Varnost in zdravje pri delu v gozdu

Prenesi kazalnik

Ključno sporočilo

Nezgode pri delu še vedno predstavljajo velik problem predvsem v zasebnih gozdovih. Izobraževanja in usposabljanja za zmanjšanje števila nezgod ne potekajo v zadostnem obsegu in se ne povečujejo, ampak se njihov obseg zmanjšuje. Preučiti velja pravne okvire minimalnih pogojev usposobljenosti in opremljenosti (osebna varovalna oprema) za delo v gozdovih tudi za nepoklicne delavce v gozdu. Pri poklicnem delu je za zmanjševanje tveganj za nezgodo pomembno izvajanje organizacijskih ukrepov in nadzora.

Definicija

Kazalnik prikazuje stanje in trende na področju varnosti pri delu v gozdu v slovenskem gozdarstvu.

Nezgoda pri delu je nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela, in ki povzroči poškodbo delavca.

Nevarni pojav je dogodek, ob katerem je ali bi lahko nastala premoženjska škoda, je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje delavca oziroma bi lahko prišlo do nezgode delavca zaradi katere bi bil delavec nezmožen za delo.

Ker se večina nezgod pri delu v gozdu zgodi zasebnim lastnikom in ne poklicnim delavcem, izobraževanje in usposabljanje v okviru tega kazalnika pojmujemo v ožjem pomenu in sicer izobraževanja in usposabljanja zasebnih lastnikov gozdov. Večino teh dogodkov izvede in poroča Zavod za gozdove Slovenije

Grafi z virom podatkov

 

 Slika 1: Število nezgod s smrtnim izidom med nepoklicnimi delavci pri delu v gozdu 1998 – 2022 (vir: ZGS).
 Slika 2: Delež nezgod s smrtnim izidom med nepoklicnimi delavci pri delu v gozdu v primerjavi z letoma ko jih je bilo največ (18, v letu 2011 in 2014) (vir: ZGS, GIS).
 Slika 3: Število nezgod pri poklicnem delu v gozdarstvu. Vir: NIJZ; obdelava GIS.

 

Cilji

 • Vizija 0, to je nič mrtvih in nič hudo poškodovanih.

Intenzivirati izobraževanje lastnikov gozdov in svetovanje.

Komentar

2022

Delovne nezgode so pogoste in težke, delovna invalidnost med poklicnimi delavci pa je najpogostejši vzrok za predčasno upokojevanje. Vse to prinaša številne neugodne posledice v nacionalnem gospodarstvu. V obdobju 1999-2022 se je pri delu v gozdovih smrtno ponesrečilo okoli 266 ljudi. Pogoste posledice delovnih nezgod so tudi invalidnost. Te lahko za zasebne gozdove ocenimo z 10-kratnikom smrtnih nezgod. Število vseh nezgod pa lahko ocenimo s 100-kratnikom smrtnih nezgod.

Človeški dejavnik je najpogostejši vzrok nezgod, nepravilni postopki pri delu v več kot polovici primerov, nepazljivost pa v dobri tretjini. Nepredvidljivi vzroki iz okolja so prisotni pri manj kot desetini nezgod v zasebnih gozdovih. Širše družbenoekonomske posledice nezgod pri delu v gozdu v zasebnih gozdovih so bile ocenjene na četrtino vrednosti letnega posekanega lesa, kar tudi negativno vpliva na gospodarske učinke gozdov.

Poseben problem še vedno predstavlja visoko število nezgod pri delu v gozdu, kljub temu, da se je varnost pri delu v gozdu verjetno nekoliko izboljšala tudi zaradi izobraževanja lastnikov gozdov.

Delo v gozdu je eno najtežjih in najnevarnejših opravil. Kljub vse večjem uvajanju strojne sečnje ter povečanem številu sodobnih gozdarskih strojev in opreme v zadnjem obdobju ostajata sečnja in spravilo lesa med najbolj tveganimi dejavnostmi. Raven varnega dela med poklicnimi delavci je tudi zaradi zahtev zakonodaje sorazmerno visoka, med nepoklicnimi delavci pa je ravno nasprotno.

