Sistem spremljanja nezgod pri gozdarstvu v Sloveniji v letu 2022

27.02.2023

V Sloveniji ni enotne evidence, ki bi pokrivala vse nezgode pri delu v gozdu. Obstajajo različni viri, vendar samostojno noben ne zajame vseh nezgod pri delu v gozdu v Sloveniji, saj so omejeni vsak s svojo metodologijo. Zato poskušamo na Gozdarskem inštitutu Slovenije s pregledom nad različnimi viri zajeti čimbolj celovito sliko.

V letu 2020 smo v okviru lastnih kapacitet razvili pilotno orodje za zaznavanje aktualnih nezgod pri gozdarskih delih v Sloveniji (Žitko in sod., 2022). V konceptu delovanja se zanaša na javno objavljene podatke portala SPIN in medijev. Omogoča spremljanje nezgod z do nekajurnim časovnim zamikom. V letu 2021 smo orodje nadgrajevali in uporabljali. Sistem je bil zastavljen z optimizmom in velikopotezno, vendar za dodatni razvoj do sedaj nismo imeli prostih kapacitet. Kljub temu je bil do junija 2022 uporaben in uporabljan. Da nekaj ne deluje pravilno, smo opazili 15. 6. 2022, kazalo je, da se je morda nekaj zgodilo okrog 12. 6. 2022. Sistem smo nekajkrat poskusili oživeti na različne načine, vendar ti poskusi odpravljanja tehnične težave do zdaj niso bili uspešni. V letu 2023 smo se kadrovsko okrepili in zaposlili informatika, kar bo predvidoma olajšalo delo ter prineslo hitrejši napredek k cilju. Do oživitve sistema so vse nadgradnje v čakalni vrsti.

Za preverbo celovitosti zajemanja smo analizirali prekrivanje podatkov v različnih bazah in preverili posamezne baze. Primerjamo lahko sistem IRIS in portal Zavoda za gozdove Slovenije »Popis nesreč v zasebnih gozdovih«. V portalu ZGS načeloma najdemo nezgode nepoklicnih delavcev, informacije pa so pridobljene prek revirnih gozdarjev (Beguš, 2015). V letu 2020 naš sistem IRIS še ni bil polno operativen, zato podatkov ni, leta 2021 smo zaznali 6 smrtnih nezgod, tako kot portal ZGS, leta 2022 pa 11, prav tako kot portal ZGS (Preglednica 1).

 Preglednica 1: Primerjava števila smrtnih nezgod v bazah nezgod pri delu v gozdarstvu v Sloveniji za leto 2020, 2021 in 2022.
koledarsko leto IRIS ZGS
2020 ni podatka 6
2021 6 6
2022 11 11

Na prvi pogled izgleda obetavno, pa poglejmo bolj podrobno. Skupaj se je v Sloveniji pri delu v gozdu v letu 2021 pri nepoklicnih delavcih zgodilo 6 smrtnih nezgod (Zavod …, 2023). Prek sistema IRIS smo identificirali 6 smrtnih nezgod. Tudi sistem za zbiranje podatkov o nezgodah v gozdu ZGS je vseboval 6 nezgod, vendar ne gre za iste dogodke. Za 4 nezgode v sistemu IRIS ni bilo najti natančnejših informacij ali gre nedvoumno za gozdarsko nezgodo, zato smo jih izločili iz analize. Od 6 smrtnih nezgod tako v sistemu IRIS manjkajo 4 (Preglednica 2).

Ker je bil v preteklosti sistem IRIS uspešen pri tudi pri zaznavanju nezgod, ki jih ZGS ni zaznal, bomo v prihodnosti pozorni na to metriko uspešnosti. V letu 2022 je imel sistem SPIN težave, bil je tudi žrtev napada na URSZR (RTV SLO, 2022) in nekaj časa ni bil dostopen. Natančnejših informacij o posledicah napada nimamo, bomo pa pozorni tudi na javno dostopnost podatkov o posameznih dogodkih, ki jih glede na njihovo metodologijo (Uporabniški …, 2019; Lipužič, 2019) lahko pričakujemo. Obstajajo namreč indici, da vsi dogodki niso več javno objavljeni. Pozorni moramo biti na razhajanja v datumu javne objave dogodka ter datumu v opisu dogodka. Pogosto je namreč opis dogodka naknadno (čez nekaj dni) dopolnjen z dodatnimi informacijami.

V obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 je bilo v Sloveniji po agregiranih podatkih IRIS 40 nezgod, od tega 11 s smrtnim izidom. V izpisu ZGS portala "Popis nesreč v zasebnih gozdovih« je 41 nezgod, od tega 11 s smrtnim izidom. Število smrtnih nezgod je enako. Za natančno analizo prekrivanja bo treba narediti podrobno analizo.

Glede na lanskoletne ugotovitve raziskovanja prekrivanja in popolnosti baz pričakujemo, da velja kot doslej, da noben od informacijskih virov ni popoln – podatkovne baze se deloma prekrivajo, deloma so pomanjkljive. Z enostavnim združevanjem podatkovnih baz prihaja do podvajanja vnosov, zato se je treba temu načrtno ogniti. Rezultati potrjujejo potrebo po previdnosti pri kompleksnem sestavljanju enotne baze podatkov iz več primarnih virov.

Gozdarstvo spada med delovno intenzivne panoge, pri katerih obstaja visoko tveganje pri delu. Posebej kritične so razmere v zasebnem sektorju, saj se z gozdnim in kmetijskim delom ne ukvarjajo le kmetje, ampak vsi, ki imajo interes, čas in zemljišče poraslo z gozdom. V letu 2020 je bil razvit pilotni sistem za spremljanje nezgod pri gozdarski delih v Sloveniji, ki pripomore pri transparentnosti podatkov. Javni prikaz in interpretacija podatkov sta objavljena na spletnem portalu WoodChainManager/InfoGozd (Žitko in sod., 2022b). Z realnim poznavanjem vzrokov za nezgode in stroškov za odpravljanje posledic nesreč bi bilo mogoče načrtovati bolj učinkovite ukrepe za njihovo preprečevanje (Nezgode …, 2022).
 

Viri:

Beguš, J. 2015. Analiza nezgod pri delu v gozdu med nepoklicnimi delavci, s poudarkom na analizi nezgod pri sanaciji žledoloma [Analysis of forestry accidents involving non-professional workers with an emphasis on accidents in the aftermath of ice-break damage]. Ujma, 29, 195-205.

Lipužič, B. 2019. Nezgode v gozdarstvu v informacijskem sistemu za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Nezgode pri delu v gozdu – nesrečne zgodbe iz gozda skozi oči sodnega izvedenca za nesreče pri delu v gozdarstvu. 2022. WoodChainManager/InfoGozd. https://wcm.gozdis.si/sl/novice/2022112116270115/nezgode-pri-delu-v-gozdu-%E2%80%93-nesrecne-zgodbe-iz-gozda-skozi-oci-sodnega-izvedenca-za-nesrece-pri-delu-v-gozdarstvu/

RTV SLO. 2022. Škodo po kibernetskem napadu, ki je zrušil aplikacijo Spin, še ugotavljajo. https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/skodo-po-kibernetskem-napadu-ki-je-zrusil-aplikacijo-spin-se-ugotavljajo/637715 (september 2022)

Uporabniški priročnik za enote: SPIN 3: Sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah. 2019. https://spin3.sos112.si/datoteke/SPIN_Navodila_Enote.pdf

Zavod za gozdove Slovenije. 2023. Portal "Popis nesreč v zasebnih gozdovih"

Žitko U., Dolenšek M. in Triplat M. 2022a. Sistem spremljanja nezgod v gozdarstvu. InfoGozd. skrbno z gozdom3(10), 4-15.

Žitko U., Dolenšek M. in Krajnc N. 2022b. Kazalnik varnost in zdravje pri delu v gozdu. InfoGozd. skrbno z gozdom, 3(12), 55-57.

Urban Žitko, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

27.03.2023

Na letošnji licitaciji v Slovenj Gradcu največje število vredne hlodovine do zdaj

Letošnja 17. licitacija vrednejših sortimentov lesa v Slovenj Gradcu je postregla z največjim številom vrednih hlodov do zdaj. Najdražje prodan je letos bil hlod gorskega javorja rebraša s ceno 23....

Več ...
27.03.2023

Nezgode v gozdarstvu v letu 2022

Leto 2022 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu v Sloveniji spet slabše od predhodnega leta 2021, to pa je bilo tudi slabše od leta 2020, ko je bilo s 15 mrtvi...

Več ...
21.03.2023

Mednarodni dan gozdov: izsledki našega dela

Za mednarodni dan gozdov smo sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije, Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko, pripravili strnjen pregled našega dela in bralcem podajamo nekaj zanimivih informacij...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127