Cene gozdarskih storitev

Podatki s komentarjem

Aktualne cene sečnje z motorno žago in traktorskim spravilom lesa

Pri cenah sečnje z motorno žago in traktorskim spravilom lesa zaenkrat ni zaznati bistvenih sprememb ali sezonskega nihanja cen.

Grafikon: Razpon cen za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo v €/m3

Preglednica: Povprečna cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo v €/m3 po debelinskih razredih: A (od 10 do 30 cm ), B (od 30 do 50 cm) in C (50 cm in več), ter ločeno za ugodne in neugodne delovne razmere.

  Debelinski razred A Debelinski razred B Debelinski razred C skupno povprečje št. podatkov
OBDOBJE UGODNE delovne razmere NEUGODNE delovne razmere UGODNE delovne razmere NEUGODNE delovne razmere UGODNE delovne razmere NEUGODNE delovne razmere Sečnja z MŽ in traktorsko spravilo
2018-I 21,00 25,00 19,00 21,50 17,50 20,00 20,00 18
2018-II 20,00 25,00 18,50 22,00 18,00 20,50 20,00 20

Aktualne cene strojne sečnje in spravila lesa

Cene strojne sečnje in spravila lesa nam je v letošnjem letu posredovalo 6 izvajalcev te storitve.

Grafikon: Razpon cen za strojno sečnjo in spravilo v €/m3.

Aktualne cene prevoza okroglega lesa

Grafikon: Cene prevoza lesa za ugodna razmera (v €/m3 brez DDV)


Preglednica: Cene prevoza lesa za ugodne razmere (v €/m3, brez DDV)

  0-20 km 20-50 km 50 - 100 km nad 100 km
Iglavci I-2018 6,0 8,0 10,0 13,5
Iglavci II-2018 6,0 8,9 12,0 14,0
Listavci I-2018 6,1 7,9 10,1 13,5
Listavci II-2018 6,6  8,0  11,5 14,0

Metodološka pojasnila

Z zbiranjem cen storitev želimo  prispevati k večji preglednosti trga gozdarskih storitev. Cene zbiramo dvakrat letno in sicer v prvi polovici leta med marcem in aprilom ter v drugi polovici leta med septembrom in oktobrom. 

Cene gozdarskih storitev

V Sloveniji se v zadnjih letih intenzivno razvija trg gozdarskih storitev, kar je posledica predvsem povečanih potreb po izvajalcih gozdarskih del na račun ujm, ki so poškodovale naše gozdove v zadnjem desetletju. Z razvojem ponudbe pa se povečuje tudi zanimanje za spremljanje cen. Cene gozdarskih storitev so odvisne predvsem od terenskih in sestojnih razmer, kar vpliva na širok razpon cen.

Že v začetku leta 2016 je bilo gozdarskim strokovnjakom in drugi interesni javnosti na Izzivih gozdne tehnike predstavljena ideja zbiranja cen storitev, hkrati pa je bila med udeleženci opravljena tudi anonimna anketa. Iz analize ankete je bilo razvidno, da je spremljanje cen zaželeno, saj je več kot 80 % sodelujočih v anketi ocenilo, da bi spremljanje cen storitev v gozdarstvu pomembno oziroma zelo pomembno prispevalo k večji transparentnosti trga.

Z zbiranjem cen storitev želimo prikazati trenutno stanje na trgu in prispevati k večji transparentnosti oziroma preglednosti trga gozdarskih storitev. Metodologija zbiranja cen gozdarskih storitev je sestavljena iz spletnega vprašalnika, ki omogoča učinkovitejše zbiranje cen in preračunavanje povprečij. Z zbiranjem cen smo začeli v prvi polovici leta 2017. Cene zbiramo dvakrat letno in sicer v prvi polovici leta med marcem in aprilom ter v drugi polovici leta med septembrom in oktobrom. Povprečje zbranih cen gozdarskih storitev periodično objavljamo na spletu in drugih medijih javnega obveščanja.

Cene sečnje in spravila

Sečnja zavzema po porabi časa največji delež delovnih operacij pridobivanja lesa. Izdelavni časi sečnje so povezani z vplivnimi dejavniki, od katerih je posledično odvisna tudi cena storitve. V najvišji meri pojasnjuje porabo časa pri sečnji drevo; tu so mišljene predvsem drevesne vrste in dimenzije drevesa. Glede drevesnih vrst se lahko na nivoju zbiranja in primerjave cen omejimo na IGLAVCE ter na LISTAVCE. Glede dimenzij drevesa je na voljo več vhodnih parametrov, ki so v medsebojni korelacijski zvezi (prsni premer, volumen, višina, oblika), zato je bolj pomembno, da izberemo za praktično razumevanje najprimernejšega. Zaradi racionalizacije zbiranja podatkov je smiselno zbrati manj vplivnih dejavnikov, kar predvsem poenostavi primerjave in hkrati v omejenem času zajame zadostno količino podatkov za spremljanje cen.

Za sečnjo in spravilo lesa zbiramo cene ločeno za iglavce in listavce, ter za 3 razširjene debelinske razrede odkazanega drevja: debelinski razred A (10-29 cm), debelinski razred B (30-49 cm) in debelinski razred C (50 in več cm). Vse cene zbiramo v evrih na kubični meter (€/m3) brez upoštevanega DDV. Po načinu sečnje smo storitev ločili na strojno sečnjo in spravilo ter sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo. Pri zbiranju cen sečnje in spravila lesa se izvajalci opredelijo v eno izmed velikostnih skupin glede na letni obseg poseka in spravila:

 • 3.000 m3 lesa,
 • med 3.000 in 10.000 m3 lesa in
 • nad 10.000 m3.

