Gospodarjenje z državnimi gozdovi

Prenesi kazalnik

Ključno sporočilo

Republika Slovenija je z ustanovitvijo družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) v njeno gospodarjenje prenesla 234.986 ha gozdov v lasti Republike Slovenije, kar predstavlja skoraj 12 % površine države oziroma 20 % vseh gozdov. Družba SiDG je začela z delovanjem 1. 7. 2016. Družba je pri gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije je zavezana k izvajanju načrtov za gospodarjenje z gozdovi na enak način, kot vsi drugi lastniki gozdov v Republiki Sloveniji. Pri gospodarjenju mora uresničevati še cilje, ki jih določa Zakon o gospodarjenju z gozdov v lasti Republike Slovenije.

Definicija

Kazalnik prikazuje gospodarjenje z gozdovi v lasti RS v obdobju po ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o.. 

 

Na podlagi ZGGLRS gospodarjenje z gozdovi zajema njihovo upravljanje in razpolaganje ter pridobivanje gozdov.

Upravljanje z državnimi gozdovi pomeni izvajanje ali oddajo in nadzor nad izvajanjem sečnje in spravila lesa, prevoza gozdnih lesnih sortimentov, opravljanja varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij državnih gozdov, pridobivanja in prodaje gozdnih dobrin, gradnje in vzdrževanja gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, ter prodajo lesa in gozdnih lesnih sortimentov ter oddajanje državnih gozdov v najem. 

Razpolaganje z državnimi gozdovi pomeni njihovo prodajo, odsvojitev na podlagi menjave ali drug način odplačne ali neodplačne odsvojitve, ustanovitev služnosti, pravice stvarnega bremena in stavbne pravice na državnih gozdovih ter skrb za pravno urejenost.

Pridobivanje gozdov pa pomeni vsak prenos lastninske pravice na gozdovih na Republiko Slovenijo.

Grafi z virom podatkov

 Slika: Pridobitve gozdov v last RS in odtujitve (Vir: SiDG)
 Slika: Obseg letne gozdne proizvodnje (Vir: SiDG)
 Slika: Vrsta poseka v državnih gozdovih (Vir: SiDG)
 Slika: Proizvodni stroški v €/m3 (Proizvodni stroški: sečnja, spravilo, vlaganja v gozdove, gradnja gozdne infrastrukture Vir: SiDG)
 Slika: Obseg lastne gozdne proizvodnje in najetih zunanjih izvajalcev (Vir: SiDG)
 Slika: Poslovni izid družbe SiDG (v EUR) (vir: SiDG)

Cilji

Cilje gospodarjenja z državnimi gozdovi določa že ZGGLRS. ZGGLRS določa način gospodarjenja z državnimi gozdovi z namenom doseganja gospodarskih in razvojnih ciljev ter ciljev javnega interesa pri gospodarjenju gozdovi ter ustvarjanje pogojev za razvoj gozdno-lesnih verig, kot nosilcev trajnostnega razvoja in oblikovalcev zelenih delovnih mest. Cilji gospodarjenja z državnimi gozdovi so naslednji:

 1. ob upoštevanju načel trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z državnimi gozdovi dosegati čim višji donos in kakovost gozdnih lesnih sortimentov;
 2. prispevati k vzpostavitvi in razvoju gozdno-lesnih verig, promociji lesa in lesnih proizvodov ter oblikovanju zelenih delovnih mest;
 3. dolgoročno povečevati površino državnih gozdov;
 4. prispevati k doseganju ciljev razvoja podeželja, zlasti ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja;
 5. prispevati k doseganju ciljev ohranjanja narave, zlasti k doseganju ciljev območij Natura 2000 in zavarovanih območij;
 6. na področju gozdov, gozdarstva in lesarstva omogočati usposabljanje strokovnega osebja ter podpirati izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo;
 7. izvajati prodajo lesa na panju v minimalnem obsegu.

