Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v NOVEMBRU 2023

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v NOVEMBRU 2023

30.11.2023

V novembru 2023 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Anketni vprašalnik je bil aktiven od 13. novembra do 24. novembra 2023. V tokratni anketi je sodelovalo 26 podjetij. Kar 81 % teh podjetij je manjših do srednje velikih, katerih letni odkup znaša do 30.000 m³ lesa. 19 % sodelujočih podjetij letno odkupi več kot 30.000 m³ lesa.

V nadaljevanju so podane cene v €/m3 brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen.

Cene okroglega lesa iglavcev

Cene hlodovine iglavcev so se v novembru 2023 pri smreki zvišale ali ostale enake, pri jelki so se v večini primerov zvišale ali ostale enake, pri rdečem boru pa so se večinoma nekoliko znižale ali pa so ostale enake.

Cene sortimentov smreke so glede na preteklo zbiranje višje od 5 do 9 %. Po večjem padcu cen v prejšnjem obdobju zbiranja, so cene tako sedaj spet počasi začele rasti, le za kakovostni razred C je cena ostala enaka kot ob prejšnjem zbiranju (75 €/m3 brez DDV). Največji dvig cen smo zabeležili v primeru kakovostnega razreda D1, kjer je srednja vrednost zbranih cen v novembru znašala 62,5 €/m3 brez DDV. Cena hlodov smreke kakovostnega razreda B je v novembru 2023 znašala 85 €/m3 brez DDV, kar je sicer 6 % več kot v avgustu 2023, a še vedno 19 % manj kot novembra 2022. Cena hlodov smreke kakovostnega razreda A je v novembru 2023 znašala 105 €/m3 brez DDV, kar je 5 % več kot v avgustu 2023 in 19 % manj kot v enakem obdobju lani. Cena hlodov smreke najnižjega kakovostnega razreda D2 je v letošnjem novembru znašala 50 €/m3 brez DDV in je bila za 5 % višja kot v avgustu 2023, ter za 29 % nižja kot v novembru 2022.

Pri jelki smo po posameznih kakovostnih razredih zabeležili bodisi zvišanje in znižanje cen bodisi je cena ostala enaka v primerjavi z avgustom 2023. Cena se je znižala le za kakovostni razred C, in sicer za 6 % in je v novembru 2023 znašala 65 €/m3 brez DDV. Ta cena je tudi za kar 28 % nižja od cene v novembru 2022. Cena hlodov kakovostnega razreda A se od letošnjega avgusta ni spremenila in je tudi v novembru znašala 90 €/m3 brez DDV. V primerjavi z enakim obdobjem lansko leto je cena sedaj 16 % nižja. Cena hlodov kakovostnega razreda B se je v novembru 2023 zvišala za 7 % in je znašala 80 €/m3 brez DDV, kar je 18 % manj kot v enakem obdobju lansko leto. Cene so se zvišale tudi v razredu D1 (za 4 % ) in D2 (za 11 %).

Pri hlodih rdečega bora so se cene v primerjavi z avgustom 2023 znižale za kakovostni razred A, C in D1, za kakovostne razrede B in D2 pa so ostale enake. Za kakovostni razred A se je cena najbolj znižala (za 12,5 %) in sedaj v novembru 2023 znaša 70 €/m3 brez DDV, kar je 20 % manj kot v istem obdobju lani. V razredu C se je cena znižala za 9 % in sedaj znaša 50 €/m3 brez DDV, v razredu D1 pa se je znižala za 5 % in znaša 45 €/m3 brez DDV. Cena za kakovostni razred B še vedno znaša 60 €/m3 brez DDV in za razred D2 še vedno 40 €/m3 brez DDV.

Če še enkrat povzamemo primerjavo novembrske srednje vrednosti zbranih cen za hlodovino smreke, jelke in rdečega bora s srednjo vrednostjo cen v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da so cene hlodovine smreke sedaj nižje od 19 % (kakovostni razred A in B) do 29 % (kakovostni razred D2). Tudi pri jelki so cene za vse kakovostne razrede nižje, in sicer od 16 % za kakovostni razred A do 28 % za kakovostni razred C. Pri hlodovini rdečega bora so cene znižale od 20 % (kakovostni razred A) do 35 % (kakovostni razred C).

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče je v novembru 2023 za vse tri spremljane drevesne vrste (smreka, jelka, rdeči bor) znašala 30 €/m3 brez DDV, kar je enako kot avgusta 2023. Če cene lesa za celulozo in plošče iglavcev primerjamo s cenami v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da so cene celuloznega lesa za vse drevesne vrste nižje, pri smreki in jelki za 40 %, pri rdečem boru pa za 33 %.

Srednja vrednost vseh zbranih cen brusnega lesa smreke in jelke je v letošnjem novembru znašala 40 €/m3 brez DDV, kar je 7 % več kot ob preteklem zbiranju cen v avgustu 2023 in za 24 % nižje kot v novembru 2022.