Cene za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo

Cene za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ločimo na delo v ugodnih in neugodnih razmerah, kar je opredeljeno z naslednjimi parametri.

Ugodne delovne razmere za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo:

 • Naklon terena: raven (do 10 %) ali blago valovit (do 30 %).
 • Spravilna razdalja: manjša od 250 m od gozdne ceste.
 • Skalovitost: nižja od 30 % na površini sečišča.
 • Debelina snežne odeje: manjša kot 10 cm.
 • Mladovje je redko prisotno in vedno prehodno.
 • Vejnatost drevja: normalna (dolžina krošnje do ½ dolžine debla, veje IGL niso debelejše od 7 cm).
 • Smer spravila: navzdol ali po ravnem.
 • Kratke razdalje razvlačevanja vrvi.

Neugodne delovne razmere za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo:

 • Naklon terena: nad 50 %.
 • Skalovitost: višja od 50 %.
 • Prisotnost težko prehodnih mladovij: na več kot 50 % površine.
 • Druge posebne razmere, kot so: sečnja v prvih redčenjih v drogovnjakih z veliko gostoto in težko prehodnostjo, močno vejnato drevje nad 2/3 dolžine krošnje, nizka koncentracija sečnje (pod 20 m3/ha), ekstremne dimenzije dreves (prsni premer nad 90 cm), zahteve za dodatno urejanje sečišča, sečnja poškodovanih sestojev.
 • Smer spravila: navzgor.
 • Dolge razdalje razvlačevanja vrvi.

Cene strojne sečnje in spravila

Cene strojne sečnje in spravila smo ločili na delo v ugodnih in neugodnih razmerah, kar je opredeljeno z naslednjimi parametri.


Ugodne delovne razmere za strojno sečnjo in spravilo:

 • Naklon terena: raven (do 5 %) ali blago valovit (do 25 %).
 • Spravilna razdalja do sečišča: manjša od 250 m od gozdne ceste.
 • Skalovitost: nižja od 10 % na površini sečišča.
 • Enomerni sestoji z nizko koncentracijo listavcev: do 20 %.
 • Mladovje je redko prisotno in vedno prehodno.
 • Vejnatost drevja: normalna (dolžina krošnje do ½ dolžine debla, veje IGL in LST niso debelejše od 7 cm) in brez vilaste rasti pri listavcih.
 • Smer spravila: po padnici terena v enakomernih razmikih spravilnih poti.

Neugodne delovne razmere za strojno sečnjo in spravilo:

 • Naklon terena: nad 50 %.
 • Skalovitost: višja od 30 %.
 • Slabo nosilna tla (vlažna, zemljata, mokra) na več kot 25 % površine.
 • Prisotnost mladovij: na več kot 50 % površine.
 • Druge posebne razmere, kot so: močno vejnato drevje nad 2/3 dolžine krošnje, nizka koncentracija sečnje (pod 50 m3/ha), debelo drevje (prsni premer nad 80 cm) oz. potrebno predhodno podiranje z motorno žago, zahteve za dodatno urejanje sečišča (npr. zbiranje vej), sečnja poškodovanih sestojev.
 • Višja koncentracija listavcev v sestoju (nad 25 %).
 • Spravilna razdalja daljša od 500 m ali prisotnost prečnih naklonov spravilnih poti.

Aktualne cene strojne sečnje in spravila lesa

Cene strojne sečnje in spravila lesa nam je v letošnjem letu posredovalo 6 izvajalcev te storitve.

Grafikon: Razpon cen za strojno sečnjo in spravilo v €/m3.

Cene transporta lesa

Prevoz lesa iz gozda je pomembna in stroškovno zelo zahtevna faza pridobivanja lesa, ki omogoča izvoz lesa iz gozda do začasnega skladišča ali neposredno do kupca, na storitev pa vpliva mnogo dejavnikov, zato se uporabljajo različne tehnične, tehnološke in organizacijske oblike gozdarske transportne kompozicije (GTK). Glede na delovne pogoje podjetja običajno sama izbirajo GTK, ki najbolje ustreza danim razmeram oz. je v danih okoliščinah razpoložljiva. Prevoz lesa opravljajo podjetja ali posamezniki, ki imajo dovoljenje za izvajanje dejavnosti oz. licenco, sam voznik tovornega vozila pa mora imeti ustrezno kvalifikacijo, s katero dokaže usposobljenost za vožnjo tovornih vozil.

Za namene zbiranja cen transporta smo se omejili na prevoz lesa s cestnim tovornim vozilom namenjenim prevozu lesa (kamion) v ugodnih in neugodnih razmerah.

Ugodne razmere so opredeljene kot:

 • urejeno skladišče (spravilo s forwarderjem ali z gozdarsko prikolico),
 • enostavne terenske razmere ter
 • manjši delež vožnje po gozdnih cestah.

Neugodne razmere so opredeljene kot:

 • neurejeno skladišče (neporavnana čela, spravilo s traktorjem),
 • zahtevne terenske razmere (večji nakloni),
 • večji delež prevoza po gozdnih cestah ter
 • prevoz lesa različnih dimenzij.