Biogospodarstvo

Zaposleni v gozdarstvu

Skupno število zaposlenih v gozdarstvu se je v zadnjih 10 letih povečalo za 36 %. Povečanje števila zaposlenih gre predvsem na račun neplačane delovne sile. Plačana delovna sila (PDM) se je namreč v zadnjih desetih letih zmanjšala za 1 %.

Gozdarsko izobraževanje

PRP je omogočil izvedbo povečanega števila tečajev in s tem udeležbo večjega števila zasebnih lastnikov gozdov na tečajih. Uvedba NPK uspešno uvaja višjo raven profesionalizacije gozdarskih del. Oboje prispeva v prvi vrsti k varnosti in tudi učinkovitosti izvedbe del v gozdovih ter splošne ravni gospodarjenja z zasebnimi gozdovi. Izobraževanje gozdarskega strokovnega kadra se je z Bolonjsko prenovo študijskih programov posodobilo in deloma tudi internacionaliziralo, hkrati pa še vedno beležimo velike oscilacije v razmerju med zmogljivostmi sistema izobraževanja in potrebami na trgu delovne sile. Slabe, negotove zaposlitvene možnosti so vplivale na izbor kandidatov za gozdarske poklice in posledično na HRM (Upravljanje s človeškimi viri) in s tem posredno, na daljši rok, tudi na trajnost gospodarjenja z gozdovi.

Gospodarska aktivnost gozdno-lesnega sektorja

Dodana vrednost v gozdno lesnega sektorja v bruto domačem proizvodu se je v obdobju med 2012 in 2019 povečala iz 2.2 % na 2.3 %. Prav tako se je v tem obdobju povečala dodana vrednost v stalnih cenah (povečala se je 16 % ). V gozdno lesnem sektorju se je zaposlenost v obdobju 2021- 2019 povečala iz 26.400 na 27.600 zaposlenih. Prav tako se je zaposlenost v tem obdobju povečala tudi v gozdarstvu (za 18 %). Vrednost proizvodnje v stalnih cenah se je v obdobju od 2012-2019 povečala v celotnem gozdno lesnem sektorju iz 2.0 milijarde € na 2.4 milijarde €. V gozdarstvu se je v tem obdobju povečala za 28 % .