B, razpis PRP 2014–2020

Vrsta mehanizacije in opreme

Naziv stroška

Število

Odobrena vrednost

Naložbe (majhne, enostavne, zahtevne)

211

94.211

Mehanizacija in oprema

587

13.267.232

Stroji za prekladanje

Nakladalniki

80

2.185.565

Vakuumsko dvigalo

9

53.325

Viličarji

26

449.858

Oprema strojev za prekladanje

74

33.721

Proizvodnja lesnih goriv

Rezalno-cepilni stroj, traktorski

47

493.485

Sekalniki, traktorski pogon

39

423.362

Cepilnik

37

65.169

Cepilne klešče

8

22.033

Strojna linija za izdelavo pelet 

15

986.283

Stroj za izdelavo sekancev 

14

192.272

Strojna linija za izdelavo sekancev

6

164.868

Strojna linija za izdelavo briketov 

4

148.498

Pred industrijska predelava lesa

Naprave za sušenje lesa

30

2.001.564

Žagalni stroj

55

1.585.476

Žagalna linija s tračno žago

48

2.328.161

Linija za robljenje desk in razrez prizm

19

568.294

Mobilna tračna žaga

18

286.096

Čelilnik (stroj za čeljenje)

16

280.901

Skobeljni stroj

11

238.470

Stroj za lupljenje hlodovine

11

653.206

Krožna žaga za razrez drv

9

37.622

Robilnik (stroj za robljenje)

8

69.002

Parilnica za les

1

*

Oprema za zaščito lesa med transportom

1

*

Stroj za reduciranje premera hlodovine

1

*

 

SKUPAJ

798

13.361.443**

vir podatkov: MKGP, 2021 *zaradi nizkega števila vlagateljev vrednosti ne navajamo **skupna vrednost brez upoštevane vrednosti, kjer je št. vlagateljev = 1

 

 Preglednica: Število in delež investicij, ki omogočajo večfaznost proizvodnega procesa.

Večfaznost investicije

Število

Delež [%]

Investicija v enofazni proiz. proces

179

65

Razrez lesa - izdelava sekancev

33

12

Razrez lesa - sušenje lesa

27

10

Razrez lesa - sušenje lesa; Razrez lesa - izdelava sekancev

21

8

Razrez lesa - izdelava pelet

7

3

Razrez lesa - impregnacija lesa

3

1

Razrez lesa - izdelava sekancev; Razrez lesa - izdelava pelet

3

1

Razrez lesa - sušenje lesa; Razrez lesa - impregnacija lesa; Razrez lesa - izdelava sekancev

1

0

Razrez lesa - sušenje lesa; Razrez lesa - sušenje lesa - impregnacija lesa; Razrez lesa - impregnacija lesa; Razrez lesa - izdelava sekancev

1

0

SKUPAJ

275

100

vir podatkov: MKGP, 2021

 

 Preglednica: Število odobrenih prošenj za subjekte z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji glede na vrsto registrirane dopolnilne dejavnosti.

Registrirana dopolnilna dejavnost na kmetiji

Število odobrenih prošenj

A02.200 Sečnja

41

C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa

27

A02.200 Sečnja; C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa; C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

25

C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa; C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

12

A02.200 Sečnja; C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa

11

A02.200 Sečnja; C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa; Druga dejavnost

10

A02.200 Sečnja; C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa; C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja; Druga dejavnost

7

A02.200 Sečnja; Druga dejavnost

7

A02.200 Sečnja; C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

5

C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

3

C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa; C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja; Druga dejavnost

2

C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa; Druga dejavnost

2

A02.200 Sečnja; C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja; Druga dejavnost

1

SKUPAJ

153

vir podatkov: MKGP, 2021

 

 Preglednica: Število in vrsta strojev odobrena za sofinanciranje za subjekte z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.

