Certificiranje gozdov

Prenesi kazalnik

Ključno sporočilo

Certificiranje gozdov je bilo osnovano leta 1980 in bilo priznano kot orodje za delovanje koncepta trajnostnega gospodarjenja z gozdovi z neposrednim vplivom na prakse gospodarjenja z gozdovi (Malovrh in sod, 2019). Certificiranje gozdov je prostovoljni postopek (FSC, 2022). Predstavlja način obveščanja potrošnikov o trajnosti gozdov, iz katerih se pridobivajo les in drugi izdelki. V Evropi sta znani dve shemi certificiranja:

-          FSC (Forest Stewardship Council, Svet za nadzor gozdov) in

-          PEFC (Programme fort he Endorsement of Forest Certification)

Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG d.o.o.) so vključeni tako v sistem FSC  kot PEFC certificiranja. Državnim gozdovom je bil FSC certifikat (SA- FM/COC-001663, FSC-C001799) podeljen 26. marca 2007, PEFC certifikat (PEFC/27-21-01-1117) pa 29.11.2017. V letu 2020 pa je SiDG d.o.o prav tako uspešno pridobil PEFC COC certifikat (SA-PEFC/COC-007826) (SiDG, 2023).

V Sloveniji ima certifikat PEFC za sledljivost izvora lesa že 99 podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo ali predelavo lesa. V regijsko certificiranje PEFC je vključenih 1283 lastnikov, ki gospodarijo z 294.182 ha gozda, kar pomeni skoraj ¼ slovenskih gozdov (Izvajanje regijske certifikacije gozdov po sistemu PEFC v letu 2022).

SiDG d.o.o. je zadolžen za FSC certificirane gozdove v lasti države ter za skupinsko gospodarjenje z gozdovi za lastnike zasebnih gozdov. V sklopu FSC SiDG skupinskih shem je certificiranih 25.000 ha zasebnih gozdov in 72 lesno predelovalnih podjetij (SiDG, 2023).

Definicija

Kazalnik prikazuje različne mednarodne certifikacijske sheme in stanje v Sloveniji in širše.

Certificiranje gozdov je ocena neodvisne, usposobljene in akreditirane organizacije, ki pisno potrdi skladnost gospodarjenja z gozdom z mednarodno določenimi standardi za trajnostno gospodarjenje (KGZS, 2023).

V Svetu obstajajo različni programi in tipi certificiranja gozdov. Programi kot so American Tree Farm System (ATFS), FSC, PEFC; Sustainable Forestry Initative (SFI), Qualifor (SGS-Forestry), Woodmark (Soil Association) in CSA (Canadian Standards Association). Obstajajo štiri vrste certificiranja gozdov: a) gospodarjenje z gozdovi, b) nadzorna veriga, c) skupinsko certificiranje in d) standard izvora vlaken (Chizmar in sod., 2020). V Sloveniji je možno pridobiti certifikat PEFC ter certifikat FSC (SiDG, 2023).

Novice v svetu certificiranja gozdov

Danes je aktualna tema v svetu vojna med Ukrajino in Rusijo, tako sta sistema PEFC in FSC ukrepala tudi v tem sektorju. Trenutno imajo Rusija in Belorusija restrikcije z mednarodnim certificiranjem gozdov (Russian register, 2023).

V avgustu leta 2022 sta bila PEFC Rusija in v aprilu PEFC Belorusija suspendirana s strani mednarodnega odbora PEFC. To pomeni da te države niso več prepoznane kot veljavne(Suspension of PEFC Russia extended, 2023). 

FSC je zaključil da v Rusiji in Belorusiji obstaja močno združenje med gozdarskim sektorjem in vlado, ter da to predstavlja »določeno tveganje«. Takšno tveganje ni možno ublažiti z nadzornimi ukrepi. FSC je tako zaključil da je najboljše, da se izogibajo materialu s teh območij (FSC, 2022).

