Gozdni lesni proizvodi (sortimenti)

Proizvodna funkcija gozdov zajema predvsem pridobivanje gozdnih lesnih proizvodov iz drevja. Gozdni lesni proizvodi dajejo lastniku gozda zaenkrat največji finančni in/ali materialni donos od vseh funkcij, ki jih opravlja gozd.

Gozdni lesni proizvodi so osnovna surovina za lesno predelovalno industrijo in obrt ter za domačo porabo lastnikov gozdov. Z gospodarskega vidika zagotavlja pridobivanje gozdnih lesnih proizvodov delovna mesta, pripomore k ohranjanju poseljenosti podeželja, predstavlja dodaten dohodek lastnikov gozdov, hkrati pa omogoča ohranjanje delovnih mest in dodajanje vrednosti lesu v celotni lesno predelovalni verigi od gozda do končnega lesnega izdelka.

Proizvodna funkcija gozdov zajema predvsem pridobivanje gozdnih lesnih proizvodov iz drevja. Gozdni lesni proizvodi dajejo lastniku gozda zaenkrat največji finančni in/ali materialni donos od vseh funkcij, ki jih opravlja gozd. Gozdni lesni proizvodi so osnovna surovina za lesno predelovalno industrijo in obrt ter za domačo porabo lastnikov gozdov. Z gospodarskega vidika zagotavlja pridobivanje gozdnih lesnih proizvodov delovna mesta, pripomore k ohranjanju poseljenosti podeželja, predstavlja dodaten dohodek lastnikov gozdov, hkrati pa omogoča ohranjanje delovnih mest in dodajanje vrednosti lesu v celotni lesno predelovalni verigi od gozda do končnega lesnega izdelka. Posek lesa je sezonski in je odvisen od vremenskih razmer. Listavci se sekajo predvsem od novembra do aprila, posek iglavcev pa ima največji obseg od januarja do marca ter ter od julija do oktobra. Na dinamiko poseka iglavcev je v zadnjem desetletnem obdobju izrazito vplival tudi velik obseg prenamnožitve podlubnikov.

Slika 1: Dinamika odkupa hlodovine iglavcev in listavcev iz zasebnih gozdov po mesecih (vir: SURS, preračuni GIS)

V praksi se za gozdne lesne proizvode uporablja izraz gozdni lesni sortimenti (okrajšava GLS). Sledijo definicije GLS.

  • Mednarodna definicija, ki jo uporabljajo organizacije FAO, UNECE, Eurostat in ITTO:

Gozdni lesni sortimenti zajemajo les, ki je bil posekan ali kako drugače pridobljen ali odstranjen. Obsegajo ves les pridobljen iz sečenj, npr. količine posekane v gozdovih in količine dreves izven gozda, vključno naravne izgube, izgube pri sečnji in spravilu v določenem obdobju, koledarskem letu ali gozdarskem letu. Vključujejo ves les, ki je bil pridobljen z ali brez skorje, in sicer les v okrogli obliki, razcepljen, grobo prizmiran ali v drugi obliki (npr. veje, korenine, panji in tvorbe) in les, ki je grobo oblikovan ali priostren. Je celota, ki vključuje les za kurjavo, les za oglje in industrijski (tehnični) okrogli les. Poroča se v kubičnih metrih brez skorje.

  • Nacionalna definicija, povzeta po Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93):

Gozdni lesni sortimenti so posekan les gozdnih drevesnih vrst, in sicer s skorjo ali brez nje, in obsegajo: les v okrogli obliki, razcepljen ali v drugi obliki (veje, korenine, panji in tvorbe), ter lesne sekance iz lesa, pridobljenega neposredno v gozdu.

 

Delitev gozdnih lesnih sortimentov (okroglega lesa) po namenu rabe:

Okrogli les se na prvem nivoju deli na industrijski (tehnični) okrogli les in les za kurjavo. Podrobnejša delitev s prevodom mednarodnih definicij je naslednja:

  • Les za kurjavo (vključuje tudi les za oglje) je okrogli les, ki bo uporabljen kot gorivo za namene kot so kuhanje, ogrevanje, proizvodnja toplote in/ali proizvodnja energije. Vključuje les pridobljen iz debel, vej ali drugih delov drevesa (če so pridobljeni za gorivo) in les, ki bo uporabljen za proizvodnjo oglja (n.pr. v kopah ali mobilnih pečeh). Volumen okroglega lesa, ki se uporablja pri proizvodnji oglja, je ocenjen z uporabo faktorja 6,0 za pretvorbo teže 1t oglja v volumen uporabljenega okroglega lesa (izražen v m3). Les za kurjavo zajema tudi lesne sekance, ki se uporabljajo kot gorivo, če so bili proizvedeni neposredno (npr. v gozdu) iz okroglega lesa. Ne zajema pa lesnega oglja. Poroča se v kubičnih metrih brez skorje.
  • Okrogli industrijski les zajema ves okrogel les razen lesa za kurjavo. Deli se v tri skupine in sicer:

Hlodi za žago in furnir so okrogli les, ki bo razžagan (ali skobljan) po dolžini, namenjen za izdelavo žaganega lesa ali železniških pragov ali uporabljen pri proizvodnji furnirja (običajno z luščenjem in rezanjem). Zajema okrogli les (ne glede na to ali je oz. ni grobo prizmiran), ki bo uporabljen tudi za naslednje namene: za izdelavo dog in skodel, in druge posebne tipe okroglega lesa (npr. izrastki in korenine) za proizvodnjo furnirja. Poroča se v kubičnih metrih brez skorje. Dodatna razlaga: v to kategorijo spada okrogli les za proizvodnjo žaganih ali skobljanih tramov in ''embalažni'' les, če bo razžagan.

Les za celulozo in plošče je okrogli les, ki bo uporabljen v proizvodnji celuloze, ivernih plošč ali vlaknenih plošč. Zajema okrogel les (z ali brez skorje), ki bo uporabljen za te namene v obli ali razcepljeni obliki ali v obliki lesnih sekancev, ki so narejeni neposredno iz okroglega lesa. Poroča se v kubičnih metrih brez skorje. Dodatna razlaga: v to kategorijo spada tudi brusni les.

Drug okrogli industrijski les je okrogli les, ki ne spada med hlode za žago, hlode za furnir in/ali les za celulozo in plošče. Zajema okrogli les, ki bo uporabljen za drogove, pilote, stebre, ograje, jamske opornike (“jamski les”), za pridobivanje tanina in destilacijo ter druge namene. Poroča se v kubičnih metrih brez skorje. Dodatna razlaga: v to kategorijo spadajo tudi druge oblike lesa drobnejših sortimentov, ki ne spadajo v zgornji kategoriji.

Slika 2: Proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov skozi čas (vir: GIS)

 

Več o poseku in proizvodnji gozdnih lesnih sortimentov pa je na voljo v Kazalnikih gospodarjenja z gozdovi:

Kazalnik tokovi okroglega lesa

Kazalnik posek v slovenskih gozdovih