Trg lesa in lesnih proizvodov

Odkup lesa iz zasebnih gozdov

Obseg odkupa GLS iz zasebnih gozdov je še vedno prenizek glede na razpoložljive količine in je povečan le v letih obsežnih sanitarnih sečenj. Cene GLS se zaradi pestrega dogajanja na trgu lesa tekom leta 2021 in 2022 pogosteje spreminjajo kot v letih prej in tako v Sloveniji kot na mednarodnih trgih je opaziti precejšnje povišanje cen pri večini GLS. V kolikor se bodo cene okroglega lesa še višale, je v prihodnje pričakovati povečano aktivnost gospodarjenja oz. večji posek v zasebnih gozdovih. Na drugi strani pa bodo kupci GLS primorani aktivno iskati in si zagotavljati količine lesa po njim sprejemljivi in ekonomsko upravičeni ceni. Zaradi trenutno velikega povpraševanja po okroglem lesu in pestrih dogajanj v gospodarskem sektorju po svetu, je pričakovati visoke cene okroglega lesa še naprej.

Tokovi okroglega lesa

Obseg proizvodnje GLS iz zasebnih gozdov je še vedno premajhen glede na razpoložljive količine in je povečan le v letih obsežnih sanitarnih sečenj. Delež izvoza okroglega industrijskega lesa glede na proizvodnjo se v zadnjih dveh letih počasi zmanjšuje, vendar še vedno predstavlja polovico proizvodnje tega lesa (kjer upoštevamo, da del izvoza izvira tudi iz uvoza). Vrednost koeficienta poraba/proizvodnja okroglega industrijskega lesa se od leta 2016 naprej povečuje in po prvih ocenah v letu 2020 znaša 0,77, kar pomeni, da je kljub povečanju predelave še vedno poraba manjša od proizvodnje in hkrati je prisoten zunanjetrgovinski presežek. Za primer, v obdobju 2002–2005 je ta koeficient znašal nad 1,00. Trenutna vrednost koeficienta Slovenijo uvršča na rep evropskih držav, saj povprečna vrednost koeficienta ostalih evropskih držav znaša 1,30. V kolikor v Sloveniji ne bo večjih ujm, v prihodnje zaenkrat ni pričakovati povečanja pridobivanja lesa ter zaradi omejenih kapacitet obratov primarnih predelovalcev lesa prav tako ni pričakovati drastičnega povečanja porabe okroglega lesa.