Podprti projekti v okviru PRP

Prenesi kazalnik

Ključno sporočilo

V Sloveniji smo v letu 2017 preko ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 pričeli z izvajanjem pristopa Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP). Trenutno se pri nas izvaja 32 projektov EIP, od tega je bilo v mesecu juliju 2020 potrjenih prvih 5 projektov EIP na področju gozdarstva.

Potrjeni gozdarski projekti EIP se nanašajo na razvoj in širitev digitalizacije v gozdarstvu, modele lokalne oskrbe, dodajanje vrednosti lesu ter na ohranjanje raznovrstnosti v gozdnih habitatih.

Definicija

Kazalnik predstavlja projekte s področja gozdarstva, ki so bili podprti v sklopu Programa razvoja podeželja.

Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP) je nov koncept evropske politike za spodbujanje inovativnosti in učinkovitejšega povezovanja med raziskavami in inovativnostjo z namenom hitrejšega pridobivanja uporabnih rešitev. V sklopu »inovativne Unije« je bilo vzpostavljenih pet evropskih inovacijskih partnerstev. Eno izmed njih je tudi Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP-AGRI). Glavni namen EIP-AGRI je spodbujati konkurenčno in trajnostno kmetijstvo in prispevati k zagotavljanju stabilne pridelave hrane, krme in biomaterialov, trajnostnemu upravljanju naravnih virov od katerih sta odvisna tako kmetijstvo kot gozdarstvo in sožitje z okoljem. EIP na področju produktivnosti in trajnosti kmetijstva je opredeljen od 55. do 57. Člena Uredbe 1305/2013/EU.

Pristop EIP se spodbuja v okviru ukrepa M16 – Sodelovanje, ki je povsem nov ukrep PRP 2014-2020. V središču teh projektov je kmetijsko gospodarstvo in praktični izziv, s katerim se to kmetijsko gospodarstvo srečuje v svoji vsakdanji praksi.

Projekti EIP so projekti, ki se nanašajo na iskanje rešitev dejanskega problema, ki ga kmet zaznava na svoji kmetiji. Je natančno definiran, strokovno utemeljen, v njem so vse informacije, kaj in na kakšen način bodo udeleženci projekta počeli v obdobju trajanja projekta.

Za namen izvedbe projekta EIP se na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju vzpostavi partnerstvo (trikotnik znanja), ki ga sestavljajo najmanj trije člani:

 • kmetijsko gospodarstvo, 
 • pravna oseba, ki opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost in 
 • pravna oseba, ki opravlja dejavnost svetovanja na področju kmetijstva, živilstva oziroma gozdarstva ali varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda.

Seveda se trikotniku znanja lahko priključijo še ostali člani (kot npr. posamezniki, podjetja, zadruge, NVO), ki s svojim znanjem in izkušnjami lahko bistveno pripomorejo k uspešni izvedbi projekta. Partnerstva, ki izvajajo projekte EIP, se priznajo kot operativne skupine.

Operativna skupina je skupina ljudi, ki sodeluje pri razvoju konkretnih rešitev za praktične probleme ali inovativne priložnosti in katere projekti so podprti z evropsko politiko razvoja podeželja. Operativno skupino sestavlja več partnerjev, in sicer tako kmet, kmetijsko podjetje, svetovalec, raziskovalec, kot mnogi drugi akterji, ki se med seboj povežejo z namenom pridobitve praktične rešitve konkretnega problema, ki ga ima kmetovalec. Vsaka država ali regija ima možnost določiti svoje specifične zahteve ali omejitve o tem, kako vzpostaviti operativno skupino.

Grafi z virom podatkov

Odobreni projekti EIP na podukrepu 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014-2020 v okviru tretjega javnega razpisa - gozdarstvo

 

Odobreni projekti EIP na podukrepu 16.5: Okolje in podnebne spremembe 
iz PRP 2014-2020 v okviru tretjega javnega razpisa - gozdarstvo

Odobreni pilotni projekti na podukrepu 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014-2020 v okviru tretjega javnega razpisa – gozdarstvo

Cilji

Cilj EIP projektov je iskanje rešitev dejanskega problema, ki ga kmet zaznava na svoji kmetiji. Z EIP projekti se krepi sodelovanje znotraj kmetijskega oziroma gozdarskega sektorja ter med kmetijstvom, gozdarstvom in drugimi sektorji. S projekti EIP želimo doprinesti k zmanjševanju vrzeli v pretoku znanja in inovacij od stroke do kmetijske in gozdarske prakse ter k izboljšanemu pretoku informacij s kmetijske in gozdarske prakse do stroke glede dejanskih, praktičnih problemov, s katerimi se srečujejo kmetje, kmetijska podjetja ter lastniki gozdov.

EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti si prizadeva izpolniti svoje cilje: 
(a) z ustvarjanjem dodane vrednosti z boljšim povezovanjem raziskav in kmetijske prakse ter spodbujanjem širše uporabe razpoložljivih inovativnih ukrepov; 
(b) s spodbujanjem hitrejšega in širšega prenosa inovativnih rešitev v prakso ter 
(c) z obveščanjem znanstvenikov o potrebah po raziskavah kmetijske prakse.

Komentar

V Evropski uniji trenutno deluje več kot 1.800 operativnih skupin EIP (od tega okoli 100 gozdarskih), ki predstavljajo pomemben dejavnik pri zagotavljanju pametnejšega, prožnejšega in bolj trajnostnega kmetijskega in tudi gozdarskega sektorja.

Pristop EIP se uresničuje preko oblikovanja »partnerstva« oziroma tako imenovanih »operativnih skupin EIP«, ki jih sestavljajo kmetje, raziskovalci, svetovalci, nevladne organizacije, zadruge in drugi akterji. S tem se daje močno spodbudo krepitvi sodelovanja znotraj kmetijskega oziroma gozdarskega sektorja ter med kmetijstvom, gozdarstvom in drugimi sektorji. S projekti EIP želimo doprinesti k zmanjševanju vrzeli v pretoku znanja in inovacij od stroke do kmetijske in gozdarske prakse ter k izboljšanemu pretoku informacij s kmetijske in gozdarske prakse do stroke glede dejanskih, praktičnih problemov, s katerimi se srečujejo kmetje, kmetijska podjetja ter lastniki gozdov. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 8. 11. 2019 v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa za ukrep 16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, namenjena izvedbi projektov sodelovanja na področju gozdarstva. Gre za 3. javni razpis za ukrep 16 Sodelovanje, a za prvega namenjenega področju gozdarstva. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na podlagi sklepa Evropske komisije o združljivosti sheme pomoči »Pomoč za sodelovanje v gozdarskem sektorju PRP 2014–2020« z notranjim trgom pridobilo podlago za dodeljevanje podpor na podlagi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2014–2020 za projekte sodelovanja, ki se nanašajo izključno na gozdarstvo. S tem je dana večja možnost različnim upravičencem za izvedbo projektov izključno na področju gozdarstva, pri katerih bi sicer le-ti zaradi omejitve dodeljevanja pomoči po pravilu de minimis sodelovali v manjši meri.

Podukrep 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij je namenjen izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP s ciljem razvoja novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij izključno na področju gozdarstva, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov projekta. Za ta namen je bilo v letu 2019 razpisanih 1,55 milijona evrov nepovratnih sredstev, od tega 150.000 evrov za pilotne projekte in 1,4 milijona evrov za projekte EIP.

Za izvedbo pilotnega projekta se je na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodelila podpora, ki je znašala od 15.000 do vključno 75.000 evrov. Za izvedbo projekta EIP se na je posamezno vlogo na javni razpis lahko dodelila podpora, ki je znašala od 75.000 do vključno 350.000 evrov.

Celoten razpis je dostopen na naslednji povezavi: 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-16-2-podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij-na-podrocju-gozdarstva/

 

Podukrep 16.5 Okolje in podnebne spremembe je namenjen izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP s ciljem razvoja rešitev, ki so namenjene zmanjšanju negativnih vplivov gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v gozdarstvu, prenosu znanj v prakso in razširjanju rezultatov projekta. Za ta namen je bilo v letu 2019 razpisanih 590.000 evrov nepovratnih sredstev, od tega 90.000 evrov za pilotne projekte in pol milijona evrov za projekte EIP.

Za izvedbo pilotnega projekta se je na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodelila podpora, ki je znašala od 5.000 do vključno 45.000 evrov. Za izvedbo projekta EIP se je na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodelila podpora, ki je znašala od 45.000 do vključno 250.000 evrov.

Celoten razpis je dostopen na naslednji povezavi: 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-16-5-podpora-za-skupno-ukrepanje-za-blazitev-podnebnih-sprememb-ali-prilagajanje-nanje-ter-za-skupne-pristope-k-okoljskim-projektom-in-stalnim-okoljskim-praksam-na-podrocju-gozdarstva/

 

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na oba javna razpisa v letu 2019 so bili:

 • na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju vzpostavljeno partnerstvo,
 • za izvedbo pilotnih projektov je bilo treba vzpostaviti partnerstvo, ki ga sestavljata najmanj dva člana,
 • za izvedbo projektov EIP je treba vzpostaviti partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj trije člani,
 • projekt, v katerem partnerstvo opredeli predvidene cilje, rezultate, aktivnosti in stroške,
 • pilotni projekti so projekti manjšega obsega in lahko trajajo 12, 24 ali 36 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi sredstev,
 • projekti EIP so projekti večjega obsega in trajajo 36 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi sredstev,
 • javna podpora na posamezno vlogo znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta.