Poklicno delo v gozdu se na področju zagotavljanja varnosti in varovanja zdravja izvaja bolj organizirano. Število smrtnih poklicnih nezgod v gozdarstvu v Sloveniji je v letu 2022 padlo in sicer z 1 (2021) na 0. Tudi število prijavljenih nezgod je nekoliko padlo iz 122 v letu 2021 na 81 v letu 2022, kar je med nižjimi številkami v zadnjih 18 letih (obseg podatkov). Tako je razvidno da gre trend zmanjševanja števila prijavljenih poklicnih nezgod že dalj časa v pravo smer, prav gotovo pa je ugodna tudi ničla pri poklicnih smrtih v letu 2022. Če smo na področju zakonodaje v preteklosti ustrezno ukrepali, postaja pri poklicnem delu pomembnejše izvajanje organizacijskih ukrepov in nadzora za zmanjševanje tveganj za nezgodo.

Skupaj se je v Sloveniji pri delu v gozdu pri nepoklicnih   delavcih v letu 2020 zgodilo 5 smrtnih nezgod, v letu 2021 6 smrtnih nezgod, v letu 2022 pa se je številke povečala na kar 11 smrtnih nezgod.  Po letu 2020 in 2021, ki sta bili glede na letošnje leto nekoliko boljši leti, v 2022 tako spet opazimo porast relativne pogostosti smrtnih nezgod merjene s količino posekanega lesa na enega mrtvega (m3/št. mrtvih).

Kratkoročni trend smrtnih nezgod pri nepoklicnih delavcih tako spet narašča, v dolgoročnem obdobju pa menimo, da v primerjavi s smrtnimi nezgodami pri poklicnih delavcih o trendu sploh ne moremo govoriti, saj se po navideznem izboljšanju številke spet povrnejo v prejšnje stanje. V letu 2020 in 2021 je na aktivnost gospodarjenja vplivala tudi epidemija COVID-19, saj je bil leta 2021 izvedeni posek v zasebnih gozdovih najnižji v zadnjih 8 letih. V letu 2022 je bilo, po izvedenih odločbah in evidenci sečenj brez izbire drevja za posek, posekanega za 4,57 milijonov m3 drevja, od tega v državnih gozdovih 1,30 milijona m3 ter v gozdovih ostalih lastništev 3,27 milijonov m3 (ZGS, 2022). Posek je bil v letu 2022 višji kot v letu 2021 (4,08 milijonov m3), predvsem zaradi večjega sanitarnega poseka.

 

 

V letu 2022 smo evidentirali skupaj 41 nezgod pri delu v zasebnih gozdovih, in sicer 11 smrtnih, 27 težjih in 3 lažje (ZGS, 2022).  V trendu nezgod s smrtnim izidom pri nepoklicnih delavcih v gozdu je opaziti skok leta 2018, kar pripisujemo sanaciji vetroloma, ki je Slovenijo prizadel v decembru 2017. Tudi leta 2019 je bila smrtnost visoka, vendar je bil posek v primerjavi z 2018 nižji prav zaradi nižjega sanitarnega poseka. Predvidevamo, da je povečano število nezgod z smrtnim izidom v letu 2022 posledica energetske krize, ugodnih cen gozdnih lesnih sortimentov in pomanjkanje usposobljenih izvajalskih podjetij za delo v gozdu. Izkušnje in natančnejše analize nesreč so torej pokazale, da se večina njih pripeti zaradi podcenjevanja nevarnosti pri gozdnem delu, ne-uporabe osebne varovalne opreme za delo, nepoznavanje tehnik dela, zastarelih ali slabo vzdrževanih delovnih naprav (motorna žaga, traktor) in slabe psihofizične pripravljenosti tistih, ki dela izvajajo (starost) (ZGS, 2022).

