Cene gozdnih lesnih sortimentov

Podatki s komentarjem

Graf prikazuje odkupne cene gozdno lesnih sortimentov v €/m3 brez DDV po drevesnih vrstah za vsak kakovostni razred posebej. S klikom v legendi najprej izberemo drevesno vrsto in nato željeni kakovostni razred.

Grafikon prikazuje cene odkupa lesa (€/m3) za vse podatkovne sklope. S klikom v legendi izklopimo (in vklopimo) posamezne podatkovne sklope.

Metodološka pojasnila

Z razvojem trga gozdnih lesnih sortimentov (GLS) v Sloveniji pa se povečuje tudi zanimanje za spremljanje njihovih cen. V Pravilniku o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov (UrL RS, št. 79/2011) so gozdni lesni sortimenti (GLS) definirani kot ves posekan les gozdnih drevesnih vrst, in sicer s skorjo ali brez nje, in obsegajo: les v okrogli obliki, razcepljen ali v drugi obliki (veje, korenine, panji in tvorbe) ter lesne sekance iz lesa, pridobljenega neposredno v gozdu. Cene GLS so prav tako kot gozdarske storitve odvisne od številnih dejavnikov, dodatno pa na cene vplivajo razmere na trgu - ponudba in povpraševanje, ki se spreminja skozi čas. Med dejavnike, ki določajo ceno GLS, sodijo: kakovost, dimenzije, drevesna vrsta in čas poseka.Cene gozdo lesnih sortimentov v veliki meri vplivajo na odločitve lastnikov gozdov pri gospodarjenju.

Pri zbiranju cen GLS je glavni cilj, da v omejenem času zajamemo zadostno količino podatkov, pomembna pa je razvrstitev sortimentov v kakovostne razrede, ki se določajo posebej za listavce in iglavce. V Sloveniji na trgu GLS nimamo enotnega sistema razvrščanja in poimenovanja po kakovostnih razredih, kar predstavlja glavno oviro. Pri zbiranju cen GLS je glavni cilj, da v omejenem času zajamemo zadostno količino podatkov, pomembna pa je razvrstitev sortimentov v kakovostne razrede, ki se določajo posebej za listavce in iglavce. V Sloveniji na trgu GLS nimamo enotnega sistema razvrščanja in poimenovanja po kakovostnih razredih, kar predstavlja glavno oviro. Prav tako se pojavi težava pri enoti, v kateri se podaja cena. Tako zbiramo odkupne cene sortimentov ločeno za iglavce in listavce ter za les za kurjavo. Vse cene zbiramo v evrih na kubični meter (€/m3) brez upoštevanega DDV.

CENE SORTIMENTOV IGLAVCEV

Odkupne cene sortimentov iglavcev (smreka, jelka in rdeči bor) zbiramo ločeno po kakovostnih razredih:

 • Kakovostni razred A (brez napak, "mizarska roba") - hlodi za proizvodnjo žaganega lesa izjemne kakovosti,
 • Kakovostni razred B (I. klasa) - hlodi za proizvodnjo žaganega lesa prve kakovosti,
 • Kakovostni razred C (II. klasa) - hlodi za proizvodnjo žaganega lesa druge kakovosti,
 • Kakovostni razred D1 (III. Klasa) - hlodi za proizvodnjo žaganega lesa tretje kakovosti,
 • Kakovostni razred D2 (embalaža) - hlodi za proizvodnjo žaganega lesa za embalažo,
 • Les za celulozo in plošče - okrogli les, ki se uporablja za proizvodnjo mehanske celuloze, kemične celuloze in vlaknenih ter ivernih plošč,
 • Brusni les - okrogli les manjših premerov, ki se uporablja za proizvodnjo mehanske celuloze (lesovine, bruševine).