Registrirana dopolnilna dejavnost

Kategorija odobrene opreme

Število

Vrsta strojev in naprav

A02.200 Sečnja

1.4.19. Pred industrijska predelava lesa

1

mobilne tračne žage

 

7.13. Namenski gozdarski stroji

30

sekalniki, cepilniki, rezalno-cepilni stroji

 

7.2. Stroji za prekladanje

10

oprema za prekladanje

C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa

1.4.19. Pred industrijska predelava lesa

21

žagalne linije, žagalni stroji, linije za robljenje desk

 

7.13. Namenski gozdarski stroji

2

sekalniki, rezalno-cepilni stroji

 

7.2. Stroji za prekladanje

4

oprema za prekladanje

A02.200 Sečnja; C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa; C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

1.4.19. Pred industrijska predelava lesa

7

žagalne linije, stroji za lupljenje, linije za robljenje desk

 

7.13. Namenski gozdarski stroji

11

sekalniki, cepilnik, rezalno cepilni stroji

 

7.2. Stroji za prekladanje

7

oprema za prekladanje

vir podatkov: MKGP, 2021

 

Cilji

Glavni namen kazalnika je spremljanje spodbud za razvoj dejavnosti z lesom na podeželju, tudi v obliki malih in srednje velikih podjetij. Izmed meril, ki se uporabljajo za ocenjevanje vlog in uspešnosti izvajanja PRP smo izbrali sledeče cilje kazalnika pred industrijske predelave lesa (operacija B v okviru podukrepa M08.6):

 • Večanje števila odobrenih vlog ter sredstev za sofinanciranje mehanizacije in opreme za pred industrijsko predelavo lesa (naprave za lupljenje hlodovine, žagalni stroji, žagalne linije, naprave za sušenje lesa,…) ter proizvodnjo lesnih goriv (npr. linije za proizvodnjo sekancev, pelet, briket) predvsem pri kmetijah z registrirano dopolnilno dejavnostjo. Na takšen način se spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti, ki so povezane z lesom na kmetijah;
 • Večanje števila investicij, ki omogočajo večfaznost proizvodnega procesa;
 • Večanje števila zaposlenih oz. števila družinskih kmetij, ki se ukvarja z predelavo lesa;
 • Novo ustvarjena delovna mesta na področju pred industrijske predelave lesa.

Komentar

Do konca leta 2019 so bili v okviru podukrepa M08.6 objavljeni trije javni razpisi za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa v skupni višini 21,0 mio €.

Glede na status vlagatelja pri naložbah v predindustrijsko predelavo lesa prevladujejo kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo (55,8 %), sledijo gospodarske družbe (26,7 %), samostojni podjetniki (10,5 %) ter zasebni lastniki gozdov (s.p.) (7,0 %). Največji delež izplačanih sredstev pa so prejele gospodarske družbe (47,2 %) ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo (24,9 %).

Izmed mehanizacije in opreme v okviru operacije B (podukrep M08.6), je bilo v letu 2019 največje število opreme ali naprav kupljenih v okviru pred-industrijske predelave lesa (skupno 228 kosov opreme) z vrednostjo 8,01 milijona €, kar predstavlja 60 % celotne odobrene vrednosti. Številčno v tem segmentu prevladuje sofinanciranje žagalnih strojev (55 kosov opreme), vrednostno pa žagalnih linij s tračno žago (2,3 milijone €) in naprav za sušenje lesa (2,0 milijona €). V okviru operacije B je bilo sofinanciranih več strojev za pripravo lesnih goriv; skupno 179 kosov opreme z vrednostjo 2,5 milijonov € (31 % celotne odobrene vrednosti). Največ za pripravo drv, kar 47 rezalno-cepilnih strojev, ter še 37 cepilnikov. Za pripravo lesnih sekancev je bilo sofinanciranih 39 sekalnikov na traktorski pogon, 14 strojev za izdelavo sekancev, in še 6 strojnih linij za izdelavo sekancev. Sofinanciranih je bilo tudi 15 linij za izdelavo peletov in 4 linije za izdelavo briketov. V stroje za prekladanje je bilo skupno vloženih 2,7 milijona € ali 32% odobrenih vrednosti, od tega je bilo 2,2 milijona € namenjenih sofinanciranju teleskopskih nakladalnik. Številčno v tem segmentu prevladuje tudi oprema strojev za prekladanje vendar skupna vrednost ne presega 0,5 milijona €.