Petletno povprečje količine posekanega lesa na enega mrtvega v zadnjem obdobju (2018-2022) (402.516 m3/smrt) se je v primerjavi s prejšnjim (2013-2017) povečalo (347.191 m3/smrt), kar pomeni, da se je varnost pri delu v gozdu v povprečju v teh obdobjih nekoliko izboljšala. Visoko število mrtvih med nepoklicnimi delavci v letu 2011 se sicer pripisuje gospodarski krizi, ko so ljudje zaradi pomanjkanja sredstev pomoč spet poiskali v gozdu (kot smo napovedali v lanskem kazalniku, je bilo v letu 2022 spet tako); v letu 2014 pa sanaciji žledoloma.

Izobraževanje lastnikov gozdov se ne intenzivira. Zaskrbljujoč je primer leta 2017, ko ZGS ni pridobil namenskih sredstev Programa razvoja podeželja (PRP) za izobraževanje lastnikov gozdov, kar se je pokazalo v zelo nizki realizaciji tečajev za lastnike gozdov. Enako se je ponovilo v letu 2020, razpisa ni bilo in ni bilo izvedenih tečajev po razpisu PRP. Razpis je bil ponovno objavljen v letu 2021, v istem letu so tečaje izvedli (Poročilo o delu ZGS 2021, preglednici 22 in 23). Razpisa PRP za usposabljanja v letu 2022 ponovno ni bilo, razpis za leto 2023 pa je že objavljen.

PRP sicer omogoča brezplačno udeležbo; za plačljiva usposabljanja, ki jih izvaja ZGS, pri lastnikih skoraj ni toliko zanimanja. Pridobljena sredstva Programa razvoja podeželja pogojujejo izobraževanja in usposabljanja lastnikov gozdov (izvedbo tečajev in visoko udeležbo) s področja varnega dela v gozdu, ki pripomorejo k dvigu varnosti lastnikov gozdov.

Zanimanje (število prijav) lastnikov gozdov za udeležbo na tečajih varnega dela običajno presega kapacitete (plan), zanimanje je zelo veliko, zlasti v primeru za lastnika brezplačnih tečajev. ZGS je z letom 2020 (2020, 2021 in 2022) spremenili in skrajšal obliko Poročil o delu, zato ni več najti podatkov o planiranem številu udeležencev in številu prijavljenih, iz katerih je mogoče sklepati na zanimanje za tovrstne tečaje med lastniki gozdov. V letu 2020, 2021 in 2022 v Poročilu o delu ZGS te preglednice žal niso več objavljene.

Tečaji so relativno zelo pomembni kot vir znanja o gospodarjenju z gozdom, petina (20 %) lastnikov gozdov se je tam naučila pravilno opravljati sečnjo in spravilo lesa. Problematično je, da se je 35 % lastnikov gozdov sečnje in spravila lesa naučilo iz lastnih izkušenj. Zaradi prepovedi združevanja v času epidemije COVID-19 ZGS v letu 2020 ni mogel izvesti tečajev za varno delo v gozdu v okviru PRP. Tečaji so bili preloženi v leto 2021.

