Značilnosti zunanje trgovine z okroglim lesom v letu 2022

Značilnosti zunanje trgovine z okroglim lesom v letu 2022

17.04.2023

Izvoz okroglega lesa se je v letu 2022 povečal za 3 % v primerjavi z letom 2021, največ količin v izvozu predstavlja industrijski les listavcev, natančneje les bukve. Trend povečevanja uvoza okroglega lesa se je v letu 2022 zaustavil, saj je bil uvoz lani za 12 % manjši kot leto prej. Največ količin v uvozu predstavlja les za celulozo in plošče iglavcev.

Analize so bile narejene iz začasnih podatkov o zunanji trgovini z okroglim lesom za leto 2022, pridobljenih iz baze statističnih podatkov Statističnega urada RS (v nadaljevanju SURS) po pripadajočih šifrah Kombinirane nomenklature (KN). Osnovni podatki so bili preko pretvorbenih faktorjev preračunani iz mase (t) v volumen (m3). Podatki v prispevku so zaokroženi na 1.000 m3.

Izvoz okroglega lesa v letu 2022

Izvoz okroglega lesa je po začasnih podatkih SURS–a v letu 2022 znašal 1,386 milijona m3, kar je 3 % več v primerjavi z letom 2021. Pri tem se je najbolj povečal izvoz kategorije les za celulozo in plošče in drug okrogel industrijski les iglavcev in sicer za 15 %. V strukturi izvoza okroglega lesa je v lanskem letu z 618.000 m3 prevladovala kategorija okrogli industrijski les listavcev (slika 1), od tega z 63 % prevladuje bukov les vseh dimenzij. Izvoz te skupine okroglega lesa je v letu 2022 primerljiv z letom 2021. Po količini z 283.000 m3 sledi izvoz hlodovine iglavcev (-1 % v primerjavi z 2021), kar je najmanj po letu 2010. Izvoz lesa za celulozo in plošče in drugega tehničnega lesa iglavcev je v lanskem letu znašal 275.000 m3 in je za 145.000 m3 večji kot v povprečju obdobja 2009–2013, ko ni bilo obsežnih sanitarnih sečenj zaradi ujm ali gradacije podlubnikov. Izvoz lesa za kurjavo je od leta 2019 precej stabilen in je lani znašal 209.000 m3 (+4 % v primerjavi z 2021).

V letu 2022 je bilo podobno kot v letu 2021 največ izvoza okroglega lesa v Italijo (-2 % glede na 2021) (preglednica 1). Po strukturi izvoza okroglega lesa v Italijo z 58 % prevladuje okrogli industrijski les listavcev, od tega prevladuje bukov les premera 15 cm ali več. Po količini izvoza sledi Avstrija, kamor se sicer izvoz okroglega lesa v zadnjih letih zmanjšuje. V Avstrijo še vedno izvažamo največ hlodovine iglavcev, ki je v letu 2022 predstavljala 54 % vsega izvoza v Avstrijo (oz. 196.000 m3). Na tretjem mestu držav uvoznic okroglega lesa iz Slovenije je Hrvaška, kamor smo lani povečali izvoz za 46 % v primerjavi z letom 2021. Na Hrvaško smo izvozili največ (38 %) okroglega industrijskega lesa listavcev, kjer prevladuje bukov les premera 15 cm ali več. S 25 % količin izvoza na Hrvaško sledi hlodovina iglavcev.

 Preglednica 1: Izvoz okroglega lesa iz Slovenije po državah v letih 2020, 2021 in 2022 (podatki za leto 2022 so začasni; količine so prikazane v kubičnih metrih in so zaokrožene na 1.000 m³) (vir: SURS, 2023)

Izvoz po državah

2022* [m3]

2021 [m3]

2020 [m3]

INDEKS 22/21

Italija

649.000

664.000

617.000

97,7

Avstrija

365.000

404.000

624.000

90,3

Hrvaška

194.000

133.000

115.000

145,8

Kitajska

109.000

104.000

156.000

105,4

Ostale države (npr. Nemčija, Slovaška)