Pri ocenjevanju in izboru vlog, ki prispejo na razpis se spremljajo sledeča merila:

 • interna stopnja donosnosti (klasični kazalnik ekonomske učinkovitosti, ki pove kolikšno akumulacijo ustvari ena enota vloženega kapitala);
 • število zaposlenih v podjetju (prednost imajo podjetja z več zaposlenimi; s tem se doseže intenziviranje gospodarjenja z gozdovi in ustvarjanje novih delovnih mest);
 • število na novo ustvarjenih delovnih mest (podpirajo se podjetja, ki nameravajo na novo ustanoviti več delovnih mest);
 • razvitost občin in stopnja gozdnatosti občin
 • večfaznost proizvodnega procesa - Merilo spodbuja naložbe, ki povezujejo več faz proizvodnega procesa (prva faza je razrez lesa, druga je predelava odpadkov (nastane produkt peleti, sekanci) ali sušenje, impregnacija razrezanega lesa).
 • Okolijski prispevek naložbe (pospešujejo se naložbe v učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov, zmanjšanje količine odpadkov);
 • Racionalnost porabe javnih sredstev in število članov kmetijskega gospodarstva, ki so zavarovani iz kmetijske dejavnosti.

 Uspešnost izvajanja PRP 2014-2020 se poroča v letnih poročilih. Med pomembnejše kazalnike (ocene) podukrepa M08.6, ki prispeva predvsem k prednostnemu področju 6A spada spodbujanje diverzifikacije, ustanavljanja in razvoja malih podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest. Ciljni kazalnik prednostnega področja 6A je 350 delovnih mest, ustvarjenih s podprtimi projekti do leta 2023. Od tega naj bi jih bilo 310 ustvarjenih v okviru izvajanja podukrepa M06.4 in 40 v okviru izvajanja podukrepa M08.6.

Zadnje vrednotenje PRP 2014-2020 je bilo izvedeno v septembru 2019 (Vrednotenje: Presoja..., 2019) v katerem ugotavljajo, da je iz naslova podukrepa M08.6 za doseganje prednostnega področja 6A v dosedanjem izvajanju programa predvidenih 164 delovnih mest kar je 64,9 % postavljenega cilja (350 delovnih mest). Največ pričakovanih novo ustvarjenih delovnih mest (t.j. 148) je ravno v okviru operacije B (pred industrijska predelava lesa). Do sedaj pa je bilo dejansko ustvarjenih 63 delovnih mest.

PRP 2014-2020 v okviru operacije B spodbuja naložbe, ki povezujejo več faz proizvodnega procesa (prva faza je razrez lesa, druga predelava odpadkov (nastane produkt peleti, sekanci) ali sušenje, impregnacija razrezanega lesa). Kljub temu večji delež (65 %) odobrenih investicij, ne ustreza temu merilu. Med večfaznimi investicijami prevladujejo z 12 % stroji in naprave, ki povezujejo razrez lesa in sušenje lesa ter investicije (teh je 10 %), ki hkrati povezujejo razrez lesa in sušenje lesa ter razrez lesa in izdelavo sekancev . 

Podatki Statističnega urada RS kažejo da število družinskih kmetij, ki se ukvarja s predelavo lesa od leta 2000 pada; največ jih je bilo evidentiranih ravno leta 2000 (t.j., 600), najmanj pa leta 2007 (t.j., 398), ob zadnjem popisu 2016 je to število glede na predhodno leta padlo (t.j., 415). V okviru PRP 2014-2020 sodelujočih kmetij (ki jim je bilo odobreno sofinanciranje) jih ima največ (t.j. 60 kmetij ali 39%) registrirano dopolnilno dejavnost A02.200 (Sečnja) kot tudi C16.100 (Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa) ali C16.290 (Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja), 27 % (ali 41 kmetij) je takšnih, ki imajo registrirano zgolj dopolnilno dejavnost A02.200 in 18 % takšnih z registrirano dopolnilno dejavnostjo C16.100 (Preglednica 4). Pričakovano so kmetije z dopolnilno dejavnostjo A02.200 oddajale vloge predvsem za sofinanciranje namenskih gozdarskih strojev; največkrat so to sekalniki, cepilniki in rezalno-cepilni stroji. Pri kmetijah z dopolnilno dejavnostjo C16.100 prevladujejo investicije v žagalne linije, žagalne stroje in linije za robljenje desk. Pri kmetijah, ki imajo registrirane vse tri dopolnilne dejavnosti (A02.200, C16.100 in C16.290) prevladujejo investicije v namenske gozdarske stroje (predvsem sekalnike, cepilnike, rezalno cepilne stroje).