Certificiranje gozdov PEFC

PEFC  je svetovna neprofitna in nevladna organizacija, ki spodbuja trajnostno gospodarjenje z gozdovi prek certifikacije gozdov, ter označevanje izdelkov, ki izvirajo iz gozda. Način gospodarjenja z gozdovi se med državami in regijami razlikuje zaradi različnih okoljskih, socialnih, ekonomskih ter zgodovinskih vidikov, zato PEFC svoje zahteve prilagaja lokalnim specifikam. Izdelki s PEFC- logotipom prikazujejo zagotovilo, da uporabljene surovine v procesu proizvodnje izvirajo iz trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Organizacijo PEFC je leta 1999 ob podpori različnih združenj ustanovilo enajst predstavnikov evropskih držav (Baša in sod., 2019). V skladu s shemo PEFC je po svetu trenutno certificiranih 288 milijonov hektarjev gozdov, izdanih je bilo več kot 12.000 potrdil o nadzoru (Chain of Custody),( PEFC Global Statistics, 2022).

PEFC loči dva tipa certifikacije – za lastnike gozdov in za podjetja, ki uporabljajo gozdne proizvode:

 • PEFC Forest Management – certifikat gospodarjenja z gozdovi
  Certificiranje je namenjeno lastnikom gozdov in organizacijam, ki upravljajo z lastnimi gozdnimi viri. Certifikat zagotavlja skladnost gospodarjenja z gozdom z mednarodno določenimi standardi za trajnostno gospodarjenje.
 • PEFC Chain of Custody – certifikat skrbniške verige
  Certificiranje je namenjeno organizacijam in podjetjem, ki želijo prodajati certificirane izdelke ali polizdelke ter v svojih delovnih procesih (proizvodnja ali trgovina) uporabljajo PEFC certificirane materiale. Certifikat zagotavlja spremljanje vseh sprememb skrbništva gozdnih proizvodov in izdelkov iz njih, med procesom sečnje, transporta, predelave in distribucijske verige iz gozda do končne uporabe.

 

Način certifikacije gozdov

Zaradi razdrobljene gozdne posesti ter velikega števila lastnikov gozdov je zaradi zagotovitve stroškovne učinkovitosti ter zagotovitve enakovrednega položaja majhnih lastnikov PEFC primeren sistem certificiranja. PEFC™ omogoča tri načine certifikacije:

 • Regijsko
  Gozdove se certificira znotraj omejenih geografskih meja. Za izvedbo certifikacije zaprosi pooblaščena organizacija (regijski predstavnik za PEFC certifikacijo), ki v nadaljevanju zagotavlja prostovoljno udeležbo posameznih lastnikov gozdov in drugih sodelujočih. Tako se omogoči certifikacija večjega števila lastnikov pod enim certifikatom za regijo. Zaradi velikega števila lastnikov gozdov, razdrobljene gozdne posesti, načina načrtovanja gospodarjenja ter upoštevanja treh osnovnih principov PEFC, temelji slovenski sistem certifikacije na regijski certifikaciji. V omenjeni način certifikacije se lahko vključijo posamezni lastniki gozdov ter skupnosti (agrarne, pašne, vaške), ki enotno gospodarijo z gozdovi.
 • Skupinsko
  V tem primeru govorimo o certificiranju skupine oz. združenja pod enim krovnim certifikatom, ki potrjuje, da skupina zadošča zahtevam trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in drugim zahtevam sistema certificiranja gozdov.
 • Individualno
  Individualna certifikacija se opravi v primeru, če za izvedbo certifikacije zaprosi lastnik gozda, upravljalec posesti gozdnega lastnika ali pooblaščenec lastnika gozdne posesti.

