Vsebina, izhodišča in metodologija izračunavanja stroškov

Metodologija izračuna stroškov

Orodje "Izračun stroškov" so razvili raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije in je plod večletnih raziskav s področja normiranja gozdnih del in proučevanja ter spremljanja stroškov gozdarske mehanizacije. Uporabljena metoda kalkulacij je v večjem obsegu primerljiva z metodologijo uporabljeno pri pripravi "Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije". Spletno orodje WoodChainManager obravnava večino tehnologij, ki se v slovenskih razmerah uporabljajo v gozdarstvu. Vse tehnologije so opremljene s podatki potrebnimi za kalkulacijo stroškov, ki si jih uporabnik lahko prilagaja glede na lastne potrebe oz. značilnosti svoje mehanizacije. Kalkulacija stroškov je ena izmed najpomembnejših podlaga pri odločitvah o izbiri stroja in tehnologij in omogoča optimizacijo procesa.


Izhodišča

Pred izvedbo programskih rešitev smo proučili več metod za kalkulacije stroškov (med drugim tudi FAO, KWF...) in se odločili za metodo, ki se v Sloveniji uporablja za izračun stroškov v »Katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije« (Dolenšek, 2008). Slednja temelji na metodologijah primerljivih katalogov, ki jih izdajajo Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) (Nemčija), Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung – ÖKL (Avstrija) in Agroscope Tönikön (Švica).

Spletno orodje »WoodChainManager« že s svojim imenom nakazuje na gozdno-lesne verige. Proizvodna veriga predstavlja osnovno izhodišče za orodje "Izračun stroškov", ki izračuna stroške in vizualizira ter opiše posamezno proizvodno verigo. Pri uporabi spletnega orodja je za uporabnika pomembno, da ima stalen pregled nad procesi v gozdno-lesni proizvodni verigi. Uporabnik spletnega orodja WCM samostojno določi katere procese/operacije bo opravil oz. vključil v proizvodno verigo (sečnja, kleščenje, krojenje/prežagovanje, izdelava sekancev, spravilo/transport) ter lokacijo kjer bo te procese opravil (gozdni sestoj, sečna pot, gozdna vlaka, gozdna cesta...). Spletno orodje samodejno ponudi nabor tehnologij, s katerimi lahko izvaja izbrane operacije na izbranih lokacijah. Pri operacijah, ki predvidevajo tudi premike po prometnicah (spravilo/transport) izbere tudi lokacijo, kjer se bo transport končal (gozdna vlaka, gozdna cesta, končni uporabnik). Algoritem spletnega orodja uporablja logične kontrole, ki uporabniku onemogočajo izbiro v realnosti nemogočih proizvodnih verig oz. uporabnika vodijo do izbire logične kombinacije strojev. Pri tem uporabnik lahko izbira med več različnimi stroji in njim pripadajočo dodatno opremo kot so na primer različne vrste in izvedbe priključnih strojev za traktor (vitli, gozdarske prikolice...) ter dodatna oprema za traktor (nadgradnje, verige...). WoodChainManager trenutno predvideva naslednje skupine tehnologij in orodja:

 • motorne žage (klasične, akumulatorske, enoročne),
 • orodje in osebna varovalna oprema,
 • mali vitli z motorno žago,
 • standardni traktorji, gozdarski zgibniki,
 • oprema za traktorje (verige, nadgradnje),
 • vitli (vgradni, tritočkovni) in oprema za vitle (radijsko krmiljenje, opozarjanje na nagib, škripci),
 • tritočkovne izvlečne klešče,
 • mali izvlečni goseničarji,
 • gozdarske prikolice in njihova dodatna oprema (pogoni),
 • sečni stroji,
 • zgibni polprikoličarji,
 • sekalniki, cepilniki, rezalno cepilni stroji,
 • gozdarske transportne kompozicije , kamioni ter prikolice za prevoz drv in sekancev,
 • žični žerjavi.