Stanje

Statistični podatki za obdobje med 2000 in 2016 kažejo, da se število družinskih kmetij, ki se ukvarja s predelavo lesa, manjša. V okviru operacije B (pred industrijska predelava lesa) so bila kljub temu ustvarjena nova delovna mesta (36 dejansko ustvarjenih delovnih mest, še dodatnih 85 pa je predvidenih). Število investicij v pred industrijsko predelavo se veča; kljub temu pa je delež naložb, ki povezujejo več faz proizvodnega procesa relativno majhen (35 %).

Metodologija

1.1.1      Cilj so povzeti po:

Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (Uradni list RS, št. 111/07

1.1.2      Druge zakonodajne podlage:

Uredba razvoja podeželja: Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487)
Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6926)
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)
Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007–2013 (1. sprememba, november 2009)
https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/2_PRP_2007-2013/2_1_Dokumenti/Arhiv_PRP_2007-2013/podlaga_nsnrp1_sprememba_november_2009.pdf

1.1.3      Izvor baze podatkov:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Podatki o prejemnikih sredstev iz naslova PRP 2014–2020 za podukrep M08.6: Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, stanje na dan 31.12.2018. 2019.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Podatki o prejemnikih sredstev iz naslova PRP 2014–2020 za podukrep M08.6: Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, stanje na dan 31.12.2020. 2021.

1.1.4      Skrbnik podatkov:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

1.1.5      Datum zadnjega zajema podatkov 

Podatki o prejemnikih sredstev iz naslova PRP 2014–2020 za podukrep M08.6: 31.12.2020  

1.1.6      Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalnik

Podatke o prejemnikih sredstev v okviru PRP redno zbira MKGP (Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja - ARSKTRP). Prejemniki sredstev morajo po zaključku naložbe in zadnjem izplačilu sredstev na ARSKTRP poročati o izpolnjevanju obveznosti.  

Frekvenca zbiranja podatkov na GIS je odvisna od objavljenih in zaključenih razpisov vezanih na gospodarjenje z gozdovi.   

1.1.7      Metodologija obdelave podatkov

Uporabljeni podatki so predstavljeni v absolutnih številih in odstotkih. Podatki so prikazani ločeno za dve obdobji PRP, v katerih so bili objavljeni javni razpisi za pridobitev sredstev v okviru PRP.

1.1.8      Informacije o kakovosti:

 • Prednosti in slabosti kazalnika:

Podatki so vezani na program PRP. V kolikor bo v novi perspektivi PRP podoben ukrep bo možna primerjava med različnimi obdobji in skozi daljše obdobje.

 • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost: podatki so robustni
  • Zanesljivost kazalnika (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi vendar se nanašajo na kratko obdobje.
 • Skupna ocena ((1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom)): 2
  • Relevantnost (1 = globalno, 2 = EU, 3 = nacionalno): 3
  • Točnost (1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo, 2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni, 3 = interni podatki): 2
  • Časovna primerljivost (1 = vsaj 10-leten niz podatkov, 2 = vsaj 5-leten niz podatkov, 3 = manj kot 5-leten niz podatkov): 3
  • Prostorska primerljivost (1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne, 2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni, 3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni): ni prostorskih podatkov

1.1.9      Druge opombe:

1.1.10    Literatura oz. Reference

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Podatki o prejemnikih sredstev iz naslova PRP 2014–2020 za podukrep M08.6: Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, stanje na dan 31.12.2020. 2021.
Stare D., Krajnc N. 2021. Analiza prejemnikov nepovratnih sredstev v okviru podukrepa M08.6 Programa razvoja podeželja 2014–2020. Gozdarski vestnik, 79, 4: 180-189.