 

Naloge lastnikov gozdov, vključenih v regijsko certifikacijsko gozdov PEFC™

Že vrsto let se s slovenskimi gozdovi gospodari po osnovnih principih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti. Vsi vključeni lastniki morajo s svojim gozdom gospodariti zakonito v skladu s predvidenimi merili. V Sloveniji že sama gozdarska zakonodaja določa trajnostni način gospodarjenja v skladu z gozdarskimi načrti in upravnimi odločbami Zavoda za gozdove, zato takšen način gospodarjenja ni novost. Regijska certifikacijska shema PEFC pa nadalje še podrobneje opredeljuje naloge lastnikov gozdov:

 • Gospodariti v skladu z zakoni in merili trajnostnega gospodarjenja.
 • Shranjevati dokumente v zvezi z gospodarjenjem z gozdom (odločbe, račune, dokazila o izobraževanju).
 • Omogočiti izvedbo presoje in kontrole primernosti trajnostnega gospodarjenja na gozdnih parcelah.
 • Zagotoviti, da bodo tudi izvajalci del na njihovi gozdni posesti spoštovali načela trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.
 • Upoštevati priporočene korekcijske ukrepe za izboljšanje trajnostnega gospodarjenja.
 • Kot certificiran les prodajati le les iz certificiranih gozdov.
 • Dovoliti uporabo svojih podatkov za namene certifikacije gozdov.
 • Prevzeti ob ugotovitvah resnih kršitev stroške izredne kontrole.

Prednosti certifikacije PEFC™

Ključne prednosti certifikacije PEFC™ so: 

 • povpraševanje po certificiranem lesu se povečuje,
 • vse več držav ne sprejema lesa iz necertificiranih gozdov (Avstrija, Nemčija, Francija, itd.),
 • v bodoče se bo na licitacijah lesa lahko prodajal le les iz certificiranih gozdov,
 • prednost in nemotena prodaja lesa,
 • certificirani proizvodi bodo ustrezali pogojem za sodelovanje na razpisih v skladu z Uredbo o zelenem naročanju,
 • PEFC-etikete dajejo dodano vrednost izdelkom,
 • blagovne znamke PEFC pomagajo pri promociji družbene odgovornosti in pozitivne podobe upravljalca gozdne posesti.

Certificiranje gozdov FSC

FSC je nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena  leta 1993 kot odziv na krčenje svetovnih gozdov; sprejemljiv vir gozdnih proizvodov so le proizvodi, ki izvirajo iz ustrezno (odgovorno) upravljanih gozdov (FSC, 2023).

Certifikacija v skladu s standardi FSC je prostovoljno dejanje, katerega namen je podpiranje odgovornega ravnanja z gozdovi na svetovnem nivoju. Ker morajo biti presojani vsi členi v dobavni verigi, je lahko kupec prepričan, da je kupljeni gozdni proizvod (les, lesni proizvodi, papir in papirni proizvodi) iz gozda, ki je odgovorno upravljan (FSC, 2023). Bureau Veritas je neodvisna organizacija, ki ji je Assurance Services International (ASI) podelil akreditacijo za izvajanje presoj po shemi FSC® (Bureau Veritas, 2023).

FSC® loči dva tipa certifikacije – za lastnike gozdov in za podjetja, ki uporabljajo gozdne proizvode:

-          Certificiranje FSC® Forest Management je namenjeno organizacijam, ki upravljajo lastne gozdne vire in ki bi rade svojim strankam sporočile, da gozd upravljajo  odgovorno. V primeru, če želi ta organizacija les tudi prodajati kot FSC® certificiran, mora pridobiti tudi certifikat FSC®CoC.

-          Certificiranje FSC® Chain of Custody je namenjeno podjetjem, ki v svojih delovnih procesih (proizvodni ali trgovini) uporabljajo FSC® certificirane materiale in ki bi rada svoje proizvode tudi prodala kot FSC® certificirane. Ker certificirana podjetja dokazljivo zagotavljajo sledljivost izvora lesa, lahko uporabljajo tudi blagovne znamke FSC®.

Cilji

Za vse gozdove pridobiti mednarodne certifikate za trajnostno gospodarjenje z gozdovi ter zagotoviti njihovo vzdrževanje.