Tečaj varnega dela z motorno žago variira v izvedbi in lahko traja od 1-3 dni, najbolj pogosto se izvaja 2-dnevni tečaj (16 ur). Poleg najbolj obiskanega tečaja za varno delo z motorno žago za lastnike gozdov, ZGS na pobudo lastnikov izvaja tudi tečaje vzdrževanja motorne žage, varnega dela v ujmah, vzdrževanja gozdnih cest in usposabljanja za področne gasilske zveze. V povprečju ZGS izvede letno 35 tečajev povezanih z varnostjo pri delu za lastnike gozdov, povprečno se jih letno udeleži približno 690 udeležencev, povprečje z vsakim letom pada. V zadnjih petih letih se je tečaja, povezanega z varnostjo pri delu, udeležilo skupaj 2808 udeležencev, kar predstavlja 0,69 % zasebnih lastnikov gozdov v Sloveniji, delež pa s časom pada. Približno 71 % (291.031) lastnikov gozda je aktivnih pri gospodarjenju s svojim gozdom (v zadnjih petih letih so izvajali sečnjo oz. spravilo v svojem gozdu). 0,96 % aktivnih lastnikov gozda je ZGS usposobil v zadnjih petih letih na področju varnosti pri delu, delež pa s časom pada. Nezgode pri delu, predvsem v zasebnem gozdu, tako še vedno predstavljajo velik problem. Za zmanjšanje števila nezgod izobraževanje in usposabljanje ne potekata v zadostnem okviru. Preučiti velja pravne okvire minimalnih pogojev usposobljenosti in opremljenosti (osebna varovalna oprema) za delo v gozdovih tudi za nepoklicne delavce v gozdu. Pri poklicnem delu je za zmanjševanje tveganj za nezgodo pomembno izvajanje organizacijskih ukrepov in nadzora.

Slovenija ima 2.107.126 prebivalcev, zasebnih lastnikov gozdov je 409.038, torej je približno vsak peti prebivalec lastnik gozda (19,4 %). Letno v Sloveniji umre 24.016 ljudi (2020), v celotni populaciji Slovenije je to 1,13 %. Ob predpostavki, da je populacija zasebnih lastnikov gozdov podobna splošni populaciji Slovenije (v resnici je v povprečju lastnik gozda še starejši kot povprečni prebivalec Slovenije), lahko sklepamo, da v Sloveniji letno umre približno 4.659 zasebnih lastnikov gozdov. Letno ZGS o varnem delu izobrazi približno 560 (povprečje zadnjih 5 let) zasebnih lastnikov gozdov. S povečanjem števila izobraževanj za varno delo v gozdu je treba intenzivirati izobraževanje lastnikov gozdov za zmanjševanje števila nezgod pri delu v gozdu. Skupno število udeležencev na tečajih se letno ni povečalo, ampak se je zmanjšalo, kar ne kaže na uspešno intenziviranje izobraževanja lastnikov gozdov.

Med cilje Resolucije o NGP in tega kazalnika bi bilo treba dodati konkretnejše vmesne (srednjeročne, ne le dolgoročne) cilje.

Ker se bo strojna sečnja lahko izvajala v največ 40 % gozdov, bo izboljšanje ravni usposobljenosti in opremljenosti nepoklicnih gozdnih delavcev še naprej predstavljalo izziv za vladne in nevladne organizacije. Pri tem izboljšanja stanja ne bo mogoče doseči brez predpisanih minimalnih zahtev za usposobljenost in uporabo osebne varovalne opreme tudi za tiste nepoklicne delavce, ki jih ne zajemajo predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu. Dolgoročni podatki namreč kažejo, da samo prostovoljno izpolnjevanje zahtev ni dovolj.

Glede zdravja pri delu v Sloveniji je zaradi neizvajanja Pravilnika o poklicnih boleznih težavno odkrivanje in evidentiranje. Posledica trenutne zakonodaje je, da se poklicne bolezni v Sloveniji skoraj ne odkrivajo in ne preprečujejo. Letno v Sloveniji potrdimo le okoli 30 primerov poklicnih bolezni (vse panoge, ne le gozdarstvo), medtem ko smo jih imeli pred spremembo zakonodaje v letu 1990 okoli 800 letno.

Stanje

Število mrtvih ali huje poškodovanih se zmanjšuje, a do vizije 0, to je nič mrtvih in nič hudo poškodovanih, smo pri nepoklicnih delavcih še daleč. Število smrti pri poklicnih delavcih se stalno zmanjšuje in je nizko. Število smrtnih nepoklicnih nezgod ima spremenljivo oz. neopredeljivo smer razvoja in se hitro (v primeru večje ujme ali negotovih socialnih razmerah) zlahka znatno poveča. Izobraževanje lastnikov gozdov se ne intenzivira.

