Pridobivanje lesa in proizvodni procesi

Pri opredelitvi proizvodnih verig smo za potrebe te študije povzeli naslednjo definicijo: ''Vrednostna veriga lesa v Sloveniji povezuje trajnostno, večnamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi, predelavo lesa, oblikovanje, proizvodnjo in prodajo lesnih izdelkov in komponent iz lesa ter, kot element, ki se pojavlja skozi celoten proces, izrabo lesnih ostankov in odpadkov za proizvodnjo energije.'' Predstavljamo nekaj procesov pridobivanja lesa, ki smo jih izbrali ker so tipični ali ker so perspektivni in se že uveljavljajo.

 

Proizvodni procesi pridobivanja lesa

Gozdarstvo kot gospodarska panoga ni namenjena sama sebi. Predstavlja več členov v kompleksni gozdno-lesni verigi. Tehnološko gledano, gozdarske člene gozdno lesne verige tvori niz proizvodnih procesov, s katerimi naravne vire iz gozdov pretvarjamo v proizvode in storitve. Proizvodni proces pridobivanja lesa se odvija po proizvodnih fazah. Proizvodni procesi se v različnih okoljih razlikujejo in so se skozi čas razvijali v različnih smereh. Naprimer proizvodni procesi pridobivanja lesa s severozahodnega dela Slovenije sestavljajo tehnološki postopki, ki v severovzhodni Sloveniji niso sprejemljive. Pri opravljanu tehnoloških postopkov je potrebna tudi različna oprema in stroji, ki omogočajo izvajanje nekega postopka. Proizvodni procesi se razlikujejo tudi po surovini (lahko tudi izdelek ali polizdelek) v katerih potekajo.

Za izbiro najustreznejše tehnologije pri pridobivanju lesa potrebujemo nazorne in primerljive opise možnih tehnologij. Gozdarski inštitu od leta 2013 za vizualizacijo proizvodnih verig pridobivanja lesa uporablja "tehnograme", ki jih je razvil prof. Joern Erler in ponudil v širšo uporabo. Tehnogram je grafična podoba tehnološkega modela. Tehnološki model pa je poenostavljen opis proizvodnega procesa. V nadaljevanju predstavljamo nekaj za slovenski prostor pogostih proizvodnih verig s spremljajočimi tehnogrami in stroški.