 

Opredelitev pojmov


Zaradi enotnega razumevanja je v nadaljevanju razložen pomen uporabljanih strokovnih izrazov, ki opredeljujejo kalkulacijske postavke:

Stroj oz. oprema: Oznaka/ime/kratek opis stroja ali opreme na katerega se nanaša izračun stroškov. Izračun se ne nanaša na posamezne tipe oz. modele strojev konkretnih proizvajalcev, pač pa na povprečen stroj v posamezni skupini strojev oz. opreme.
Enota mere: Podatek, ki opredeli enoto na katero se računa nabavna vrednost na enoto ali drug potreben izračun. Moč motorja (v kW) je navedena pri strojih gnanih z motorji z notranjim izgorevanjem. Na ta podatek se navezuje izračun porabe goriva in izračun stroškov goriva in maziva.
Nabavna vrednost: Povprečna vrednost novega stroja na slovenskem ali evropskem trgu. Za stoje, za katere v času priprave kataloga ni bilo mogoče pridobiti nabavnih cen, le te niso navedene. To pomeni, da je potrebno v teh primerih pridobiti vrednost stroja s ponudbami. V teh primerih stroški niso izračunani.
Amortizacijska doba: Čas v letih v katerih se stroj izrabi in ga je praviloma potrebno nadomestiti z novim, oz. čas v letih, ki se upošteva za izračun letne amortizacije. Kot vrednost je določena povprečna amortizacijska vrednost za določen stroj v naših razmerah na osnovi povprečne letne rabe tega stroja v Sloveniji.
Življenjska doba: Ilustrativni podatek v skupnih urah dela stroja do njegove izrabe. Ta podatek se v izračunu stroškov ne upošteva. Praviloma ni gospodarno stroj uporabljati do njegove popolne izrabe, saj prej tehnološko zastari ali pa so vlaganja v njegovo obnovo prevelika za gospodarno rabo.
Letna raba: Letni obseg dela v urah, ki je možen v naših geografskih in klimatskih razmerah. Ta podatek, ki je določen na osnovi podatkov iz obstoječih domačih in tujih katalogov in je potreben za izračun stalnih stroškov na uro.
Faktor vzdrževanja: % od nabavne vrednosti stroja/opreme na 100 ur rabe. Podatek je izkustvene narave, zajema pa stroške rednega vzdrževanja in zamenjave delov, ki se obrabljajo ob normalnem delovanju stroja (npr. veriga motorne žage, menjava filtrov itn.) ne pa tudi stroškov odprave okvar. Pri strojih, ki so gnani z motorji z notranjim izgorevanjem ta strošek ne zajema maziva (to je zajeto skupaj z gorivom), pri drugih pa je zajeto.
Fiksni materialni stroški v EUR/leto: Zajemajo amortizacijo, obresti na vložen kapital in stroške shranjevanja in zavarovanja. Amortizacija se izračuna z deljenjem nabavne vrednosti z amortizacijsko dobo. Obresti na vložen kapital se računajo v višini 8% na tisti del kapitala, ki še ni amortiziran. V povprečju je polovična vrednost vloženega kapitala na letni ravni. Za shranjevanje (strošek garaže ali druge zgradbe) in zavarovanje se upošteva strošek v višini 2 % od nabavne vrednosti.
Fiksni stroški stroja v EUR/uro: So letni stalni stroški deljeni z letno rabo.
Variabilni stroški goriva in maziva za potrebe stroja: So stroški goriva in maziva v EUR/uro.
Spremenljivi stroški vzdrževanja stroja v EUR/uro: So zmnožek faktorja vzdrževanja na 100 ur in nabavne vrednosti stroja. Pri manjšem obsegu letne rabe je strošek vzdrževanja tako nižji kot pri večjem in obratno.
Skupni materialni stroški izbranega stroja v EUR/uro: So seštevek fiksnih stroškov na uro, variabilnih stroškov goriva in maziva ter variabilnih stroškov vzdrževanja na uro. Za zaračunavanje storitev se upošteva čas (ure) dejanskega dela s strojem.