35.000

25.000

23.000

137,7

Bosna in Hercegovina

34.000

15.000

23.000

224,3

Države skupaj

1.386.000

1.345.000

1.558.000

103,0

Uvoz okroglega lesa v letu 2022

Uvoz okroglega lesa je po začasnih podatkih SURS–a v letu 2022 znašal 0,780 milijona m3, kar je 12 % manj v primerjavi z letom 2021. Uvoz se je zmanjšal pri vseh skupinah, z izjemo skupine les za celulozo in plošče in drug okrogel industrijski les iglavcev, pri kateri je uvoz enak kot v letu 2021. V strukturi uvoza z 0,265 milijona m3 prevladuje skupina les za celulozo in plošče in drug okrogel industrijski les iglavcev, z 0,238 milijona m3 sledi uvoz hlodovine iglavcev (-17 % v primerjavi z 2021) (slika 2). Uvoz lesa za kurjavo je bil lani podoben uvozu v letu 2019 in sicer je le ta znašal 0,160 milijona m3. Nasprotno od izvoza, smo v lanskem letu uvozili najmanj okroglega industrijskega lesa listavcev in sicer 0,118 milijona m3.

V letu 2022 smo največ okroglega lesa uvozili iz Avstrije in sicer 0,271 milijona m3 (preglednica 2). Uvoz okroglega lesa iz Avstrije se povečuje od leta 2020 naprej; 69 % uvoza predstavlja les za celulozo in plošče in drug tehnični les iglavcev, od tega prevladuje les smreke ali jelke premera manj kot 15 cm. Po količini sledi uvoz iz Italije, od koder smo lani največ (68 %) uvozili hlodovino iglavcev. Uvoz okroglega lesa iz Hrvaške ter Bosne in Hercegovine se je tudi zaradi ukrepov tamkajšnjih vlad lani precej zmanjšal; iz Hrvaške za 31 %, iz Bosne in Hercegovine pa za 10 % v primerjavi z letom 2021. Po letu 2020, ko smo uvozili rekordne količine okroglega lesa iz Češke, se uvoz okroglega lesa iz te države izrazito zmanjšuje, se pa nasprotno, v zadnjih letih povečuje uvoz iz Francije s prevladujočim deležem hrastovega lesa in lesa za kurjavo.

 

 Preglednica 2: Uvoz okroglega lesa iz Slovenije po državah v letih 2020, 2021 in 2022 (podatki za leto 2022 so začasni; količine so prikazane v kubičnih metrih in so zaokrožene na 1.000 m³) (vir: SURS, 2023)

Uvoz po državah

2022* [m3]

2021 [m3]

2020 [m3]

INDEKS 22/21

Avstrija

271.000

194.000

128.000

139,9

Italija

162.000

162.000

149.000

100,1

Hrvaška

159.000

232.000

210.000

68,6

Bosna in Hercegovina

93.000

103.000

83.000

89,7

Nemčija

36.000

108.000

33.000

33,6

Madžarska

26.000

23.000

31.000

116,1

Francija

12.000

7.000

4.000

175,9

Ostale države

10.000

19.000

15.000

54,2

Češka

10.000

48.000

207.000

21,0

Države skupaj

780.000

889.000

855.000

87,8

Viri

Statistični urad RS, 2023. Podatkovna baza »Izvoz in uvoz blaga po šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija« za obdobje 2020 do 2022.

https://pxweb.stat.si/sistat/sl/Podrocja/Index/141/trgovina-in-storitve (10. 4. 2023)

 

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo 10.06.2024

Cene žagarskih izdelkov in ostankov se tudi v drugem četrtletju 2024 nižajo

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo maja 2024 drugič letos opravili raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. Raziskavo opravljamo redno, v četrtletnih intervalih, od začetka le...

Več ...
Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024 05.06.2024

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2024

V maju 2024 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Namen aktivnosti je spremljanje sezonskega ...

Več ...
Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj 03.06.2024

Nezgode v gozdarstvu v letu 2023: mrtvih kot dve leti prej skupaj

Leto 2023 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v gozdu slabo, zelo slabo. Umrlo je 17 ljudi, kar je toliko kot prej v letu 2022 in 2021 skupaj, ko je umrlo 11 oz. 6 ljudi. Če navedenim ...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127