Cene okroglega lesa listavcev

Cene hlodovine listavcev v četrtem kvartalu leta 2023 so se v primerjavi s preteklim zbiranjem v avgustu 2023, novembra 2023 pri bukvi znižale za kakovostne razrede A1, C in D, za razrede A2 in B pa je cena ostala enaka. Pri hrastu smo večinoma zabeležili dvig cen za vse kakovostne razrede in premere, le za razred C, premera do 50 cm je cena ostala enaka, za razred D, premera nad 50 cm pa se je cena znižala za 5 %.

Cene hlodovine bukve so se v primerjavi s prejšnjim zbiranjem cen v avgustu 2023, sedaj večinoma znižale (za 3 do 8 %), za kakovostna razreda A2 in B pa je cena ostala nespremenjena. Za razred D se je cena znižala najmanj in v letošnjem novembru znaša 77,5 €/m3 brez DDV, za razred A1 in C pa se je cena znižala najbolj in znaša 110 €/m3 brez DDV (kakovostni razred A1) ter 82,5€/m3 brez DDV (kakovostni razred C). Če primerjamo cene bukove hlodovine s preteklimi zbiranji ugotovimo, da so letošnje novembrske cene večinoma nižje, kot v enakem obdobju lansko leto, in sicer od 2 % (kakovostni razred A2) do 8 % (kakovostni razred A1), izjema je  kakovostni razred B, ko je cena višja za 4 %.

Cene hlodovine hrasta nam je tokrat posredovalo 9 podjetij, zato je potrebna previdnost pri interpretaciji podatkov. Cene hlodov hrasta premera do 50 cm so se v primerjavi z avgustom 2023 pri vseh kakovostnih razredih zvišale (od 5 do 33 %), le za razred C je cena ostala enaka in še vedno znaša 150 €/m3 brez DDV. V primeru kakovostnega razreda F1 se je cena zvišala največ in v novembru znaša 400 €/m3 brez DDV. Precejšen dvig cene smo zabeležili tudi za kakovostni razred F2, kjer novembrska cena znaša 300 €/m3 brez DDV (+20 %  kot avgusta 2023).  Za razred B se je cena zvišala za 12,5 % in znaša 225 €/m3 brez DDV, za razred D, pa se je cena zvišala najmanj (5 %) in znaša 100 €/m3 brez DDV.

Cene hlodov hrasta premera nad 50 cm so se v primerjavi s prejšnjim zbiranjem v avgustu 2023 še bolj izrazito zvišale kot pri hlodih nižjih premerov in sicer od 6 % do 54 %. Le za kakovostni razred D je novembrska cena nižja za 5 % in znaša 100 €/m3 brez DDV. Za kakovostna razreda F1 in F2 se je srednja vrednost zbranih cen zvišala največ in je v prvem primeru znašala 500 €/m3 brez DDV, v drugem pa 400 €/m3 brez DDV.

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče se je v primeru bukve v novembru 2023 glede na preteklo zbiranje v avgustu 2023 znižala za 8 % in znaša 55 €/m3 brez DDV. Cena se je v primeru drugih trdih listavcev znižala za 9 % (letos novembra znaša 50 €/m3 brez DDV). Če primerjamo novembrsko ceno s ceno v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da je letošnja cena precej nižja, tako v primeru bukve (za 33 %), kot v primeru drugih trdih listavcev (za 29 %).

Cene lesa za kurjavo

Srednja vrednost zbranih cen lesa za kurjavo v letošnjem novembru se je, v primerjavi s cenami v avgustu 2023 znižala za 7 % v primeru bukve, v primeru drugih trdih listavcev pa cena ostaja enaka (60 €/m3 brez DDV). Tako novembrska cena lesa za kurjavo bukve znaša 65 €/m3 brez DDV. V primerjavi s cenami v enakem obdobju lansko leto, je letošnja novembrska cena bukovega lesa za kurjavo za 21 % nižja, v primeru drugih trdih listavcev pa je nižja za 17 %.

 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

 

dr. Katarina Flajšman, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

Popis sekalnikov 2024 15.07.2024

Popis sekalnikov 2024

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo spomladi 2024 izvedli že šesti zaporedni popis sekalnikov. Glavni namen raziskave je spremljanje trga lesnih sekancev, analiza tokov lesne biomase v državi ter...

Več ...
Začetek izvajanja novega Interreg projekta Wildfire CE 08.07.2024

Začetek izvajanja novega Interreg projekta Wildfire CE

Z junijem smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije začeli izvajati projekt »Enabling cross-boundary assessment, communication and management of wildfire risks in Central Europe«, s kratkim imenom Wild...

Več ...
Gozdarska žičnica Uniforest Cobra T9500-25 01.07.2024

Gozdarska žičnica Uniforest Cobra T9500-25

Pozimi in v začetku letošnje pomladi smo bili prisotni pri spravilu lesa z gozdarsko žičnico Cobra in vam predstavljamo vtise.

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127