Metodologija

Cilji so povzeti po:

Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (Uradni list RS, št. 111/07)

International Social Security Association: Vision zero. https://visionzero.global/

Druge zakonodajne podlage:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)

Izvor baze podatkov:

Zavod za gozdove Slovenije, portal "Popis nesreč v zasebnih gozdovih"

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zdravstveni statistični letopisi

Gozdarski inštitut Slovenije, Anketa med zasebnimi lastniki gozdov, 2019

Skrbnik podatkov:

Zavod za gozdove Slovenije

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Gozdarski inštitut Slovenije

Statistični urad Republike Slovenije

Datum zadnjega zajema podatkov

29. 11. 2023

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalnik

Na podlagi Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva se za prijavo poškodbe pri delu uporablja obrazec Prijava nezgode – poškodbe pri delu (ER-8), ki ga izpolni delodajalec, poškodovani delavec pa ga izroči svojemu izbranemu osebnemu zdravniku. Slednji obrazec posreduje Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, preko katerega podatke prejema Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki je zadolžen za vodenje zdravstvene statistike. Nacionalni inštitut za javno zdravje objavlja statistične podatke o poškodbah pri delu v okviru zdravstvenih statističnih letopisov. NIJZ je od Statističnega urada Slovenije - SURS uradni pooblaščeni upravljalec statističnih podatkov o zdravju ter zdravju in varnosti pri delu.

Zavod za gozdove Slovenije od leta 1998 sistematično zbira podatke o nezgodah, ki se zgodijo nepoklicnim delavcem pri delu v gozdu (Beguš, 2015). ZGS samoiniciativno prek svojih revirnih gozdarjev beleži nezgode v zasebnih gozdovih, saj je drugačen sistem zbiranja podatkov – prek policije in zdravstvenih ustanov – otežen med drugim tudi zaradi zakona o varovanju osebnih podatkov. Podatki so zbrani na podlagi informacij, ki jih delavci ZGS pridobijo na terenu oziroma iz sredstev javnega obveščanja. Na podlagi teh informacij se izdelajo poročila o nezgodah v zasebnih gozdovih. Kljub dejstvu, da podatki niso popolni in zato na tak način vseh nezgod ne moremo zajeti, nam služijo kot dobra informacija o tem, pri katerih opravilih se nesreče pripetijo, kako resne so poškodbe in kaj je vzrok tem nesrečam. V poročilih o nezgodah naj bi bile zajete vsaj vse smrtne nezgode. Pri lažjih nezgodah je potrebno omeniti, da je tukaj naša evidenca najmanj zanesljiva, saj večina lažjih nezgod pri delu v zasebnem gozdu ni nikjer zabeleženih.

Anketa GOZD-MEHAN je del letnega statističnega raziskovanja Gozdarska dejavnost, ki ga opravlja Statistični urad RS. Vprašalnik podjetjem pošljejo po pošti. V raziskovanje Gozdarska dejavnost (GOZD-MEHAN/L) so z metodo polnega zajema vključeni tisti poslovni subjekti, ki so po Standardni klasifikaciji dejavnosti iz leta 2008 (SKD 2008) razvrščeni v področje dejavnosti Gozdarstvo (A), in sicer v podpodročja: A02.1 gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti; A02.2 sečnja; A02.4 storitve za gozdarstvo) in nekatere ključne enote, ki sicer po svoji glavni dejavnosti ne spadajo v gozdarstvo, vendar so pomembne za to raziskovanje. Dopolnilna dejavnost na kmetiji ni zajeta v to raziskovanje. V raziskovanje je vključenih od 450 do 500 opazovanih enot (glede na število na novo ustanovljenih in ukinjenih poslovnih subjektov na letni ravni v Poslovnem registru Slovenije). Enota, ki jo opisujejo objavljeni podatki, je podjetje, ki je registrirano za gozdarsko dejavnost na območju Republike Slovenije, in sicer po vrsti aktivnosti in količini opravljenega dela v gozdu, po opremljenosti z mehanizacijo in opremo ter po količini in vrsti porabljene energije (goriv). Gozdarska mehanizacija in poraba goriv v podjetjih, registriranih za gozdarsko dejavnost, letna objava.  