Stanje

Opisani projekti EIP so prvi tovrstni projektni na področju gozdarstva. V letu 2020 so bili odobreni: - 4 EIP projekti na podukrepu 16.2 (skupna vrednost projektov približno 1,4 milijona €) - 1 EIP projekt na podukrepu 16. 5 (vrednost 250.000 €) ter - 2 pilotna projekta na podukrepu 16.2 (skupna vrednost 150.000 €). Projekti naj bi prispevali k rešitvi dejanskih problemov.

Metodologija

1.1.1      Cilj so povzeti po:

Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005

1.1.2      Druge zakonodajne podlage:

1.1.3      Izvor baze podatkov:

Odobreni projekti EIP na podukrepu 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014-2020 v okviru tretjega javnega razpisa – gozdarstvo, objavljeno 18. 8. 2020
Odobreni projekti EIP na podukrepu 16.5: Okolje in podnebne spremembe iz PRP 2014-2020 v okviru tretjega javnega razpisa – gozdarstvo, objavljeno 18. 8. 2020
Odobreni pilotni projekti na podukrepu 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014-2020 v okviru tretjega javnega razpisa – gozdarstvo, objavljeno 18. 8. 2020

1.1.4      Skrbnik podatkov:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

1.1.5      Datum zadnjega zajema podatkov

30. 7. 2021 

1.1.6      Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalnik

Podatki so povzeti po PRP razpisih in rezultatih odobrenih projektov.

1.1.7      Metodologija obdelave podatkov

1.1.8      Informacije o kakovosti:

 • Prednosti in slabosti kazalnika:

Kazalnik je vezan na program PRP, ki se lahko iz obdobja v obdobje spremeni, zato podatki ne bodo več primerljivi. 

 • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
  • Zanesljivost kazalnika (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi, vendar se nanašajo zgolj na eno programsko obdobje PRP.
  • Negotovost kazalnika (scenariji/projekcije): Projekcije v kazalnik niso vključene.
 • Skupna ocena ((1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom)): 2
  • Relevantnost (1 = globalno, 2 = EU, 3 = nacionalno): 3
  • Točnost (1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo, 2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni, 3 = interni podatki): 2
  • Časovna primerljivost (1 = vsaj 10-leten niz podatkov, 2 = vsaj 5-leten niz podatkov, 3 = manj kot 5-leten niz podatkov): 3
  • Prostorska primerljivost (1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne, 2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni, 3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni): ni prostorskih podatkov

1.1.9      Druge opombe:

1.1.10   Literatura oz. reference

Kobal N., 2017. Kaj slovenskemu kmetijstvu prinaša EIP - Evropsko partnerstvo za inovacije v okviru ukrepa M16 - Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 13 str.
Odobreni projekti EIP na podukrepu 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014-2020 v okviru tretjega javnega razpisa – gozdarstvo. 2020. Vir dostopen na: https://skp.si/wp-content/uploads/2021/02/Seznam_odobrenih_projektov_EIP_gozdarstvo.pdf
Odobreni projekti EIP na podukrepu 16.5: Okolje in podnebne spremembe iz PRP 2014-2020 v okviru tretjega javnega razpisa – gozdarstvo. 2020. Vir dostopen na: https://skp.si/wp-content/uploads/2021/02/Seznam_odobrenih_projektov_EIP_gozdarstvo.pdf
Odobreni pilotni projekti na podukrepu 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014-2020 v okviru tretjega javnega razpisa – gozdarstvo. 2020. Vir dostopen na:  https://skp.si/wp-content/uploads/2021/02/Seznam_odobrenih_pilotnih_projektov_16.2_gozdarstvo.pdf
3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva, objavljen 8.11.2019. Vir je dostopen na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-16-2-podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij-na-podrocju-gozdarstva/   
3. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva, objavljen 8.11.2019. Vir je dostopen na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-16-5-podpora-za-skupno-ukrepanje-za-blazitev-podnebnih-sprememb-ali-prilagajanje-nanje-ter-za-skupne-pristope-k-okoljskim-projektom-in-stalnim-okoljskim-praksam-na-podrocju-gozdarstva/