CENE SORTIMENTOV LISTAVCEV

Odkupne cene sortimentov bukve zbiramo ločeno po kakovostnih razredih:

 • Kakovostni razred A1 - hlodi izjemne kakovosti, zdravi, sveži, polnolesni in ravni hlodi, pravilnega okroglega preseka in brez napak, za proizvodnjo rezanega furnirja,
 • Kakovostni razred A2 - zdravi, sveži, polnolesni in ravni hlodi za proizvodnjo luščenega furnirja (''luščenci''),
 • Kakovostni razredi B, C in D - hlodi za proizvodnjo žaganega lesa prve, druge in tretje kakovosti (nekdanja delitev JUS za hlodovino),
 • Les za celulozo in plošče - okrogli les, ki se uporablja za proizvodnjo mehanske celuloze, kemične celuloze in vlaknenih ter ivernih plošč,

Odkupne cene sortimentov hrasta zbiramo ločeno po kakovostnih razredih za ločeno za sortimente s srednjim premerom do 50 cm in sortimente s srednjim premerom nad 50cm:

 • Kakovostni razred F1 - hlodi izjemne kakovosti, zdravi, sveži, polnolesni in ravni hlodi, pravilnega okroglega preseka in brez napak, za proizvodnjo furnirja prve kakovosti,
 • Kakovostni razred F2 - hlodi izjemne kakovosti, ki ne izpolnjujejo kriterijev za prvo kakovost, so namenjeni za proizvodnjo furnirja druge kakovosti,
 • Kakovostni razredi B, C in D - hlodi za proizvodnjo žaganega lesa prve, druge in tretje kakovosti (nekdanja delitev JUS za hlodovino).

CENE LESA ZA KURJAVO

Les za kurjavo je okrogli dolg les, ki se uporablja za izdelavo drv za proizvodnjo toplote v individualnih kuriščih. Pri cenah lesa za kurjavo ločimo:

 • Bukov les za kurjavo
 • Les drugih trdih listavcev (hrast, gaber, kostanj, robinija ...)


Cene okroglega lesa (SURS)

Statistični urad RS (v nadaljevanju SURS) mesečno spremlja odkupne cene in jih objavlja na spletnem portalu SI-STAT. V metodoloških pojasnilih SURS je opisan celoten sistem za odkupne cene GLS v zasebnih gozdovih:

 • Enote opazovanja so gozdarska podjetja, kmetijsko-gozdarske zadruge in druge organizacije, ki odkupujejo les iz gozdov v zasebni lasti. V odkup lesa je zajet odkup, ki poteka neposredno od zasebnih lastnikov preko pooblaščenih organizacij. Zajetih je približno 50 poročevalskih enot.
 • Vrednost odkupljenega lesa: je obračunana vrednost prevzetega lesa po odkupni ceni na kamionski cesti. Stroški organizacije v zvezi s prevzemom, prevozom do skladišča, hrambo ali uskladiščenjem ne spadajo v vrednost odkupljenega blaga. Vrednost blaga ne vključuje DDV.

Podatki se zbirajo mesečno in so koristen pripomoček pri spremljanju trendov gibanja odkupnih cen in orientacijskih cen za skupine sortimentov (hlodovina , les slabše kakovosti, les za kurjavo). Podatke o doseženih odkupnih cenah in količinah odkupa poročajo gozdarska podjetja, kmetijsko-gozdarske zadruge in druge organizacije, ki odkupujejo les iz gozdov v zasebni lasti. Ocenjujemo, da je v sistemu poročanja Statistični Urad RS tako pri iglavcih kot tudi pri listavcih v zadnjih letih zajetih nad polovico količin lesa, ki iz zasebnih gozdov pridejo na trg. Količine gozno lesnih sortimentov v sistemu poročanja so bile v obdobju 2006-2013 povprečno 540.000 m3/leto, v letu 2014 (žled in delno podlubniki) 870.000 m3, v letu 2015 (podlubniki in nadaljevanje sanacije po žledu) 1.050.000 m3 ter v letu 2016 (podlubniki) 1.310.000 m3.

Odkupne cene, ki jih spremlja Statistični Urad RS, so združene po skupinah gozdno lesnih sortimentov in predstavljajo povprečno odkupno ceno na kamionski cesti. Na primer, odkupna cena hlodovine iglavcev je dosežena povprečna cena za hlodovino iglavcev na ravni Slovenije in je sestavljena iz odkupnih cen po kakovostnih razredih hlodovine (npr. A, B, C, D ali drugi načini določanja in označevanja kakovostnih razredov) in strukture hlodovine po kakovostnih razredih. Tako je v času ujm cena nižja zaradi znižanja cen po kakovostnih razredih in dodatno zaradi slabše strukture z večjim deležem slabše hlodovine.