Metodologija obdelave podatkov

Uporabljeni podatki so povzeti po podatkovnih bazah in evidencah NIJZ, ZGS, SURS ter anketi med lastniki gozdov GIS  . Grafikoni in preglednice so bili pripravljeni v programu Microsoft Excel.

Uporabljeni podatki so predstavljeni v odstotkih in absolutnih vrednostih. Podatki so večinoma prikazani neposredno, brez dodatnih obdelav.

Informacije o kakovosti:

 • Prednosti in slabosti kazalnika:
  Podatki za kazalnik se na enak način zbirajo približno dve desetletji. Ni enotne baze nezgod v gozdarstvu v Sloveniji. Pomanjkljivi podatki o težjih in lažjih nezgodah v zasebnih gozdovih, ter tudi pri poklicnih delavcih v gozdu. Slabi podatki o zdravju oz. poklicnih boleznih in obolenjih pri delu v gozdu.
 • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
  • Zanesljivost kazalnika (arhivski podatki):
   Podatki so relativno zanesljivi, metodologija zbiranja se ni spreminjala. Zanesljivost starejših podatkov je primerljiva z novejšimi. Zanesljivost podatkov prvo leto zbiranja (2000) je majhna, ima le en vnos. V ZGS portal "Popis nesreč v zasebnih gozdovih" naj bi se vnašale nezgode pri nepoklicnih delavcih v gozdovih; mogoče je, da to ni čisto točno, saj lahko tudi kakšen poklicni gozdar dela v zasebnem gozdu. Podatki o izobraževanjih in usposabljanju lastnikov gozdov v letnih poročilih o delu ZGS so uporabni, vendar letna poročila ne objavljajo istih preglednic, ali pa postavke v preglednicah niso konsistentne.
  • Negotovost kazalnika (scenariji/projekcije):
 • Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom): 2
  • Relevantnost (1 = globalno, 2 = EU, 3 = nacionalno): 3
  • Točnost (1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo, 2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni, 3 = interni podatki): 2
  • Časovna primerljivost (1 = vsaj 10-leten niz podatkov, 2 = vsaj 5-leten niz podatkov, 3 = manj kot 5-leten niz podatkov): 2
  • Prostorska primerljivost (1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne, 2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni, 3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni): 3

Druge opombe:

Manjkajo podatki o zdravju pri delu v gozdu.

Manjka mednarodna primerjava.

Literatura oz. reference:

Analiza nezgod pri delu v gozdu med nepoklicnimi delavci, s poudarkom na analizi nezgod pri sanaciji žledoloma [Analysis of forestry accidents involving non-professional workers with an emphasis on accidents in the aftermath of ice-break damage]. J Beguš Ujma 29, 195-205, 2015.

Nacionalni inštitut za javno zdravje. 2022. Zdravstveni statistični letopisi

Pravilnik o poklicnih boleznih omogoča njihovo odkrivanje in preprečevanje. https://www.kimdps.si/novice/pravilnik-o-poklicnih-boleznih-omogoca-njihovo-odkrivanje-preprecevanje-ni-uperjen-proti (avgust 2021)

Statistični Urad RS: Nezgode s smrtnim izidom pri poklicnem delu v gozdarstvu (1980-2012).

SURS. 2020. Število in sestava prebivalstva.  https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/17/104 (avgust 2021)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)

Zavod za gozdove Slovenije: Nezgode s smrtnim izidom pri nepoklicnem delu v gozdarstvu (2009 - 2015).

Zavod za gozdove Slovenije. 2022. Portal "Popis nesreč v zasebnih gozdovih"

Zavod za gozdove Slovenije. 2021. Poročilo o izvajanju nacionalnega gozdnega programa v obdobju 2015–2019