Komentar

Iztekanje trajanja koncesijskih pogodb sredi leta 2016 je privedlo do spremembe modela upravljanja z državnimi gozdovi. Na podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS - Ur. list RS, št. 9/2016), je bila ustanovljena družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG). Na družbo SiDG se je 1. julija 2016 preneslo gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenije s katerimi je do tedaj gospodaril Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, samo izkoriščanje gozdov pa je potekalo v okviru koncesijskih pogodb. Poleg koncesij, podeljenih nekdanjim gozdnim gospodarstvom, je bilo po letu 1996 na podlagi javnih razpisov podeljenih še deset posamičnih koncesij v skupni površini 850 hektarjev gozdov. Večina koncesijskih razmerij je poteklo 30. 6. 2016, v letu 2021 je aktivnih še 9 manjših koncesij, ki so bile sklenjene v letu 2012, 2013 in 2014.

Republika Slovenija je z ustanovitvijo družbe SiDG v njeno gospodarjenje prenesla 234.986 ha gozdov, kar predstavlja skoraj 12 % površine države oziroma 20 % vseh gozdov. 

Družba SiDG je vzpostavila takšno organizacijo na področju gozdarstva, da pokriva celotno področje gozdov v lasti RS ter da pokriva vse glavne dejavnosti na področju gozdarstva (poleg vodenja storitev in odpreme GLS tudi gozdno gradbeništvo, gozdno proizvodnjo, certificiranje). Večino storitev za dela v državnih gozdovih je družba SiDG naroča v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje. Naročanje storitev je družba izvaja preko dvostopenjskega postopka in sicer v prvi stopnji družba SiDG s ponudniki, ki jim je priznala sposobnost, sklene okvirni sporazum ter v drugi stopnji preko odpiranja konkurence z najugodnejšim ponudnikom sklepa pogodbo za samo izvedbo del.

 

Družba SiDG je za izvajanje aktivnosti v zvezi z upravljanjem z gozdovi z Vlado Republike Slovenije sklenila Pogodbo o upravljanju gozdov v lasti Republike Slovenije. Pogodba podrobneje določa:

 • pripravo letnega načrta upravljanja državnih gozdov, v katerem so količinsko in vrednostno opredeljeni podatki o sečnji in spravilu lesa, o potrebnih gojitvenih in varstvenih delih, delih za krepitev ekoloških in socialnih funkcij ter gradnji in vzdrževanju gozdne infrastrukture;
 • obračun in način plačevanja letnega nadomestila Republiki Sloveniji za upravljanje gozdov, ki znaša 20 % prihodkov od zaračunane prodaje lesa iz državnih gozdov;
 • naloge v zvezi z izvajanjem preostalih koncesijskih razmerij (družba SiDG ima v tej zvezi podeljeno javno pooblastilo);
 • naloge poročanje in nadzor pri izvajanju upravljanja z gozdovi v lasti Republike Slovenije.

Družba je pri gospodarjenju z državnimi gozdovi zavezana k uresničevanju načrtov za gospodarjenje z gozdovi na enak način, kot vsi drugi lastniki gozdov v Republiki Sloveniji. Soočano je zavezana k izpolnjevanju ciljev, ki jih določa ZGGLRS:

 1. ob upoštevanju načel trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z državnimi gozdovi dosegati čim višji donos in kakovost gozdnih lesnih sortimentov;
 2. prispevati k vzpostavitvi in razvoju gozdno-lesnih verig, promociji lesa in lesnih proizvodov ter oblikovanju zelenih delovnih mest;
 3. dolgoročno povečevati površino državnih gozdov;
 4. prispevati k doseganju ciljev razvoja podeželja, zlasti ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja;
 5. prispevati k doseganju ciljev ohranjanja narave, zlasti k doseganju ciljev območij Natura 2000 in zavarovanih območij;
 6. na področju gozdov, gozdarstva in lesarstva omogočati usposabljanje strokovnega osebja ter podpirati izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo;
 7. izvajati prodajo lesa na panju v minimalnem obsegu.