Opisani parametri so vhodni podatki za izračun materialnih stroškov strojev. Poleg teh orodje "Izračun stroškov" vključuje še:

Storilnost: Določena s količino enot, ki jih lahko določen stroj naredi v časovni enoti (1 ura). Privzete vrednosti je mogoče dosegati v točno določenih pogojih, ki so zapisani v informacijskem opisu ob izračunih. Uporabnik se lahko samostojno prilagaja vrednost storilnosti (orodje skrbi za smiselne minimalne in maksimalne omejitve).
Strošek dela: Stroški dela so vse oblike zaslužkov, ki jih daje organizacija zaposlenim v zameno za njihovo službovanje in jih obravnava kot svoje stroške dela ali kot deleže v dobičku pred predstavitvijo dobička v izkazu poslovnega izida. Z zaslužki so lahko povezane tudi določene dajatve, ki povečujejo stroške organizacije ali deleže zaposlenih v dobičku. Kot zaslužki se obravnavajo tudi vsa plačila poslovodstvu, ne glede na pravno obliko pogodbenega razmerja.
Št. delavcev: S prilaganjem števila delavcev po posameznih procesih ima uporabnik možnost prilagajanje kalkulacije glede na organizacijsko obliko dela (npr. v primeru spravila lesa s prilagojenim kmetijskim traktorjem brez daljinsko vodenega vitla se v praksi velikokrat dogaja, da en delavec les pripenja medtem, ko drugi upravlja vitel in traktor).
Skupni strošek delovnega procesa: So seštevek skupnih materialnih stroškov izbranih strojev in dodatkov ter stroškov dela. (npr. Delavec sekač za delo uporablja motorno žago ter drobno orodje in osebno varovalno opremo. V skupni strošek delovnega procesa se štejejo vsi materialni stroški motorne žage, drobnega orodja, varovalne opreme in strošek dela, ki ga opravi delavec sekač).
Stroški izbrane proizvodne verige: So seštevek vseh delovnih procesov na nivoju izbrane proizvodne verige.

 

Metodologija


V naslednji preglednici so predstavljene enačbe uporabljene za izračun stroškov z orodjem WoodChainManager

 

Parameter Oznaka Enota Uporabljene okvirne in izveden vrednosti
Nabavna vrednost PV EUR Povprečna vrednost novega stroja na slovenskem ali evropskem trgu.
Moč motorja EP kW  
Amortizacijska doba DR št. let /
Življenska doba LR ur /
Letna raba AU št.ur Ocenjena povprečna raba določenih skupin strojev.
Faktor vzdrževanja Mr   0.07 - 0.15
Obresti na vložena stredstva DRrate % 6
Cena goriva Fprice EUR / l Aktualna cena goriva se posodobi vsakih 14 dni.
Strošek maziva Lr % 10
Obremenitev stroja Ur   0.4 - 0.7
Povprečna poraba goriva Fcons liter / kWh 0.33
Št. delavcev n   1
Storilnost P enot / uro 0 - 100
Fiksni materialni stroški Cfix EUR / uro ((PV / DR) + DRrate * PV) / AU
Stroški vzdrževanja Cmaint EUR / uro Mr * PV / LR
Stroški goriva in maziva Cfuel EUR / uro (100% + Lr) * Ur * (Fcons * EP) * Fprice
Variabilni stroški goriva in maziva za potrebe stroja Cvar EUR / uro Cmaint + Cfuel
Strošek dela Cwork EUR / uro 12 * n
Stroški skupaj Csum EUR / uro Cfix + Cvar + Cwork
Stroški skupaj Csum EUR / enoto proizvoda Csum / P
 

 

Izračun stroškov


Uporabnik spletnega orodja lahko samostojno izbira procese in stroje in tako sestavlja lastne proizvodnje verige za katere mu aplikacija sočasno izračunava stroške. Z uporabo različnih strojev oz. tehnologij lahko preizkuša vpliv izbora posameznih tehnologij na skupne stroške proizvodnje verige in s tem optimira lastne poslovni proces. Orodje ima vgrajene logične kontrole, ki uporabniku onemogočajo izbiro v realnosti nemogočih proizvodnih verig oz. uporabnika vodijo do izbire logične kombinacije strojev.

Vabimo vas, da orodje za izračun stroškov in vizualizacijo proizvodnih verig preiskusite tudi sami. V kolikor orodje uporabljate prvič je priporočljivo, da si pred uporabo pogledate še stran "Vsebina, izhodišča in metodologija izračunavanja stroškov" v kateri so razloženi vsi strokovni izrazi in metodologija izračuna. Poleg tega so predstavljeni tudi izbrani primeri proizvodnih verig in interaktivna uporabniška navodila.