Komentar

Zaradi zmanjševanja površin gozdov v obdobju med 1980-90 ,12,2 mil/ha gozdov (Pokorny in sod., FAO) se je nevladna okoljska organizacija (WWF- World Wildlife Fund) odločila za razvoj ideje o certificiranju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Problemi netrajnostne rabe tropskih gozdov so doprinesli posledice porušenega in spremenjenega globalno tržnega razmerja, ter delitev vrednosti produkcijske verige (Piškur, 2011). Taka prva nevladna organizacija je bila FSC, ki so jo ustanovili predstavniki gozdarstva in trgovine. Združenja lesne industrije in lastniki gozdov so tako uspešno pospeševali razvoj programa za potrjevanje certifikacijskih shem PEFC. Razvoj standardov in smernic, ki določajo merila trajnosti gospodarjenja z gozdovi, je bistvo dela certificiranja gozdov. Od začetka je uporaba certifikata o gozdovih naraščala in se zdaj razdeljuje v 89 (FSC) in 41 (PEFC) držav . PEFC tako zajema 288.154,245 milijonov hektarjev certificiranega gozda (od decembra 2022) (Facts and figures PEFC, 2023), FSC zajema približno 195.155,131 milijonov ha, od tega 54. 248,0 ha CoC certifikata (FSC, 2023).

Stanje certifikatov PEFC v Sloveniji

V Sloveniji ima PEFC-certifikat za sledljivost izvora lesa že 99 podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo ali predelavo lesa. V regijsko certificiranje PEFC je vključenih 1283 lastnikov, ki gospodarijo z 294.182 ha gozda, kar pomeni skoraj ¼ slovenskih gozdov (Izvajanje regijske certifikacije gozdov po sistemu PEFC v letu 2022, 2023). Prvič je KGZS kot regijski predstavnik za certifikacijo gozdov PEFC v Slovenji dobila certifikat PEFC za TGG v letu 2013, v letu 2018 pa ji je certifikacijski organ Bureau Veritas izdal nov certifikat z veljavnostjo do leta 2023. V letu 2022 je bilo skupno pregledanih 34 gozdnih posesti, od tega 28 prvič. Večina pregledanih lastnikov (59 %) sami opravijo večino del v svojih gozdovih. V letošnjem letu je bilo izdanih 29 potrdil novim vstopnikom v regijsko certifikacijo gozdov in 75 lastnikom gozdov, ki jim je prejšnje potrdilo poteklo. S potrdilom lastniki dokazujejo, da je bil les z njihove gozdne posesti pridobljen na trajnosten način.( Izvajanje regijske certifikacije gozdov po sistemu PEFC v letu 2022, 2023).

 V Sloveniji tako najdemo certifikate PEFC za okrogel les pri različnih znanih podjetjih kot so Slovenski državni gozdovi d. o. o., Kmetijsko gozdarska zadruga Škofja Loka, Megales d. o. o. , Kaluža d. o. o. , Lesonit d. o. o., SGG Tolmin d. o. o. in druga znana podjetja ki se ukvarjajo z lesom in proizvodi iz lesa.  Sledljivost izvora lesa ima v Sloveniji že 15.965 podjetij, ki se ukvarjajo s trgovino z lesom ali predelavo lesa na površini od 239 milijonov ha (PEFC Slovenija, 2023).

Cilji slovenske sheme certifikacije gozdov PEFC™ so:

 • spremljanje in stalno izboljševanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi,
 • promocija uporabe lesa kot obnovljivega vira,
 • oblikovanje tržnega instrumenta za prodajo lesa in izdelkov, izdelanih iz trajnostno pridobljenih surovin,
 • zagotavljanje kupcem, da je les označen z logotipom PEFC, pridobljen iz področja, kjer se z gozdovi gospodari po principih trajnosti.