 

Upravljanje z državnimi gozdovi obsega poleg izvajanja sečnje in spravila tudi vlaganja v gozdove, ki so v obliki gozdnogojitvenih in varstvenih del ter del na področju gozdne infrastrukture. Vlaganja v gozdnogojitvena in varstvena dela se izvajajo na podlagi usmeritev iz gozdnogospodarskih načrtov in sicer se letno opravi obseg, kot je predpisan z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti. Vlaganja v gozdno infrastrukturo obsegajo vsa dela novogradenj in rekonstrukcij ter popravil obstoječe infrastrukture. Vlaganja v infrastrukturi se izvajajo na področju gozdnih cest, gozdnih vlak ter ostalih infrastrukturnih objektih. 

Družba SiDG je vzpostavila takšno organizacijo na področju gozdarstva, da pokriva celotno področje gozdov v lasti RS ter da pokriva vse glavne dejavnosti na področju gozdarstva (poleg vodenja storitev in odpreme GLS tudi gozdno gradbeništvo, gozdno proizvodnjo, certificiranje). 

Delo na področju gozdarstva je bilo od ustanovitev zaznamovano predvsem s sanacijo v ujmah poškodovanih gozdov. Šele v letu 2020 je delež sanitarne sečnje v strukturi celotnega poseka dosegel bistveno nižjo vrednost. Poleg žledoloma leta 2014 so tudi gozdove v lasti RS zaznamovale gradacije podlubnikov ter dva vetroloma iz decembra leta 2017 ter oktobra 2018. V prvi polovici leta 2019 je sanacija gozdov imela bistveno manjši vpliv na obseg in strukturo sečenj, saj se je že v prvih dveh mesecih zaključila sanacija vetroloma iz decembra 2017. Vse ujme in gradacije podlubnikov so imele za posledico povečan obseg sanitarnih sečenj, manjši obseg rednih sečenj ter spremenjeno strukturo gozdnih lesnih sortimentov s slabšo kvaliteto. Zaradi izjemnega povečanja obsega sanitarnih sečenj je bilo potrebno prilagoditi tudi ostala vlaganja, ki so bila v obliki gozdnogojitvenih in varstvenih del ter del na področju gozdne infrastrukture. Z upadanjem obsega sanacijskih sečenj so se v letu 2020 začela bistveno povečevati vlaganja v gozdove, ki se bodo verjetno nadaljevala še v prihodnjih letih.

Družba SiDG zavezana k javnemu naročanju storitev na trgu. V prvih letih delovanja je bil celoten obseg del v gozdovih izveden skoraj izključno z zunanjimi izvajalci. Družba SiDG je naročala storitve sečnje in spravila, gozdnogojitvenih in varstvenih del, del gozdnega gradbeništva ter del transporta GLS na podlagi pravil, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Vse navedene storitve je družba SiDG naročala na podlagi dvofaznega postopka in sicer je z izbranimi ponudniki, katerim je priznala sposobnost, sklenila okvirni sporazum ter v nadaljevanju med njimi odpirala konkurenco. Z javnim naročanje storitev je družba SiDG dosegla nižje cene za opravljene storitve, kot jih je pričakovala oziroma kot kažejo sami normativi (tudi normativi, uporabljeni za potrebe obračunavanja koncesijske dajatve). Večji problem je bilo javno naročanje storitev v času izvajanja sanacijskih del v gozdovih in s tem povezanih problemov pri pravočasni izvedbi upravnih odločb.

Družba SiDG od ustanovitve posluje pozitivno. Poslovni izid in čisti dobiček sicer nakazujeta padajoči trend, ki pa je bil v veliki meri odvisen od obsega sanitarnega poseka ter obsega celotnega posek, ki je predviden z načrti za gospodarjenje z gozdovi. Večino poslovnih prihodkov družbe namreč predstavlja prodaja gozdno lesnih sortimentov.

