Pridobivanje lesa

Gozdarska mehanizacija

V okviru obeh programskih obdobji PRP je bilo za sofinanciranje nabave sodobnih strojev in opreme porabljenih več kot 33,6 milijona €. V okviru obeh programskih obdobji PRP je bilo nabavljeni 24 strojev za sečnjo in 26 zgibnih prikoličarjev. Vendar številčno prevladujejo motorne žage ter različni traktorji opremljeni za delo v gozdu. To nakazuje, da v zasebnih gozdovih še vedno prevladuje posek z motorno žago ter spravilo lesa s traktorjem.

Gospodarjenje na kmetijskih gospodarstvih

Skupna površina gozdov v lasti kmetijskih gospodarstev se je od leta 2000 do leta 2016 zmanjšala za slaba 2%, vendar se je v tem obdobju število kmetijskih gospodarstev z gozdom zmanjšalo kar za 20 %. Povprečna posest se je tako povečala iz 4,6 ha (2000) na 5,5 ha v 2016. Posek na kmetijskih gospodarstvih se je v obdobju 2000-2016 povečalo iz 1,2 na 1,8 milijona m3. Prodaja lesa se je v obdobju 2010 – 2016 skoraj podvojila, v deležu pa se je prodaja povečala iz 40 % posekanega lesa v letu 2010 na 62 % posekanega lesa v letu 2016. Število kmetijskih gospodarstev, ki ima registrirano dopolnilno dejavnost na področju gozdarstva se je v zadnji letih povečevalo.

Primarna odprtost gozdov

Odprtost slovenskih gozdov zelo počasi, a vztrajno raste. Zaradi razdrobljene gozdne posesti, se letno zgradi le malo gozdnih cest (cca 12 km). 1 km nove gozdne ceste v povprečju odpira 17,2 ha slabše odprtih gozdov ter 5,8 ha nezadostno odprtih gozdov.

Certificiranje gozdov

Celotna površina državnih gozdov je certificirana po shemi FSC in PEFC. Z nakupom novih gozdov v imenu Republike Slovenije se obseg certificiranih državnih gozdov povečuje. Delež zasebnih gozdov, certificiranih po shemi FCS, ostaja relativno nizek. Površina certificiranih gozdov po shemi PEFC se konstantno povečuje, največji skok je zabeležen v letu 2017, ko so se v shemo vključili tudi državni gozdovi. V celoti je trend certificiranih gozdov pozitiven, za dosego cilja (vsi gozdovi certificirani) pa bo potreben bistven premik v zasebnih gozdovih.

Evidentiran posek lesa