 

Stanje FSC-certifikatov v Sloveniji

Slovenija je ena izmed članic držav ki ima FSC in PEFC. Po podatkih FSC, ima Slovenija 2 FM certifikata in 262 CoC., ter 260.747 ha gozda ki so certificirani po FSC (FSC, 2023).

Državni gozdovi so FSC-certifikat pridobili leta 2007 od certifikacijskega organa Soil Association. Certifikat je pridobil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki je takrat upravljal z državnimi gozdovi. Poleg lastne certifikacije gozdov pa je SiDG d.o.o. tudi nosilec 4 skupinskih certifikatov FSC CoC. S spremembo sistema gospodarjenja z državnimi gozdovi je FSC-certifikat Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov prešel na družbo SiDG. V letu 2022 je bilo v skupinski FSC FM/CoC-shemi SiDG certificiranih sedem večjih zasebnih gozdnih veleposesti v skupni površini 24.347 hektarjev. Certifikate vodijo preko podjetij: Metropolitana d.o.o., Ugar d.o.o., LGG Zaletelj d.o.o., SGG Tolmin d.o.o., Beneficij d.o.o., Pod Trančo d.o.o. in Kočevski les d.o.o.

Stanje

Celotna površina državnih gozdov je certificirana po shemi FSC in PEFC. Z nakupom novih gozdov v imenu Republike Slovenije se obseg certificiranih državnih gozdov povečuje. Delež zasebnih gozdov, certificiranih po shemi FSC, v zadnjih treh letih nekoliko upada. Površina certificiranih gozdov po shemi PEFC se počasi povečuje, največji skok je zabeležen v letu 2017, ko so se v shemo vključili tudi državni gozdovi. V celoti je trend certificiranih gozdov bil pozitiven do leta 2019, od takrat nekoliko upada. Upad certificiranih gozdov ne vpliva na doseganje cilja. Za dosego cilja (vsi gozdovi certificirani) pa bo potreben bistven premik v zasebnih gozdovih.

Metodologija

1.1.1      Cilj so povzeti po: 

Resolucija o nacionalnem gozdnem programu 2007 (Uradni list RS, št. 111/07

1.1.2      Druge zakonodajne podlage:

1.1.3      Izvor baze podatkov: 

Poročila o izvajanju regijske certifikacije PEFC, poročila letnih presoj FSC

1.1.4      Skrbnik podatkov: 

Certifikat PEFC – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, certifikat FSC – Slovenski državni gozdovi d.o.o.

1.1.5      Datum zadnjega zajema podatkov: 

FSC – leto 2023, PEFC – leto 2022, 2023

1.1.6      Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalnik :

Podatki so povzeti iz poročil oziroma presoj izvajanja posamezne certifikacijske sheme. Poročila se pripravljajo letno.

1.1.7      Metodologija obdelave podatkov: 

Podatki so uporabljeni neposredno.

1.1.8      Informacije o kakovosti:

 • Prednosti in slabosti kazalnika:

Kazalnik  se zbira v okviru standardnih poročil in presoj za obe certifikacijski shemi. Pri površini certificiranih državnih gozdov so po letu 2008 zabeležena večja nihanja, ki pa niso vsebinske narave ampak rezultat denacionalizacijskih postopkov ter prehajanja pomembnega deleža gozdov iz državnih v zasebno last. Certifikat FSC se v tem primeru ne prenaša.

 • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
  • Zanesljivost kazalnika (arhivski podatki): Podatki temeljijo na poročilih presojevalcev (FSC) ali nosilcev certifikacijske sheme (PEFC).
  • Negotovost kazalnika (scenariji/projekcije): Projekcije v kazalnik  niso vključene. 
 • Skupna ocena ((1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom)): 1
  • Relevantnost (1 = globalno, 2 = EU, 3 = nacionalno): 1
  • Točnost (1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo, 2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni, 3 = interni podatki): 2
  • Časovna primerljivost (1 = vsaj 10-leten niz podatkov, 2 = vsaj 5-leten niz podatkov, 3 = manj kot 5-leten niz podatkov): 1
  • Prostorska primerljivost (1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne, 2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni, 3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni): ni prostorskih podatkov