Stanje

Vse zakonske cilje gospodarjenja z državnimi gozdovi je težko kvantificirati. Kljub temu ocenjujemo, da gospodarjenje z državnimi gozdovi napreduje v smislu doseganja vse sedmih ciljev. Pomembno je tudi dejstvo, da se obseg gozdne proizvodnje in vsa vlaganja v gozdove določajo na podlagi gozdnogospodarskih načrtov in ni v celoti odvisna od poslovnih odločitve upravljavca državni gozdov.

Metodologija

1.1.1      Cilj so povzeti po:

Cilje gospodarjenja z državnimi gozdovi določa že ZGGLRS. ZGGLRS določa način gospodarjenja z državnimi gozdovi z namenom doseganja gospodarskih in razvojnih ciljev ter ciljev javnega interesa pri gospodarjenju gozdovi ter ustvarjanje pogojev za razvoj gozdno-lesnih verig, kot nosilcev trajnostnega razvoja in oblikovalcev zelenih delovnih mest.

Družba SiDG enkrat letno Državnemu zboru pošlje letno poročilo o poslovanju v preteklem letu, ki temelji na prikazu doseganja ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi, kot jih določa ZGGLRS.

1.1.2      Druge zakonodajne podlage:

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/9356/99 – ZON, 67/02110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07106/1063/13101/13 – ZDavNepr, 17/1422/14 – odl. US, 24/159/16 – ZGGLRS in 77/16)
Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16 in 36/21 – ZZIRDKG)

1.1.3      Izvor baze podatkov: 

Letna poročila o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi.

1.1.4      Skrbnik podatkov: 

SiDG

1.1.5      Datum zadnjega zajema podatkov: 

Avgust 2020 - podatki za poslovno leto 2019

1.1.6      Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalnik: 

Podatki pridobljeni na podlagi poslovnih poročil družbe. Poročila se pripravljajo letno.

1.1.7      Metodologija obdelave podatkov: 

Podatki so uporabljeni neposredno. Izračunani so deleži.

1.1.8      Informacije o kakovosti:

 • Prednosti in slabosti kazalnika:

Prednost kazalnika je v enotnem načinu zbiranja podatkov od ustanovitve družbe SiDG (1.7.2016) in njihovi vsakoletni objavi v okviru poročanja. 

 • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
  • Zanesljivost kazalnika (arhivski podatki): Podatki so objavljeni po opravljeni reviziji letnega poslovnega poročila družbe (skladno z Zakonom o gospodarskih družbah). Podatki so zanesljivi. Težje pa so primerljivi za obdobje pred 2016. V obdobju koncesij je podatke o gospodarjenju z državnimi gozdovi objavljal Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
  • Negotovost kazalnika (scenariji/projekcije): Projekcije v kazalnik  niso vključene.
 • Skupna ocena ((1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom)): 1
  • Relevantnost (1 = globalno, 2 = EU, 3 = nacionalno): 3
  • Točnost (1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo, 2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni, 3 = interni podatki): 2
  • Časovna primerljivost (1 = vsaj 10-leten niz podatkov, 2 = vsaj 5-leten niz podatkov, 3 = manj kot 5-leten niz podatkov): 3
  • Prostorska primerljivost (1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne, 2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni, 3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni): 1

1.1.9      Druge opombe:

1.1.10   Literatura oz. Reference

Letno poročilo o poslovanju v letu 2016, ki temelji na prikazu doseganja ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi. SiDG, Kočevje, 23.10.2017.
Letno poročilo o poslovanju v letu 2017, ki temelji na prikazu doseganja ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi. SiDG, Kočevje, 26.10.2018.
Letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2018. SiDG, Kočevje, julij 2019.
Letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2019. SiDG, Kočevje, avgust 2020.