1.1.9      Druge opombe:

1.1.10    Literatura oz. reference

 • Baša M., Bele P. 2019. PEFC™ – Program za potrjevanje certifikacije gozdov. WoodChainManager - InfoGozd
  https://wcm.gozdis.si/sl/infogozd/strokovni-prispevki/clanki/2021061009124706/pefc%E2%84%A2-%E2%80%93-program-za-potrjevanje-certifikacije-gozdov/ (01.04.2023)
 • Bureau Veritas Slovenija (2021) https://www.bureauveritas.si (4. 4. 2023)
 • Chizmar S., Parajuli R. in Fontana K. 2020. An Introduction to Forest Certification.
  An Introduction to Forest Certification | NC State Extension Publications (ncsu.edu) (01.04.2023)
 • FSC, 2022. Updates to FSC Controlled Wood Farmework.
  FSC requirements updated to enforce decision to reject FSC material from Russia,
  Belarus and conflict areas in Ukraine | fsc.org (01.04.2023)
 • FSC Facts and Figures. 2023.
  Facts & Figures | FSC Connect (01.04.2023)
 • Izvajanje regijske certifikacije PEFC - poročila 2012-2022.
  https://www.kgzs.si/gozdarstvo-in-lovstvo/pefc/pefc-podstran-regijska-certifikacija-gozdov (03.04.2023)
 • Izvajanje regijske certifikacije PEFC - poročila 2012-2022. REGIJSKA CERTIFIKACIJA GOZDOV
  PEFC
  REGIJSKA CERTIFIKACIJA GOZDOV PEFC (kgzs.si) (03.04.2023)
 • KGZS, 2023. Zakaj se je začelo s certifikacijo gozdov?
  PEFC | Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (kgzs.si) (01.04.2023)
 • Malovrh P.Š., Bećirović Dž., Marić B., Nedeljković J., Posavec S., Petrović N. in Avdibegović M.
  Contribution of Forest Stewardship Council Certification to Sustainable Forest Management of State Forests in Selected Southeast European Countries. Forests, 2019
 • Nacionalni PEFC standard za trajnostno gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji, PEFC SLO 01:2020
 • Poročila presoj certifikacijskega organa FSC za obdobje 2008-2020 - državni gozdovi, koda certifikata SA-FM/COC-001663
  (https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sQjcAAE&type=certificate) (03.04.2023)
 • Poročila presoj certifikacijskega organa FSC za obdobje 2010-2020 – skupinska shema, koda certifikata SA-FM/COC-002747
  (https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000006u0U1AAI&type=certificate) (03.04.2023)
 • Piškur M. 2011. Razvoj certificiranja gozdov in tržni vidiki certificiranih lesnih proizvodov.
  Gozdarski vestnik 69(4): 233-238.
 • Pokorny B., Rose S., Kollert W. in Cedergren J. Forest Certification, Basic knowledge. FAO.
  https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-certification/further-learning/en/?type=111 (01.04.2023)
 • Suspension of PEFC Russia extended. PEFC, 2022
  Suspension of PEFC Russia extended - PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification (01.04.2023)
 • PEFC, Global Statistic. 2022.
  PEFC Global Statistics (01.04.2023)
 • PEFC, Facts and Figures. 2023.
  Facts and figures - PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification (01.04.2023)
 • PEFC, 2023. Skupaj skrbimo za naše gozdove.
  Pefc - Zavod za trajnostno gospodarjenje z gozdovi (01.04.2023)
 • Russian register, 2023. Forest certification.
  Forest certification – Certification Association Russian Register (rusregister.ru) (01.04.2023)
 • SiDG, 2023. Certificiranje.
  Certificiranje (sidg.si) (01.04.2023)